'ดุสิตโพล' ระบุ ประชาชนพอใจ 'ระดับมาก' ต่อบทบาทกองทัพบกในช่วงโควิด

สวนดุสิตโพลร่วมกับกองทัพบกสำรวจความเห็นประชาชนต่อบทบาทกองทัพบกในสถานการณ์โควิด พบการรับรู้บทบาทกองทัพบกมากที่สุดเรื่องการตั้ง รพ.สนาม รองมาคือการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ความพึงพอใจต่อกองทัพอยู่ 'ระดับมาก' สูงสุดคือการให้ทหารบริจาคเลือดแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนเลือด

9 มิ.ย. 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทุกภูมิภาค จำนวน 10,880 ตัวอย่าง (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 สรุปผลการสำรวจดังนี้

การติดตามข่าวสารและความรู้สึกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 74.19 โดยรู้สึกวิตกกังวล มากที่สุด ร้อยละ 33.46 รองลงมาคือรู้สึกย่ำแย่ ร้อยละ 16.88 และเกิดความกลัว ร้อยละ 15.69 ตามลำดับ

การรับรู้บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนรับรู้บทบาทของกองทัพบกในเรื่องของการจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มากที่สุด ร้อยละ 86.74 รองลงมาคือการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ร้อยละ 84.99 และการส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามกับรัฐบาล ร้อยละ 81.52 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าเฉลี่ย 3.89 (คิดเป็นร้อยละ 77.70) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการให้ทหารบริจาคโลหิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าเฉลี่ย 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80.00) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าเฉลี่ย 3.98 (คิดเป็นร้อยละ 79.60) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และการส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามกับรัฐบาล ค่าเฉลี่ย 3.97  (คิดเป็นร้อยละ 79.40) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนต้องการให้กองทัพบกเน้นการปฏิบัติหน้าที่หลักให้ดี และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแทน มากที่สุด ร้อยละ 12.64 รองลงมาคือ เร่งสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 12.13 และรู้สึกดี  ที่กองทัพบกช่วยดูแลประชาชน เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ร้อยละ 11.62 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าประชาชนจะรับรู้ถึงบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังมีบางส่วนที่มองว่ากองทัพบกควรเน้นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่หลักให้ดี และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแทน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้รูปแบบเป็นทางการผ่านช่องทางการสื่อสารปกติแล้ว การสื่อสารผ่านทางในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยนำ Influencer ที่น่าเชื่อถือ เข้ามาเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในรูปแบบของภาพและเสียง เผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ที่น่าจดจำได้มากขึ้น 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์