Skip to main content
sharethis

บอร์ด สปสช. เห็นชอบหลักการแนวทาง “การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปอยู่กับ อบจ. กำหนดทางเลือก “จ่ายผ่าน CUP” หรือ “โอนงบประมาณตรงให้ รพ.สต.”

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทาง “การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปีงบประมาณ 2567 ตามข้อเสนอเสนอจากคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข 

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากมีการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ทาง บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ตามนโยบายกระจายอำนาจ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะทำงานฯ ได้จัดทำข้อเสนอการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวของ สปสช. เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ สอน. และ รพสต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยมีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน UC เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 และได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา 

นพ.อภิชาติ กล่าวว่า หลักการแนวทางและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน UC สำหรับ สอน. และ รพ.สต. ในปี 2567 นี้ ยังคงยึดหลักการคือ สอน. และ รพ.สต. ยังคงสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้จะถ่ายโอนให้ อบจ. ไปแล้ว โดยอาจเป็นเครือข่ายกับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือเป็นเครือข่ายกับหน่วยบริการนอกกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยบริการเอกชนก็ได้ 

ส่วนทางเลือกรูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิจะมี 3 รูปแบบ คือ 1.จัดสรรงบผ่านหน่วยบริการประจำ (CUP) 2. โอนงบประมาณตรงให้ รพ.สต. ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับ CUP และ 3. ทางเลือกอื่นๆ (ถ้ามี) โดยสามารถเลือกทางเลือกได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการเหมือนกันทุกแห่ง ส่วนการจัดบริการในระดับพื้นที่ ยังคงเป็นเครือข่ายหน่วยบริการที่เชื่อมต่อกัน ทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับ-ส่งต่อ โดยประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการได้ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นอกจากนี้ หน่วยบริการประจำยังคงสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ การจัดบริการโดยทีมสหวิชาชีพและทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดบริการให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิที่ถ่ายโอนไปแล้วตามความเหมาะสมและตามรูปแบบข้อตกลง โดยค่าบริการสาธารณสุขตามผลงานบริการ จ่ายให้กับหน่วยที่เป็นผู้จัดบริการโดยตรง ส่วนบริการใดที่เป็นค่าดำเนินการร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลแม่ข่าย กับ สอน./รพ.สต. ให้มีการกำหนดสัดส่วนการจ่ายให้ชัดเจน มีการประเมินศักยภาพการจัดบริการของ สอน./รพ.สต. กรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net