Skip to main content
sharethis

ในคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งถึงการจำแนกงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านของรัฐบาล โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงรวมแล้วใช้งบจำนวน 428,190.6 ล้าน หรือ 13.4% ของงบประมาณทั้งหมด ภายในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีแผนงานหนึ่งระบุถึงการสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นการเฉพาะ เป็นเงินจำนวน 5,351.9 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลรายจ่ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ พบว่า ภาพรวมรายจ่ายส่วนนี้มีจำนวน 29,728 ล้านบาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของงบประมาณทั้งหมดในปี 2563 (3.2 ล้านล้านบาท)


เปรียบเทียบกับงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับงบน้อยกว่า

รายละเอียดแบ่งเป็น

ส่วนที่ 1 รายจ่ายโดยตรง 19,685 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 รายจ่ายโดยอ้อม 10,043 ล้านบาท

รวม 29,728 ล้านบาท

ผู้จัดทำข้อมูลแบ่งการใช้จ่ายงบประมาณออกเป็น 2 ส่วนดังกล่าว โดยนิยามของรายจ่ายโดยตรงคือ รายจ่ายที่ใช้จ่ายกับสถาบันกษัตริย์โดยตรง เช่น งบรักษาความปลอดภัย งบการเดินทาง งบพิทักษ์สถาบัน นิยามของรายจ่ายโดยอ้อมคือ รายจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น โครงการในพระราชดำริ โครงการที่เป็นไปในลักษณะเทิดพระเกียรติ โครงการประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 3 โครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวเนื่อง 1,262 ล้านบาท

นอกจากนี้หากจะกล่าวกันอย่างเคร่งครัด ยังมีนิยามของส่วนที่สาม โครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวเนื่อง นิยามของมันคือ โครงการของหน่วยงานใดๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแต่มีชื่อเกี่ยวเนื่องกับสถาบันเพื่อเทิดพระเกียรติ เช่น โครงการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย เป็นต้น หากรวมส่วนนี้ด้วย งบประมาณรวมจะเป็น 30,990 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลชุดนี้ยังไม่ครอบคลุมอีกหลายส่วน ได้แก่ 1.งบมหาวิทยาลัย 2.งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3.งบรัฐวิสาหกิจ 4.งบปลูกสร้าง/บำรุง อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเพื่อเทิดพระเกียรติ ส่วนงบจังหวัดนั้นสามารถรวบรวมได้บางส่วนดังจะนำเสนอต่อไป

กล่าวสำหรับงบประมาณที่เป็น รายจ่ายโดยตรง รวม 19,685 ล้านบาท ปรากฏในหลายหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นงบพื้นฐานด้านความมั่นคง หรือแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รายละเอียดมีดังนี้ (หน่วย=บาท)

หน่วยงานงบประมาณ
1.ส่วนราชการในพระองค์
* ไม่มีข้อมูลรายละเอียด
7,685  ล้าน
2. งบกลาง6,528  ล้าน
     2.1 การเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ1,000 ล้าน
     2.2 (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุด การถวายปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ5,528 ล้าน*
3. กระทรวงมหาดไทย2,378   ล้าน
     3.1 (กรมโยธาธิการและผังเมือง) สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษในเขตพระราชฐานให้มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ2,378 ล้าน
4. กระทรวงกลาโหม1,713   ล้าน
     4.1 (สำนักปลัดฯ) การสนับสนุนถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามราชประสงค์1,201 ล้าน
     4.2 (กองทัพบก) โครงการพิทักษ์รักษา ถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จำนวน 336 ล้าน(กองบัญชาการกองทัพไทย) โครงการพิทักษ์รักษา ถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์62 ล้าน
     4.3 (กองทัพเรือ) โครงการพิทักษ์รักษา ถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์51 ล้าน
     4.4 (กองทัพอากาศ) โครงการพิทักษ์รักษา ถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์41  ล้าน
     4.5 (สำนักงานปลัดฯ) โครงการพิทักษ์รักษา ถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์22 ล้าน
5. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ847  ล้าน
     5.1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ847 ล้าน
6. สำนักนายกรัฐมนตรี506 ล้าน
     6.1 การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์505.5 ล้าน
     6.2 โครงการการประชุมเพื่อชี้แจงการขอเครื่องราชฯ ประจำปี0.5 ล้าน
7. กระทรวงพาณิชย์13 ล้าน
     7.1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) โครงการจัดแสดงสินค้าแนวใหม่ในต่างประเทศสำหรับแบรนด์ Sirivannavari13 ล้าน
8. กระทรวงการต่างประเทศ15 ล้าน
     8.1 (สำนักปลัดฯ) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์15 ล้าน

