Skip to main content
sharethis

เพื่อไทย เปิดตัว 57 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนกลาง – ภาคกลาง ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคมั่นใจเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ครบ 400 เขต ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย ‘เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน’ ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้

 

2 ธ.ค. 2565 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อผู้สื่อข่าวว่า พรรคเพื่อไทย นำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย และกลุ่มงานบริหารพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กลุ่มงานบริหารพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รวม 57 คน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์และความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยที่จะขอประกาศรับแรงศรัทธา แรงสนับสนุนจากประชาชน เพื่อไปสู่เป้าหมาย ‘เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน’ ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ได้ ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่

1.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน เข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงประชาชนในการเข้ารับทราบปัญหา ดูแลพี่น้องประชาชน และนำปัญหาสะท้อนกลับมายังพรรคมาเป็นแนวนโยบายที่จะเข้าถึงประชาชนได้

2.นโยบายของพรรคเพื่อไทย คือ ประชาธิปไตยกินได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของพรรคมาโดยตลอด

3.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่จะนำเอานโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวอีกว่า ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ผ่านกลไกการคัดเลือกในเบื้องต้นของพรรคมาอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งและมีโอกาสมากที่สุด เพื่อไทยมั่นใจว่าจะเป็นตัวแทนประชาชนที่ดี สามารถทำงานร่วมกับประชาชนได้ ยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรค นำความต้องการของประชาชน มาร่วมสร้างสรรค์เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ได้

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะทยอยเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าจะเปิดให้ครบ 400 เขตภายในเดือนธันวาคม 2565

วันนี้ (2 ธ.ค. 2565) พรรคเพื่อไทย ขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด จำนวน 25 คน และภาคกลาง 12 จังหวัด จำนวน 32 คน รวมจำนวน 57 คน ได้แก่

ภาคเหนือตอนล่าง

จ.นครสวรรค์ 

1. นายณรงค์ พนมวัน

2. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย

3. นายสัญชัย วงษ์สุนทร

4. พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ

5. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์

6. นายวรภัทร ตั้งภากรณ์

7. น.ส.ชุติมา เสรีรัฐ

จ.เพชรบูรณ์ 

1. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี

2. นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล

3. นายจำเนียร โฉมงาม

4. น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา

5. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

6. น.ส.รณิตา นาคะบุตร

7. นายเกรียงไกร ปานสีทอง

จ.พิษณุโลก 

1. น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท

2. นายนพพล เหลืองทองนารา

3. นายจเด็ศ จันทรา

4. นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ

5. นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ

จ.พิจิตร 

1. นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร

2. นางณริยา บุญเสรฐ

3. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์

จ.ตาก 

1. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

2. นายดิฐชัย ฉันติกุล

3. นายสราวุธ หาญเมืองใจ

 

ภาคกลาง

จ.สุพรรณบุรี

1. นายไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์

2. นายสหรัฐ กุลศรี

จ.ปราจีนบุรี

1. นายสมเกียรติ คำดำ

จ.สระแก้ว

1. นายสุทธิรักษ์ วันเพ็ญ

จ.กาญจนบุรี

1. นายศักดา วิเชียรศิลป์

2. นายพนม โพธิ์แก้ว

จ.ราชบุรี

1. นายนพพล ภู่แย้ม

2. นายไก่ ห้องริ้ว

3. น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

จ.ประจวบคีรีขันธ์

1. นายวัชรพล ปลั่งศรีสกุล

จ.สมุทรสาคร

1. นายนัธทวัฒน์ ม่วงเผือก

2. นายอุดม กันม่วง

3. นายบุญมี นิลถนอม

4. นายประยงค์ นอบน้อม

จ.ฉะเชิงเทรา

1. นางฐิติมา ฉายแสง

2. นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ

3. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

จ.จันทบุรี

1. นายวันทิต ตั้งรักษาสัตย์

จ.สมุทรปราการ

1. นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์

2. นางนฤมล ธารดำรงค์

3. นายประชา ประสพดี

จ.นนทบุรี

1. นายนิยม ประสงค์ชัยกุล

2. นายนิทัศน์ ศรีนนท์

3. น.ส.ปณรัศม์ วันชาญเวช

4. นายจำลอง ขำสา

จ.ปทุมธานี

1. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

2. นายศุภชัย นพขำ

3. นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ

4. นายสุทิน นพขำ

5. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์

6. นายชนภัทร นันทกาวงศ์

7. น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย

 

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม กล่าวว่า การเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยในวันนี้ เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของพรรคอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อไทยมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง เป็นกระบวนการตามประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีความพร้อมทั้งตัวผู้สมัคร และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งนโยบายและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีของพรรค เพื่อไทย หลายจังหวัดรอคอยที่จะได้เห็นรายชื่อของผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค ครั้งนี้ถือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรค ที่มีผู้เข้ามาแสดงความประสงค์จำนวนมาก พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการคัดสรรภายใต้อุดมการณ์ให้ความสำคัญประชาชน หลังจากการเปิดตัวในวันนี้ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย จะลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

“อะไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ ถ้าเราเป็นรัฐบาล ปัญหาที่รับฟังจากประชาชนและนโยบายของเราจะมีความหมายมาก ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนต้อนรับลูกหลานของท่านที่จะเข้าไปรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดประชาชน และขอให้กำลังใจผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค เราต้องการชนะแลนดสไลด์ ชนะเลือกตั้งทุกเขต เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล นำพาความสุขมาสู่พี่น้องประชาชนอีกครั้ง” วิสุทธิ์ กล่าว

 

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้ง หวังว่าปี 2566 ประชาชนจะมีความหวัง มีสิทธิ์ในการเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญ พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนประชาชน เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคในวันนี้ ทำงานหลากหลายอาชีพ มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นความหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พรรคเพื่อไทยขอโอกาสประชาชนเลือกใช้สิทธิในการกำหนดชีวิต กำหนดอนาคตประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อไทยมีนโยบายที่ดีนำเสนอสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจปากท้องดีขึ้น

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net