Skip to main content
sharethis

29 ส.ค. 2557 เมื่อเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยเริ่มด้วยการขอบคุณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)และประชาชนที่ให้การไว้วางใจตนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนให้เป็นนายกฯ พร้อมขอร้องผู้ชมอย่าได้กังวลกับตัวบุคคล โดยยืนยันว่าการบริหารงานต้องระมัดระวังการก้าวล่วงกัน แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สุจริตและยุติธรรม ผ่านการสร้างระบบทุกระบบให้เข้มแข็ง เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์ประเทศ ปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญหน้า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รายงานถึงเรื่องความคืบหน้าการปฏิบัติงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย เรื่องการปรับโครงสร้างของบริษัท การบินไทย เรื่องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณรัฐให้มีความคุ้มค้าโปร่งใส เรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรม เรื่องพลังงาน เรื่องราคายาง  เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล และเรื่องการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่าน วันนี้พบกันอีกครั้ง และเนื่องด้วยในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และนับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตของผมและวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ ผมตระหนักดีถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ต้องขอขอบคุณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดี และมอบความไว้วางใจให้ผมนั้นดำเนินการในเรื่องของการบริหารประเทศในระยะต่อไป ขอขอบคุณอีกครั้งในแรงสนับสนุนต่างๆ เหล่านั้น ผมยินดีที่จะรับภาระในการทำทุกอย่างให้ประเทศชาติก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน นับจากนี้ไปผมต้องรับผิดชอบในการนำพาประเทศชาติและประชาชนให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ร่วมกันพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของทุกคนในชาติต่อไป ในระยะที่ 2 ซึ่งการบริหารประเทศทุกๆ ด้าน ในบทบาทของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ต้องการความรวดเร็ว โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องมีการหารือในการปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องระมัดระวังการก้าวล่วงกัน แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สุจริตและยุติธรรม ขอให้ทุกคนอย่าได้กังวลกับตัวบุคคลให้มากนัก วันนี้เราต้องสร้างระบบทุกระบบให้เข้มแข็ง เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบข้าราชการ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการ อันได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เข้มแข็ง เตรียมการเพื่อรองรับการปฏิรูป ซึ่งเราจะต้องทำให้ฝ่ายการเมืองมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ จะได้ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคต อย่างไรก็ตาม ผมถือว่าประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของพวกเราในขณะนี้ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ ทั้งในงานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเศรษฐกิจมีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ประชาชนโดยรวม ทุกภาคส่วนคงต้องร่วมมือกันทุกรูปแบบนะครับ

ปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญหน้า

เรามีปัญหาที่สะสมสำคัญๆ มากมาย ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ ปัญหาด้านความมั่นคง เคยเรียนไปแล้ว ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานทาส ปัญหามาเฟียผู้มีอิทธิพล ปัญหาชายแดน ทั้งในเรื่องของเขตแดน การหลบหนีเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ปัญหาด้านความมั่นคงภายใน ในเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม อาวุธสงคราม การพนัน แรงงานต่างด้าว ซึ่งเราได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบางส่วนไปแล้ว

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะต้องเดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะการณ์ของโลกด้วย การส่งเสริมการลงทุนในภาคต่างๆ การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย การปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรม ปัญหาปากท้องประชาชน เหล่านี้เป็นความท้าทายที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เราสำรวจแล้วพบว่าปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีจุดด้อยที่สำคัญในด้านระบบราชการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กฎหมายและกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจต่างชาติ จากศักยภาพเราในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 12 ปี เพื่อจะก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เข้าสู่ประเทศรายได้สูง ในขณะที่เพื่อนบ้านบางประเทศจะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงด้วยระยะเวลาอีกเพียง 6 ปีเท่านั้น เราคงต้องเร่งรัด

นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีมิติด้านเศรษฐกิจเป็น 1 ใน 3 เสาหลักจะเป็นความท้าทายสำคัญของไทยที่ต้องได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางประเทศ ซึ่งเป็นทั้งประเทศหุ้นส่วนและคู่แข่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทย สรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีต้นทุนแรงงานถูก และประเทศที่มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูงได้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทรงตัวท่ามกลางการเปิดเสรีและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ได้แก่ ระบบการศึกษา การปลูกจิตสำนึก การดำรงซึ่งวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกฝังค่านิยม การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งนี้ปัญหาที่เรื้อรัง และดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น คือ ความเหลื่อมล้ำของโอกาส สร้างรายได้ กระจายรายได้ และกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา คนจนรายได้น้อยขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาชั้นมัธยมปลายและอุดมศึกษา ตลอดจนคุณภาพการศึกษาของไทยยังคงต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขยายโอกาสในการสร้างรายได้ก็ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้การหลุดพ้นจากวงเวียนความยากจนเป็นไปได้อย่างยากยิ่ง

