Skip to main content
sharethis

23 ก.พ. 2563 สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เรื่อง 'ความคิดเห็นต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่' โดยระบุว่า จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา

ด้วยความเคารพ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าวหลายประการ เช่น การพยายามตีความพรรคการเมืองให้เป็น “นิติบุคคลมหาชน” ทั้งที่เมื่อพิจารณาจาก “นิติฐานะ” (Legal Status) และลักษณะการใช้อำนาจ พรรคการเมืองถือเป็น “นิติบุคคลเอกชน” การตีความการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำถือเป็นเรื่อง “ไม่ปกติทางการค้า” ทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็น “เสรีภาพของคู่สัญญา” การตีความการฝ่าฝืนมาตรา 66 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ว่าถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งที่หากพิจารณาจากสถานะของบทบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 มาตรา ควรที่จะใช้แยกจากกัน เป็นต้น

ดังนั้น สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ย่อมสร้างประเด็นปัญหาในเรื่องการตีความกฎหมาย และทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเรื่องความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี รวมถึงย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมือง คือองค์กรอันเกิดจาก “เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง” ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญต่าง ๆ เช่น หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นต้น อีกทั้งพรรคการเมืองไม่ควรที่จะถูกยุบได้โดยง่าย เพราะเป็นช่องทางหลักของในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การยุบพรรคการเมืองได้โดยง่ายย่อมส่งผลกระทบต่อการแสดงเจตจำนงของประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนำไปสู่อุปสรรคในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคต

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการบริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และพรรคการเมืองอื่น ๆ จะยังคงไม่สิ้นความเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และจะก้าวหน้ากับอุดมการณ์นั้นต่อไปอย่างเรียนรู้ เติบโต มั่นคง และแข็งแกร่ง รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนจะร่วมกันยืนหยัดในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ ถ่วงดุล ตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยอย่างเต็มที่

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตย และเสรีภาพทางวิชาการ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกคน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

"เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน"
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 ก.พ. 2563

นิสิตม.เกษตร จม.เปิดผนึกถึงผู้บริหาร หวังร่วมหนุนแนวทางปชต.-ไม่ปิดกั้นนิสิตแสดงออก

มติชนออนไลน์ รายงานว่าสืบเนื่องกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมจัดกิจกรรม ‘มอกะเสดไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิ’ ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. ล่าสุดมีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแจ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทย แม้ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วในวันที่ 24 มี.ค. 2562 แต่ก็ยังคงไม่มีความมั่นคงทางด้านประชาธิปไตย การแสดงออกของประชาชนถูกปิดกั้น มีการใช้กฎหมายมาคุกคามประชาชนที่มีความต้องการแสดงออกทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง มีการยุบพรรคการเมืองไปถึง 2 พรรคภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ในขณะที่ฝ่ายผู้กุมอำนาจไม่ถูกคุกคามในลักษณะเดียวกันแม้แต่น้อย พวกเราในฐานะพลเมืองไทย เราไม่อาจนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรมที่ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนได้ และพวกเราในฐานะนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษีส่วนหนึ่งของประชาชนในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญจากบุญคุณของประชาชนอันเนื่องมาจาก “ ประชาชนคือเจ้าของประเทศเกษตรศาสตร์คือภาษีประชาชน ” เราจึงต้องการแสดงออกในการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกประชาชน ตามวิถีทางประชาธิปไตย และเพื่อรณรงค์ให้อำนาจสูงสุดนั้นกลับคืนมาสู่ประชาชนโดยแท้จริง

พวกเราปรารถนาจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพให้กับสังคม โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมจะสิ้นสุดลงในเวลาโดยประมาณไม่เกิน 19.00 น. และจะใช้พื้นที่บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประตูพหลโยธิน) พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตย และให้เสรีภาพแก่นิสิตเพื่อบำเพ็ญกิจกรรมทางสังคม เพื่อตอบแทนเงินภาษีที่ประชาชนได้ทำนุบำรุงการศึกษาแก่พวกเราทั้งหลาย โดยไม่ทำการปิดกั้นการแสดงออกในครั้งนี้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบในการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยความเคารพ และยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net