นิด้ามอบทุนช่วยชุมชนพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า  มอบทุนจากโครงการวิจัยของ University of Toronto ประเทศแคนาดา   ให้แก่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ ชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง 320 เขตหลักสี่, ชุมชนหลวงวิจิตร, ชุมชนหลักหก, และชุมชนเพชรคลองจั่น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน