พระจอมเกล้าธนบุรี มจธ ชวน "แหวก รัง มด" 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบ 56 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม "แหวก รัง มด"

ในงาน KMUTT Homecoming Day 2016

ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

โดยภายในงานจะกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัด Open House ให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน และชมผลงานทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดซุ้มจำหน่ายสินค้าของชุมชน ผู้ปกครองและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักศึกษา การประกวดดนตรี และการรับสมัครงาน (Job fair) เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรเห็นความสำคัญของวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย และร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและเกิดเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณ ผู้ปกครอง นักศึกษาเก่า ชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี