Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์สนับสนุน ‘พีมูฟ’ ผลักดันนโยบาย 9 ด้าน ลดความเหลื่อมล่ำ สร้างสังคมที่เป็นธรรม เรียกร้องรัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาผูกขาดอำนาจทรัพยากรกระจายอำนาจทางการเมือง และแก้ไขการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

 

5 ต.ค. 2566 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ผลักดันนโยบาย 9 ด้าน ลดความเหลื่อมล่ำ สร้างสังคมที่เป็นธรรม

ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ได้ประกาศปักหลักชุมนุมครั้งแรกในรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันนโยบาย 9 ด้าน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายประชาชนคนยากจนจากทุกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐในด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากร จนก่อเกิดขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ขอประกาศสนับสนุนการต่อสู้ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เพื่อที่ดิน เสรีภาพ และประชาธิปไตย ภายหลังถูกกดขี่ขูดรีดทางโครงสร้างมาอย่างยาวนานทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำและแบ่งแยกชนชั้น และโครงสร้างทางการเมืองที่ผูกขาดอำนาจกระจุกตัว ประชาชนคนยากจนถูกบีบให้เป็นผู้ไร้สิทธิในรัฐอภิสิทธิ์ชน และแบกรับกับปัญหามาอย่างหนักหน่วงในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาในรัฐบาลเผด็จการทหาร และขอสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 9 ด้านของขบวนการประชาชนที่เป็นข้อเสนออันชอบธรรมในการแก้ปัญหาประชาชนซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานแก่สังคมไทยไทยโดยรวมต่อไป อันประกอบไปด้วย

1.ยกระดับการจัดการที่ดินโฉนดชุมชนให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

2.ปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้เป็นองค์กรที่มั่นคงและจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง 

3.แก้ไขกฎหมายคืนความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคายนากฎหมาย ที่ดิน-ป่าไม้ทั้งระบบ ทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน 

4.เร่งลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .. ฉบับประชาชน เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยเร่งด่วน 

5.เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ พ.ศ. …. และขอให้ชะลอการดำเนินคดีและการบังคับคดีทางปกครอง ก่อนการพิสูจน์สิทธิ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับคดีที่ดินป่าไม้ให้เป็นธรรม 

6.ให้มีการจัดระบบสวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

7.ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ โดยให้การจัดตั้งและสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

8.หยุดนโยบายการเปลี่ยนสปก. 4-01 ให้เป็นโฉนด ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือคันไถ ชาวนาไทยต้องไร้หนี้สิน เพื่อรักษาเจตนารมณ์ในการกระจายที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญยิ่งสู่เกษตรกรรายย่อย และรักษาที่ดินให้อยู่กับเกษตรกรตลอดไป โดยมิให้มีการนำไปเป็นสินค้าในระบบตลาด อันเป็นที่มาของปัญหาที่ดินหลุดมือและไปกระจุกตัวอยู่ในมือนายทุน ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของที่ดินเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

9.ให้รัฐบาลหยุดนโยบายฟอกเขียวของภาคอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยข้ออ้างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อน แล้วไปแย่งยึดที่ดินที่ทำของผู้ยากไร้ เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มชาติพันธุ์ ดังปรากฎโครงการปลูกป่าทับที่ทำกินของชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ 

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เร่งรัดแก้ปัญหาของพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องลำบากมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลยาวนาน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วในการแก้ปัญหาประชาชน และหวังว่ารัฐบาลใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น จะดำเนินการฟังเสียงประชาชนและเดินหน้าแก้ปัญหาทั้ง 9 ข้อเสนอต่อไป โดยสร้างหลักประกันทางนโยบายด้วยการมีมติเห็นชอบต่อการแก้ไขปัญหาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นี้ เพื่อรับรองข้อเรียกร้องของประชาชนและเกิดกระบวนการในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อกดดัน ข่มขู่ หรือคุกคามทางกฎหมายต่อประชาชนผู้ชุมนุมที่ใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล

สุดท้ายนี้ ครป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจทางทรัพยากรโดยการกระจายอำนาจทางการเมือง และแก้ไขการผูกขาดทางเศรษฐกิจ เพื่อคลี่คลายโครงสร้างความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งและระบบอภิสิทธิ์ชนที่แบ่งแยกประชาชนด้วยกลไกที่ไม่เป็นธรรมของระบบรัฐราชการ หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาอย่างยาวนานหลังการรัฐประหาร

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net