ขาย 'บันทึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของดาตอร์ปิโด' รายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาล 'ดา'