Skip to main content
sharethis

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ อนุญาตให้อยู่ต่อในไทยได้ถึง ก.พ. 2566

 

28 ก.ย. 2564 วันนี้ (28 ก.ย. 2564) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติที่ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 2) แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดำเนินการดังนี้

  • นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานข้ามชาติภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 ก.พ. 2566
  • ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง
  • เมื่อแรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 ส.ค. 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 ก.พ. 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 ส.ค. 2565

2. กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงาน จากภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เป็นภายในวันที่ 13 ก.ย. 2564 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 หากแรงงานข้ามชาติกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

ด้าน สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงฯ มอบหมายให้กรมการจัดหางานเตรียมแนวทางดำเนินการตรวจหาและนำแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการต่างๆ มาขึ้นทะเบียนทำงานให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

1. เข้าตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและแรงงานข้ามชาติ เป็นระยะเวลา 30 วัน

2. หากตรวจพบแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพแรงงานข้ามชาติ พร้อมทำประวัติเบื้องต้น และให้นายจ้างกรอกแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอให้ครบถ้วน

3. นัดหมายนายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว รวมทั้งชำระค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานข้ามชาติ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขออนุญาตทำงาน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติใช้เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งใบอนุญาตทำงานสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566

หากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net