โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'ว่าที่ พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์' พร้อมอีก 6 นาย

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
2. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
3. ว่าที่ ร้อยโท ธนาปกร ทรงอารมย์ เป็น ร้อยโท
4. ว่าที่ ร้อยโท ธนกร โรจนนาค เป็น ร้อยโท
5. ว่าที่ ร้อยโท ขวัญชัย ตัณฑวนันท์ เป็น ร้อยโท
6. ว่าที่ ร้อยโท กัณหา บุตรจันทร์ เป็น ร้อยโท
7. ว่าที่ ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560

ลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช  2563 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์' พร้อมอีก 6 นาย

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์