ประจักษ์ ก้องกีรติ

"ธรรมศาสตร์สอนได้อย่างมากก็แค่ความรู้ในตำรา แต่ผู้ที่ให้ปลุกให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื่องประชาธิปไตยและเสรีภาพอย่างเข้มข้นที่สุดก็คือระบอบอำนาจนิยมนั่นเอง"
 
‏@bkksnow
https://twitter.com/bkksnow/status/564026614204219392?s=04