Skip to main content
sharethis

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ยศร้อยโท 1 ราย โดยให้ออกจากราชการ และถอดยศทหาร เหตุบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปรากฎผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

14 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (13 พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด ร้อยโท ธนกร ต๊ะมูล ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กที่ 2 หมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กที่ 3 กองพันที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจาก ราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีเบี้ยหวัด

เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตื่นตัว ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ย. พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ว่าที ร้อยตรี ธนกร ต๊ะมูล ได้รับพระราชทานยศทหารเป็น ร้อยตรี 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net