Skip to main content
sharethis

'เนติวิทย์' ส่งหนังสือคัดค้านการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตนเอง ชี้ อาจารย์ 2 คนที่นั่งเก้าอี้กรรมการเคยเป็นผู้ลงโทษตัดคะแนนตนและเพื่อนนิสิตอีก 7 คนจากกรณีถวายสัตย์ฯ เมื่อปี 2560 ส่วนอีกคนเคยร่วมชุมนุม กปปส. หวั่นเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา ด้านสมาคมนักศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบายดีจุฬาฯ เรียกร้องให้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้เรียน และประณามการกระทำของสำนักบริหารกิจการนิสิต

10 พ.ย. 2564 เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้คัดค้านคณะกรรมการวินัยนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมาเพื่อสอบวินัยของเนติวิทย์จากกรณีเชิญปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากการถูกตั้งข้อหา ม.112 รวมถึงพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง จากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม มากล่าวปาฐกาในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

เนติวิทย์ระบุว่าคณะกรรมการวินัยนิสิต 2 คน ได้แก่ ผศ.ศุภศิษฐ์ ทวีแจ่มทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่เคยตัดคะแนนตนและเพื่อนนิสิตอีก 7 คนจากกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตใหม่เมื่อปี 2560 และ รศ.อุบลวรรณ หงส์วิทยากร ซึ่งเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. เมื่อปี 2556 โดยเนื้อความในหนังสือที่เนติวิทย์ยื่นคัดค้านไปยังผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ระบุว่า ตามที่ท่านได้มี บันทึกข้อความ ที่ อว 64.2.3.2/277/2564 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค. 2564 เพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตได้พิจารณากรณีที่ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่า กระทำการอันไม่เหมาะสมโดยการเผยแพร่คลิปวีดิโอแขกรับเชิญที่ใช้กิริยาท่าทางและคำพูดที่หยาบคาย ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าการกระทำดังกล่าวมีมูลเข้าข่ายความผิดในข้อ 6 และข้อ 12 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2527 คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตจึงเห็นควรให้มีการสอบสวนพิจารณาการกระทำดังกล่าว

ต่อมาได้มีบันทึกข้อความ ที่ 64.2.3.2/307/2564 ฉบับลงวันที่ 8 พ.ย. 2564 เพื่อแจ้งรายชื่อคณะกรรมการวินัยนิสิต และกำหนดให้ยื่นคำคัดค้านคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2564 นั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าขอคัดค้านคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินัยนิสิต ลำดับที่ 3 ในส่วนผู้แทนสภาคณาจารย์ และ ผศ.อุบลวรรณ หงส์วิทยากร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินัยนิสิตลำดับที่ 4 มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองกรณีของข้าพเจ้าโดยไม่เป็นกลาง มีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังต่อไปนี้

1. ผศ.ศุภศิษฏ์ ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินัยนิสิตลำดับที่ 3 ในส่วนผู้แทนสภาคณาจารย์เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ 5594/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ฉบับลงวันที่ 19 ต.ค. 2564 ซึ่ง ผศ.ศุภศิษฏ์ได้พิจารณาลงโทษข้าพเจ้าในกรณีดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังเคยแสดงความเห็นต่อสาธารณชนในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อข้าพเจ้าอย่างรุนแรงในการดำเนินกิจกรรมของข้าพเจ้าและพวก ที่ได้ทำกิจกรรมรณรงค์การยกเลิกนโยบายบังคับการแต่งชุดนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.อุบลวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินัยนิสิตลำดับที่ 4 ได้เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก โดยสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้ เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (กปปส.) อันนำไปสู่การรัฐประหารเมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2557 กรณีจึงมีความคิดเห็นทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อข้าพเจ้าโดยชัดแจ้ง ย่อมไม่อาจพิจารณาทางปกครองอย่างเป็นกลางได้รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพและข้อความแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ตามเอกสารหมายเลข 1-3

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1-3 ซึ่งเป็นหลักฐานที่เนติวิทย์ใช้ยื่นประกอบการคัดค้านคณะกรรมการสอบวินัยนิสิต
โดยเนติวิทย์ระบุว่าบุคคลเจ้าของโพสต์เฟซบุ๊กดังกล่าว คือ รศ.อุบลวรรณ หงส์วิทยากร
 

ด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านการแต่งตั้งกรรมการฯ ทั้ง 2 ราย เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่อาจพิจารณาทางปกครองอย่างเป็นกลางได้ ตามนัยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากปล่อยให้กรรมการทั้งสองร่วมกระบวนการพิจารณา ทางปกครองของข้าพเจ้าต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างร้ายแรงและไม่อาจเยียวยา ได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอให้ท่านแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งกรรมการฯ ทั้ง 2 รายด้วย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีเข้าพบเพื่อให้รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแก่ท่านเพื่อประกอบการพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการวินัยนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น
เพื่อสอบวินัยเนติวิทย์กรณีจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปี 2564

นอกจากนี้ กองทุนช่วยเหนือนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศนอร์เวย์ The Norwegian Students' and Academics' International Assistance Fund ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนเนติวิทย์ รวมถึงคัดค้านการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนวินัย และประณามสำนักกิจบริหารการนิสิตที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยระบุว่าการกระทำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนติวิทย์ไปจนถึงกรณีที่ อบจ. มีมติให้ยกเลิกพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว ล้วนแต่ละเมิดหลักการสากลแห่งเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก พร้อมเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษา ไม่ใช่เป็นทำลายสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นเสียเอง

จดหมายเปิดผนึกจาก The Norwegian Students' and Academics' International Assistance Fund
ที่ส่งถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net