สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.)

"ชื่อเต็มของ สปป.ล้านนาคือ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย นั่นคือ สนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีนโยบายแบ่งแยกดินแดนใด ๆ ทั้งสิ้น"

2 มี.ค.57, ในคำชี้แจงต่อผู้บัญชาการทหารบก
http://prachatai.com/journal/2014/03/52060