คำชี้แจงผู้บริหารเนชั่น ต่อกรณีวิวาทะรายการ "คม ชัด ลึก"

4 เม.ย. 53 -   นายอดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อกรณีคำวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิก OKNation ต่อการแสดงความคิดเห็นของทีมโปรดิวเซอร์รายการ "คม ชัด ลึก" ลองในบลอก OKNation (http://www.oknation.net/blog/talkwithOKNation/2010/04/04/entry-1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรียน สมาชิกชุมชน OKNation และผู้ชม Nation Channel ทุกท่าน

ผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ที่เปิดบริการ www.oknation.net/blog เพื่อให้เป็นเวทีการแสดงความคิดเห็นสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และการเปิดพื้นที่สื่อให้นักข่าวพลเมือง( Citizen Reporter )บนโลกออนไลน์มาตั้งแต่ปลายปี 2549  จวบจนกระทั่งปัจจุบัน  ชุมชนแห่งนี้ยังยึดมั่นในหลักปฏิบัติการสร้างสื่อที่ดีด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

ชุมชน www.oknation.net/blog ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีที่อยู่บนความรับผิดชอบและการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันของผู้อยู่ร่วมในชุมชนแห่งนี้  เพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด   ด้วยความเชื่อร่วมกันว่าบนความหลากหลายทางความคิดเป็นความสวยงามของสังคมประชาธิปไตย  รวมทั้งการแสดงตัวตนชัดเจนของผู้แสดงความคิดเห็นหรือนักข่าวพลเมืองที่ยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสื่อมวลชนเฉกเช่นเดียวกับสื่อมวลชนกระแสหลักซึ่งสื่อในเครือเนชั่นได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาตลอด 39 ปี  แนวทางเช่นนี้ได้สร้าง"ความน่าเชื่อถือ"ในการนำเสนอข่าวสารผ่านทุกสื่อในเครือเนชั่น  จนกลายเป็น"สินทรัพย์"อันมีค่าสูงสุดขององค์กรสื่อแห่งนี้ที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยยังสามารถฝากความหวังไว้ได้ในสถานการณ์ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายในสังคม

กรณีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในการเชิญผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเข้าร่วมรายการ"คม ชัด ลึก"ของ Nation Channel ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ระหว่างสมาชิก OKNation กับทีมงานโปรดิวเซอร์รายการ"คม ชัด ลึก"ที่มีการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิก OkNation กันหลายคนเพื่อเรียกร้องให้มีคำชี้แจงจากทีมงานโปรดิวเซอร์รายการ"คมชัดลึก"ว่า เหตุใดจึงเชิญผู้ร่วมรายการคนดังกล่าวมาร่วมรายการนี้ที่มีข้อกังขาบางประการจากสมาชิก OKNation บางท่าน

ต่อมาทีมงานโปรดิวเซอร์รายการ"คมชัดลึก"ได้ชี้แจงแนวทางการทำงานของรายการนี้ให้ทุกท่านทราบ   ด้วยท่วงทำนองปกติตามมาตรฐานการทำงานของ Nation Channel ที่ได้ยึดถือว่าตลอด 10ปีของสถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงแห่งนี้   แต่ต่อมายังมีการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิก OKNation อีกหลายคนที่ไม่พอใจในคำชี้แจงดังกล่าว   ซึ่งถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องเมื่อเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน 

ทีมงานโปรดิวเซอร์รายการ"คม ชัด ลึก"จึงได้ตัดสินใจชี้แจงอีกเป็นครั้งที่สอง  แต่ครั้งนี้มีน้ำเสียงและถ้อยคำบางประการที่แตกต่างจากเดิม  จนทำให้สมาชิก OKNation มีความเห็นว่าเป็นการแสดงท่าทีและคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์,ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมอยู่หลายคำ ซึ่งผิดธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน OKNation แห่งนี้ที่เคารพซึ่งกันและกันในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสุภาพชน

ผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด  จึงได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. ประกอบด้วยทีมโปรดิวเซอร์รายการ 2 คนคือคุณสมภพ  รัตนวลี,คุณสิทธพร จรดล,ผู้ดำเนินรายการ คุณจอมขวัญ  หลาวเพ็ชร์,บรรณาธิการ OKNation คุณชาลี วาระดีและบรรณาธิการบริหาร Nation Channel คุณประณต  วิเลปสุวรรณ