*หมายเหตุ ข้อ 2.2ในส่วนวัตถุประสงค์ของแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 1 การบริการจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่า "เพื่อตอบสนองภารกิจของนายกฯในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอารักขาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งผู้บัญชาชั้นสูง" งบประมาณ 5,538,537,700 บาท ขณะที่ในส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพระบุ ร้อยละ 100 คือ "การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ" (ดูหน้า 317 ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 1) (เพิ่มเติมหมายเหตุ เวลา 23.45 น.วันที่ 12 มี.ค.63)

 

หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้งบประมาณจะมีการระบุถึงแผนงานและงบประมาณที่จะใช้ไว้ในร่างงบประมาณ ยกเว้นลำดับที่ 1. คือ ส่วนราชการในพระองค์ ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 ได้แก่ สำนักพระราชวัง สำนักองคมนตรี และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการในพระองค์เป็นวาระเร่งด่วนที่พิจารณากันในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยเป็นการประชุมลับและใช้เวลาผ่าน 3 วาระรวดภายในเวลา 2 ชั่วโมง

กล่าวสำหรับงบประมาณที่เป็น รายจ่ายโดยอ้อม วงเงิน 10,043 ล้านบาทนั้น ปรากฏอยู่ในหลายหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  (หน่วย = บาท)

หน่วยงานรายจ่ายโดยอ้อม
งบกลาง2,790 ล้าน
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ2,051 ล้าน
กระทรวงมหาดไทย1,518 ล้าน
กระทรวงวัฒนธรรม1,378 ล้าน
กระทรวงสาธารณสุข902 ล้าน
สำนักนายกรัฐมนตรี391 ล้าน
กระทรวงการต่างประเทศ374  ล้าน
กระทรวงกลาโหม216 ล้าน
กระทรวงศึกษาธิการ213 ล้าน
กระทรวงยุติธรรม82 ล้าน
กระทรวงทรัพยากร45 ล้าน
กระทรวงเกษตร40 ล้าน
กระทรวงพัฒนาสังคม14 ล้าน
กระทรวงแรงงาน11 ล้าน
หน่วยงานรัฐสภา10 ล้าน
กระทรวงคมนาคม5 ล้าน
กระทรวงพาณิชย์2 ล้าน
อื่นๆ1 ล้าน

 

หากพิจารณาตัวอย่างรายจ่ายโดยอ้อมของหน่วยงาน 8 อันดับแรกจะพบว่า

1. งบกลาง ระบุถึงรายจ่ายจากหลายส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  2,500 ล้านบาท งบประมาณการเผยแพร่เชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 148 ล้านบาท และงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน 142 ล้านบาท

2. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ งบก้อนใหญ่ที่สุดคือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1,976 ล้านบาท

3. กระทรวงมหาดไทย งบประมาณก้อนหลักนั้นหลายหน่วยงานนำไปดำเนินการในโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นหลายกิจกรรม รวมวงเงิน 1,454 ล้านบาท ขณะที่กรมการปกครองมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 11 ล้านบาท  เป็นต้น

4. กระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดระบุว่าคือ การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานตามพระราโชบาย วงเงินรวม 1,146 บาท โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 118 ล้านบาทของสำนักปลัดฯ เป็นต้น

5. กระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัดฯ มีโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 777 ล้านบาท

6. สำนักนายกรัฐมนตรี มีโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 142 ล้านบาท เป็นต้น

7. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักปลัดฯ มีโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ใช้งบประมาณรวม 306 ล้านบาท โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 16 ล้านบาท เป็นต้น

