Skip to main content
sharethis

ก่อนประชุม ครม. เศรษฐา เสนอ ครม.ให้มีมติเลิกให้ครูอยู่เวรในโรงเรียนป้องกันเกิดเหตุการณ์ครูถูกทำร้ายขึ้นอีก แล้วให้ใช้วิธีอื่นอย่างการจ้าง รปภ. หรือติด CCTV  แทนในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่จำเป็นของครู

23 ม.ค. 2567 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานถึงข้อสั่งการของเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 โดยเสนอให้ ครม.พิจารณายกเลิกการให้ครูอยู่เวรในโรงเรียนโดยให้เปลี่ยนมาใช้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นหรือจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือติดกล้องวงจรปิดในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนแทนการให้ครูอยู่เวร

รายงานระบุว่า เศรษฐากล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูซึ่งต้องอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน ซึ่งการอยู่เวรรักษาการณ์ดังกล่าวแม้จะเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 แต่เขาเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีบุคคลหรือเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการมากมาย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง กล้องวงจรปิด

นายกฯ กล่าวด้วยว่าการให้ครูต้องมาอยู่เวรรักษาการณ์ก็เป็นการกำหนดหน้าที่และความเสื่อมเพิ่มเติมให้กับครู นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

เศรษฐาจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2542 แก่โรงเรียนของทุกสังกัดตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินี้เป็นต้นไป และให้รวมถึงการอยู่เวรรักษาการณ์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่มีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือที่ใช้วิธีการอื่นใดเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วด้วย เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net