Skip to main content
sharethis

ครม.สัญจรภูเก็ต เห็นชอบกรอบแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดา 117 โครงการ วงเงิน 84,064 ล้านบาท ด้านเครือข่ายเพชรเกษม 41 ตามติด ชูป้ายเขียว “หยุดแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับนายทุน”

 
ที่มาภาพ: Yingluck Shinawatra
 
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิ​การบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
 
เปิด 117 โครงการพัฒนา ทุ่มงบ 84,064 ล้านบาท
 
จากนั้น นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิ​การบดี เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. สรุปใจความสำคัญได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง จำนวน 117 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 84,064 ล้านบาท
 
ประกอบด้วย โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 10 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 24,873 ล้านบาท มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการทันที ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวท่ามาเนาะห์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 30 ล้านบาท โครงการพัฒนาเกาะสุกร จ.ตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยว 25.94 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ที่ จ.ภูเก็ต 25.37 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ที่ จ.ระนอง 20 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 101.31 ล้านบาท
 
สำหรับโครงการของแต่ละจังหวัด 107 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 59,263 ล้านบาท แบ่งเป็น จ.ภูเก็ต 67 โครงการ 47,683 ล้านบาท พังงา 13 โครงการ 3,817 ล้านบาท กระบี่ 10 โครงการ 3,439 ล้านบาท ตรัง 6 โครงการ 334 ล้านบาท และระนอง 11 โครงการ 3,990 ล้านบาท
 
โครงการที่สามารถดำเนินการทันที สำหรับ จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จ.ภูเก็ต 25 ล้านบาท โครงการระบบท่อส่งน้ำจากโรงกรองน้ำบ้านบางโจไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต 24.84 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ จ.ภูเก็ต 17.30 ล้านบาท โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระวิชิตสงคราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 9.11 ล้านบาท โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงถนนเจ้าฟ้าตะวันออก 20 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนดและระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาไฟจราจรในเขต จ.ภูเก็ต 17 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 113.25 ล้านบาท
 
จ.ระนอง ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้วอย่างยั่งยืน 42.26 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพยาม 15 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร 10.80 ล้านบาท โครงการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัย 21.12 ล้านบาท โครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 6.15 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจชุมชนโดยจัดสร้างลานปาล์มชุมชน 6.50 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 101.83 ล้านบาท
 
จ.พังงา ประกอบด้วย โครงการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการ จ.พังงา 35 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 42.98 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงเส้นทางสายเพชรเกษม ช่วงเขาหลัก-บางเนียง 30 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 107.98 ล้านบาท
 
จ.กระบี่ คือ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติภัยทางธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยว 99.34 ล้านบาท
 
จ.ตรัง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเขาช้างหาย อ.นาโยง จ.ตรัง 10 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว 30 ล้านบาท และโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.ตรัง 64 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 104 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนคลองเกาะผี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อสร้างโครงการถนนสายหลักทางด้านใต้ ทางยกระดับ 600 เมตร (สะพานข้ามคลองเกาะผี) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอด้วย
 
“ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555 ส่งให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2555 ยกเว้นโครงการการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 ก่อนทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ” นายชลิตรัตน์ แถลง
 
จี้รัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้
 
ขณะที่เวลา 12.30 น. วันเดียวกัน ที่บริเวณประตูอิราวดีทางเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต เครือข่ายประชาชน 14 ภาคใต้ ในนามเพชรเกษม 41 ประมาณ 20 คน รวมตัวทำกิจกรรม โดยชูแผ่นป้ายผ้าสีเขียวเขียนข้อความว่าหยุดแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับนายทุน
 
นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี คณะทำงานเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวว่า รัฐมนตรีให้ความสำคัญและรับฟังเสียงจากที่ประชุมคณะกรรมร่วมภาครัฐ เอกชนฯ หรือ กรอ. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มทุนผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นหลัก มีการเสนอแผนพัฒนาต่างๆ แลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
 
“เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ เราหวังว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มาจากการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่จะเคารพและเข้าใจและเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนา สามารถกำหนดเศรษฐกิจในภาคใต้ได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” นายวิโชคศักดิ์ กล่าว
 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net