Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งจัดกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ปี 2565 จำนวน 54,101 คน แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 ม.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 918/2564 เรื่องโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดว่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่ง กอ.รมน. ที่ 825/2563 เรื่องโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2563

2.กำหนดโครงสร้างการจัด และอัตรากำลังของหน่วยปฏิบัติ ประจำปี 2565 ดังนี้

2.1 หน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการและการควบคุม สั่งการ อำนวยการ และกำกับดูแลของ กอ.รมน. ตามอัตราของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 ตามผนวก ก ที่แนบท้ายคำสั่งนี้

2.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานตั้นสังกัด พิจารณาบรรจุกำลังพล/บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการ ตามข้อ 2.1

2.3 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ ตามข้อ 2.1 และสิทธิประโยชน์ของกำลังพล/บุคลากร ที่บรรจุในหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว ตามข้อ 2.2 ให้เป็นไปตามคำสั่ง กอ.รมน. และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.รมน.

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net