ทีมงานโปรดิวเซอร์รายการและผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันยอมรับ"ผิด"โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ  ในการแสดงความคิดเห็นรอบที่ 2 ด้วยท่วงทำนองไม่สร้างสรรค์  แสดงอารมณ์รุนแรงและยังใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมหลายคำ  จนถูกเข้าใจไปว่าทีมงานโปรดิวเซอร์มีเจตนาแอบแฝงบางประการทางการเมือง, อุปนิสัยก้าวร้าวและจิตใจคับแคบไม่พร้อมรับฟังคำวิจารณ์จากผู้ชม   โดยทีมงานรายการ"คม ชัด ลึก"ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการยินยอมถูก"ลงโทษ"ทุกกรณีแม้กระทั่งการพิจารณาตัวเองยื่นใบลาออกจากการเป็นพนักงานหรือไม่ให้ทำหน้าที่โปรดิวเซอร์รายการนี้อีกต่อไป

แต่ผมพิจารณาเห็นว่าเมื่อทีมงานรายการ"คมชัดลึก"ได้ยอมรับการกระทำความผิดดังกล่าว  และเข้าใจถึงสิทธิของ"ผู้ชม-ผู้รับสื่อ"ในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนแล้ว  จึงเห็นควรให้เขียน"คำขอโทษ"เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก OKNation เผยแพร่ผ่านชุมชน  www.oknation.net/blog ที่เป็นพื้นที่สาธารณะโดยทันทีหลังจากประชุมเสร็จสิ้นลง

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงความรับผิดชอบของคนทำสื่อ   ด้วยการเขียนคำ"ขอโทษ"ยอมรับผิดในพื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสม  ควรจะถือเป็นบรรทัดฐานการแสดงความรับผิดชอบของคนทำสื่อที่สังคมควรจะยอมรับได้  ซึ่งยังถือเป็นประเด็นความแตกต่างทางความคิดแต่การแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม   หาใช่การกระทำผิดในลำดับขั้นละเมิดต่อจรรยาบรรณร้ายแรงหรือการทุจริตต่อการทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยเจตนาหรือผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง

เราขอโอกาสในการทำงานของคนทำสื่อทุกคน  โดยเฉพาะคนทำสื่อในเครือเนชั่นที่ให้คำมั่นได้ว่าพวกเรามีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อรับใช้สังคมนอกเหนือจากการประกอบสัมมาชีพ   ซึ่งในสภาวะเช่นนี้มีความยากลำบากในการทำงานภายใต้ความขัดแย้งและความแตกแยกทางความคิดในสังคมที่ยังไร้ทางออก

ผมขอยืนยันว่าทีมงานโปรดิวเซอร์รายการคมชัดลึกทั้งสองท่านและผู้ดำเนินรายการที่เป็นทีมงานเดียวกัน   ไม่เคยมีเจตนาเบี่ยงเบนเคลือบแฝงใดๆในการเชิญผู้ร่วมรายการในแต่ละวันของรายการคมชัดลึก   รวมทั้งในวันดังกล่าวที่เกิดกรณีโต้แย้งความเหมาะสมในการเชิญนักเคลื่อนไหวทางสังคมท่านนี้มาร่วมรายการ   ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วยังมีผู้ร่วมรายการท่านอื่นที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นเดียวกัน   ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับผู้ร่วมรายการท่านนี้หลายประการเช่นกัน

รายการ"คม ชัด ลึก"ยังยึดมั่นในหลักการและแนวทางการทำงานที่มุ่งมั่นจะผลิตรายการให้เสมือน"เวทีถกเถียงสาธารณะ"ในทุกประเด็นทางสังคม,การเมือง,เศรษฐกิจและข้อขัดแย้งทางสังคม   เพื่อทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆของสังคมให้สาธารณชนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  ในประเด็นข้อขัดแย้งทางสังคมเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันของทุกภาคส่วนสังคมอย่างสันติวิธี

ด้วยแนวทางเปิดกว้างเพื่อสร้างความหลากหลายให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  โดยอยู่บนพื้นฐานการแสดงข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

ผ่านสื่อมวลชนอิสระอย่าง Nation Channel ที่อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งนี้   ซึ่งได้พยายามพิสูจน์ตัวเองในฐานะสื่อมวลชนที่ดีไม่ทำร้ายสังคมมาตลอด 10 ปี  ภายใต้องค์กรสื่อในเครือเนชั่นที่มีอายุยาวนานปีที่ 40 ในปี 2553ที่ประพฤติอย่างเคร่งครัดและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ   หาใช่เป็นความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะทีมโปรดิวเซอร์รายการ,ผู้ดำเนินรายการ,ผู้ร่วมรายการและผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการในทุกช่องทาง

ขอแสดงความเคารพในทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่อบทบาทรายการ"คม ชัด ลึก"และการทำหน้าที่ของทุกสื่อในเครือเนชั่น  ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม

นายอดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทในเครือเนชั่นและบริษัทจดทะเบียน MAI ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหารชุมชน www.oknation.net/blog และสถานีข่าว 24 ชั่วโมง Nation Chann
            

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์