Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ 4 นาย  โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

23 ก.พ.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ.ศ. 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

จำนวน 4 นาย ดังนี้ 1. พันเอก อภิชัย ทองธรรมชาติ 2. นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต 3. นาวาเอก ยศพงศ์ เดชะคุปต์ 4. นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

วันเดียวกัน (23 ก.พ.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ประกอบด้วย พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี และ พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเช่นกัน

พระบรมราชโองการดังกล่าวเป็นอีกครั้งที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยการแต่งตั้งราชองครักษ์ ครั้งวันที่ 27 ก.ค.2560 พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์ จำนวน 5 ราย เป็นครั้งแรกที่ไม่มีผู้รับสนองฯ ทั้งที่ก่อนหน้านั้น 22 พ.ค.2560 ออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ ยังมีนายกรัฐมนตรี คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ทั้งนี้เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มี พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560 และ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2560

หมายเหตุ : ประชาไท เพิ่มเนื้อหาบางส่วนเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2565

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net