8. กระทรวงกลาโหม กองทัพบกมีการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  118 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 69 ล้านบาท กองทัพเรือ ทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 28 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับส่วนที่สามซึ่งเป็นโครงการต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานโดยมีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมเป็นเงินจำนวน 1,200 กว่าล้านบาท น้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานต่างๆ ทำโครงการตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมแล้วราว 235 ล้าน เช่น  กรมประมงใช้งบ 50 ล้านบาทสำหรับสร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย กรมปศุสัตว์ใช้งบ 54 ล้านบาท สำหรับส่งเสริมองค์ความรู้ และต่อยอดเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร จำนวน 210,000 ราย ในส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีใช้งบรวม 810 ล้านบาท เช่น งบอุดหนุนมูลนิธิปิดทองหลังพระ 300 ล้านบาท กอ.รมน.มีโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียว 60 ล้านบาท เป็นต้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้งบส่วนนี้รวม 122 ล้านบาท  เช่น โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริและโครงการหลวง 119 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพบว่า ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันโดยตรง แต่มีรายจ่ายโดยอ้อมรวมทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่าที่มีข้อมูลอยู่ประมาณ 80% ของทั้งหมด รวมเป็นวงเงิน 399 ล้านบาท  

ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจบางโครงการในบางจังหวัด เช่น

 • จังหวัดแพร่ มีโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร 5 ล้านบาท
 • จังหวัดลำปาง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 4.5 ล้านบาท และมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องพระราชดำริ 5.7 ล้านบาท
 • จังหวัดนครปฐม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน (To Be Number One) 3.5 ล้านบาท
 • จังหวัดอยุธยา กิจกรรมบริหารจัดการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชชดำริ 9.2 ล้านบาท
 • จังหวัดลพบุรี โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8 ล้านบาท
 • จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาสังคม กิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  17 ล้านบาท
 • จังหวัดพังงา โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา พังงาโมเดล  6.2 ล้านบาท
 • จังหวัดยะลา โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9.3 ล้านบาท
 • จังหวัดระยอง โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 9.4 ล้านบาท
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  2.6 ล้านบาท
 • จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 9.6 ล้านบาท
 • จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 0.5 ล้านบาท 

เป็นต้น

ส่วนโครงการตามภารกิจหน่วยงานและใช้ชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรตินั้น รวมทุกจังหวัดที่มีข้อมูลมีจำนวนรวมประมาณ 132 ล้านบาท เช่น จังหวัดน่านมีกิจกรรมลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4 ล้านบาท จังหวัดนนทบุรีมีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 16 ล้านบาท จังหวัดหนองบัวลำภูมีโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามศาสตร์พระราชา 8.5 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างมีแผนงานเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรฯ เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 27 ล้านบาท เป็นต้น

=====

ที่มาข้อมูล :
ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/015/T_0001.PDF

INFO:พ.ร.บ.งบฯปี 63 เม็ดเงิน 3.2 ล้านล. 33 รายการ 21 กระทรวง
https://www.isranews.org/infographic/81582-isranewss-81582.html

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23882

สำรวจโครงสร้าง "ราชการในพระองค์" ก่อนปรับโครงสร้างใหม่
https://www.bbc.com/thai/39660366

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2139&filename=government

ฉบับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570699357_1282.pdf

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=10286&mid=544&catID=0

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=10287&mid=544&catID=0

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570699441_9922.pdf

การวิเคราะห์ผลกระทบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=10293&mid=544&catID=0

งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570696439_6369.pdf

ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570696779_3834.pdf

ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570696873_9101.pdf

ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 1
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570615079_4243.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 2
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570614821_3997.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (1)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570614541_1148.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (2)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570614350_5232.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (3)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570614138_3467.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (4)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570613948_7912.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (5)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570613697_6502.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697034_6798.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 5
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570613242_7987.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 6
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570612621_9065.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 7
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697134_6388.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 8
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697194_3996.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 9
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570699673_4395.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 10
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570611961_4549.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 11
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697319_8845.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 12
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697564_8500.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570611502_3283.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570611365_4766.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 14
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570699801_8503.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 15
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570611082_1527.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 16
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570699874_9997.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 17
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570610837_1616.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (1)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697764_7531.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (2)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570697880_4727.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 19
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570610476_1744.pdf

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 20
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570698013_6344.pdf

ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คาดเหลือง)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570698117_5775.pdf

ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คาดม่วง)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570698240_8817.pdf

ฉบับที่ 6 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คาดน้ำเงิน)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570698818_2060.pdf

ฉบับที่ 7 รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คาดชมพู)
http://bbstore.bb.go.th/cms/1570699204_2576.pdf

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณประจำปี 63

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net