สรรพสามิตเตรียมหารือปลดล็อกผลิตสุราสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

กรมสรรพสามิตเตรียมปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตสุรา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงอุตสาหกรรมสุรา พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ตามที่ผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ โดยกำหนดหารือกับผู้เรียกร้องเดือน มี.ค. 2564

26 ก.พ. 2564 เดอะสแตนดาร์ด รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งต่อผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อม เนื้อหาระบุว่า ตามที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตสุราตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 มายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเรียนให้ทราบว่า ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กรมสรรพสามิตรับข้อร้องเรียนของทางกลุ่มฯ และคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชน

ต่อมากรมสรรพสามิตได้ชี้แจงแจ้งแนวทางการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตสุรา รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงอุตสาหกรรมสุรา จะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตามที่ผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อมได้เสนอข้อเรียกร้อง ซึ่งการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาในการจัดทำร่างกฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 มีขั้นตอน ดังนี้

 • วันที่ 17 ส.ค. 2563 กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา 2560 
 • วันที่ 21 ส.ค. 2563 กรมสรรพสามิตแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 
 • วันที่ 17 ก.ย. 2563 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 
 • วันที่ 27 ต.ค. 2563 กรมสรรพสามิตร่วมหารือกับสำนักงานสรรพสามิตภาค เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
 • วันที่ 6 พ.ย. 2563 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563
 • วันที่ 26 ม.ค. 2564 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564
 • เดือน มี.ค. 2564 กรมสรรพสามิตร่วมหารือกับผู้เรียกร้อง เพื่อสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
 • เดือน เม.ย. 2564 จัดทำประชาพิจารณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เดือน พ.ค. 2564 จัดทำประชาพิจารณ์สำหรับภาคเอกชน
 • เดือน มิ.ย. 2564 ร่างกฎกระทรวงเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต่อไป

สำหรับกรณีนี้สืบเนื่องจากผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงนักวิชาการ เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อขอร้องเรียนและเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยในการผลิตและแข่งขัน โดยเป็นการขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาตรา 77 ว่าด้วยการยื่นขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท