TDRI : สัมมนาวิชาการประจำปี 2553 "การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ"

Event Date: 
Monday, 29 November, 2010 - 08:00

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกำลังจะจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 โดยเลือกหัวข้อ "การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ" ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญยิ่งของการปฏิรูปประเทศขณะนี้  ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ และอภิปรายใน 4 ประเด็นหลักที่จะชี้ให้เห็นแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
 
โดยผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้แก่
 
1. หัวข้อ การลดความเหลื่อมล้ำ ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอคือ การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ
      -    ค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการสังคมที่คนไทยต้องการ (โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์)  และ
      -    การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อรองรับระบบสวัสดิการ (โดย ดร.สมชัย จิตสุชน)
      -    เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวัสดิการ  (โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์)
 
2.  หัวข้อ การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ  ผลงานวิจัยที่นำเสนอ คือ
     -   โอกาสการเข้าถึงการศึกษา  (โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์)
     -   โอกาสเข้าถึงงานที่ดีมีความมั่นคง (โดย ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์)
     -   โอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง  (โดย ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์)
     -   โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาเรื่องที่ดิน (โดย ดร.อดิศร์  อิศรางกูร  ณ อยุธยา)
 วันจันทร์และวันอังคารที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

 


วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553

08:00-09:00           ลงทะเบียน (บริเวณห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บีชั้น 22)

09:00-09:15           การเปิดการสัมมนา

โดยคุณโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์           ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

09:15-09.30           ความเป็นมาและภาพรวมการสัมมนา

โดย  ดร. นิพนธ์  พัวพงศกร           ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

09:30-10:00           หัวข้อที่ 1:  แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทั่วถึง

โดย  ดร. อัมมาร  สยามวาลา          นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10:00-10:20           พักรับประทานอาหารว่าง/ชา/กาแฟ

10:20-11.30           หัวข้อที่ 2:  การลดความเหลื่อมล้ำ

ประธาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ                                     เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
                                                                                      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทความ

ผู้เสนอ

ผู้วิจารณ์

บทความ

 

ผู้เสนอ

ผู้วิจารณ์

2.1 การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน:  ค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการสังคมที่คนไทยต้องการ

ดร. วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์                            สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ศ. ดร. ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.2 การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน:  การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อรองรับ
ระบบสวัสดิการ

ดร. สมชัย  จิตสุชน                                           สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. คณิศ  แสงสุพรรณ                                     สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

11:30-12:00           ถาม-ตอบ

12:00-13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน(ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23)

 

 

 

13.00-13.45                               

หัวข้อที่ 2:  การลดความเหลื่อมล้ำ (ต่อ)

ประธาน

รศ. วุฒิสาร ตันไชย                                                  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บทความ

ผู้เสนอ

ผู้วิจารณ์

2.3 เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวัสดิการ

ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์                           สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   

ผศ. ดร. อภิชาต  สถิตนิรามัย                         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45-14:00           ถาม-ตอบ

14.00-14:45           หัวข้อที่ 3:  การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ

ประธาน

รศ. วุฒิสาร ตันไชย                                                  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บทความ

ผู้เสนอ

ผู้วิจารณ์

3.1 โอกาสเข้าถึงการศึกษา

ดร. ดิลกะ  ลัทธพิพัฒน์                                   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   

ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล                                   นักวิชาการ

14:45-15:00           ถาม-ตอบ

15:00-15:20           พักรับประทานอาหารว่าง/ชา/กาแฟ

15:20-16:05           หัวข้อที่ 3:  การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ(ต่อ)

ประธาน

รศ. วุฒิสาร ตันไชย                                                  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บทความ

ผู้เสนอ

ผู้วิจารณ์

3.2 โอกาสเข้าถึงงานที่ดีมีความมั่นคง

ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์                                    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   

รศ.ดร. มัทนา  พนานิรามัย                             นักวิชาการอิสระ

16:05-16:20           ถาม-ตอบ

วันอังคารที่  30 พฤศจิกายน 2553

08:00-09:00           ลงทะเบียน (บริเวณห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บีชั้น 22)

09:00-10:00           หัวข้อที่ 3:   การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ(ต่อ)

ประธาน

นายชวลิต นิ่มละออ                                                ประธานคณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
                                                                                      สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทความ

ผู้เสนอ

ผู้วิจารณ์

3.3 โอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

ดร. เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์                            สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   

คุณภักดิ์ ทองส้ม                                                สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10:00-10:15           ถาม-ตอบ

 

10:15-10:35           พักรับประทานอาหารว่าง/ชา/กาแฟ

10:35-11:30           หัวข้อที่ 3:   การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ(ต่อ)

ประธาน

ผศ.ดร. แตงอ่อน มั่นใจตน                            สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทความ

ผู้เสนอ

 

ผู้วิจารณ์

3.4 โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ:  กรณีศึกษาเรื่องที่ดิน

ดร. อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา                      สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   

คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์                               สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ. สมพร  อิศวิลานนท์                                  สถาบันคลังสมองของชาติ

11:30-12:00           ถาม-ตอบ

12:00-13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน(ห้องเวิลด์บอลรูมชั้น 23)

13.00-13.30           บรรยายพิเศษหัวข้อ แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย

                                  โดย  คุณอานันท์  ปันยารชุน                               นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                                                                                                                     และประธานคณะกรรมการปฏิรูป

13:30-16:10           การอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ประธาน

ดร. นิพนธ์  พัวพงศกร                                        ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ร่วมอภิปราย

 

1. ดร. สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์                                ประธานสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

2. คุณดุสิต  นนทะนาคร                                     ประธานกรรมการหอการค้าไทย

                                                                                  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3. คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง                               ประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คุณวันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์                          บรรณาธิการนิตยสารสารคดี

5. คุณจิตรา  คชเดช                                              กลุ่มผู้ผลิตชุดชั้นในไทร อาร์ม (Try Arm)

 

                                     บริการอาหารว่างในห้องประชุม

16:10-16:30           ถาม-ตอบ

 

จบการสัมมนา

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์