Skip to main content
sharethis

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ วานนี้ (6 มิ.ย.) กำหนดให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาด ต้องจัดทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)

 

7 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วานนี้ (6 มิ.ย.) เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาด ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA)

ทั้งนี้ ข้อเสนอให้กำแพงกันคลื่นชายหาดทุกขนาดต้องจัดทำ EIA เป็น 1 ใน 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มภาคประชาสังคม 'Beach for Life' และเครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด ที่เคยมาปักหลักชุมนุม เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือน ธ.ค. 2565

อนึ่ง 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่ม Beach for Life และเครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด ประกอบด้วย 1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น 2. กำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA และ 3. ฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่น ด้วยกลไกคณะกรรมการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกำหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามต่อจากนิยามคำว่า “การพัฒนาชุมชนและการจัดที่ดิน” ในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

""กำแพงกันติดแนวชายฝั่งทะเล" หมายความว่า กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด หรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง”

""แนวชายฝั่งทะเล" หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ” ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 25 ของเอกสารท้ายประกาศ 4 โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

เอกสารท้ายประกาศ 4

โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ขนาด
25

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล

25.1 รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ำ

25.2 แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

25.3 กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล

 

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 25 ของเอกสารท้ายประกาศ 6 ขั้นตอน ในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เอกสารท้ายประกาศ 6
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
25

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล

25.1 รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ำ

25.2 แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

25.3 กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล

ในขั้นตอนขออนุมัติ หรือ

ในขั้นขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี


ข้อ 4 ประกาศนี้ไม่ให้บังคับกับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสำนักงบประมาณแล้วก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 

วราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net