การเป็นสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศลดลง เนื่องจากข้อจำกัดด้านแรงงานและอัตราส่วนการพึ่งพิงของวัยชราที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และยังเป็นการเพิ่มภาระทางการคลังผ่านค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการชราภาพที่เพิ่มขึ้น ไทยจึงต้องเร่งปรับปรุงระบบสวัสดิการของรัฐ เพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วเราต้องดูแลคุณพ่อ คุณแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราให้ดีที่สุด ก็เป็นที่น่ายินดีที่วันนี้อายุยืนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องหาทางที่จะดูแลคนเหล่านี้ให้ได้

ด้านสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ในเรื่องของการบุกรุกป่าไม้ ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมือง โจทย์อีกประการหนึ่งที่เราเห็นเด่นชัด คือ การผลักดันเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติรุนแรงเกินไปในการจัดตั้งโรงงาน หรือการประกอบกิจการต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม ที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตมาก พร้อมกับการก่อมลภาวะ โดยได้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนการใช้พลังงานและการนำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าจะมีการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์จนเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สัดส่วนการใช้ก็ยังไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องโน้มน้าวผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหามลภาวะและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ส่วนหนึ่งจากการแสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างแพร่หลาย ที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกบ่อนทำลายลง ทำให้ภาครัฐต้องมีการวางระบบช่วยเหลือ เยียวยา และป้องกันผู้ประสบภัยที่ทันต่อเหตุการณ์

ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่สอดคล้องกับพันธะสัญญาต่างๆ กฎหมายที่ส่วนราชการต้องแก้ไขเพื่อความสะดวกและความถูกต้อง แต่ค้างคาอยู่ในรัฐบาลก่อน ๆ ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบัน คสช. ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรือกฎหมายเหล่านั้นไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนไปบ้างแล้ว ทุกกฎหมายนั้นได้ผ่านการพิจารณาในขั้นต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านที่ประชุม คสช. ในฐานะคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ล้าสมัย และแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งสิ้น

เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น

เป็นการฝังรากลึกมาในสังคมไทยอยู่ยาวนาน จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในเรื่องที่เร่งด่วนภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยการปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น การลงโทษผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องนี้อย่างจริงจัง การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักสากล เช่น การพิจารณาให้คดีการทุจริตคอรัปชั่นจะมี หรือไม่มีอายุความ การเพิ่มโทษในคดีทุจริตคอรัปชั่นให้มีผลบังคับใช้ทั้งผู้ให้และผู้รับหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมามักไม่มีการเอาผิดเอกชนที่เสนอให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง

มีข้อท้วงติงมากมายจากผู้ที่ห่วงใยในเรื่องนี้ว่า คสช. ไม่ได้นำเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมาอยู่ใน 11 ประเด็นหลักของการปฏิรูป ขอเรียนชี้แจงว่า คสช. ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นประเด็นที่ต้องมีการปฏิรูปเป็นประเด็นแรก โดยการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก มีความกว้างขวางเกี่ยวข้องกับทุกๆ เรื่อง หากกำหนดเป็นประเด็นหลักของการปฏิรูปก็จะไม่ครอบคลุมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกๆ มิติ เพราะฉะนั้นทุกเรื่องจำเป็นต้องใส่เรื่องนี้เข้าไปด้วยในทุกกลุ่มงาน จึงกำหนดให้เป็นเงื่อนไขสำคัญของทุกๆ หัวข้อของการปฏิรูป ทั้งด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้านอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ต้องให้ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ดังที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวปีพุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ที่กำหนดว่า ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งโดยสุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้การบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ประเทศ

เรามียุทธศาสตร์หลายประการด้วยกัน เราเขียนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว เราต้องเดินตามนั้นให้ได้ และก็ปรับเปลี่ยนให้เข้าสถานการณ์ของโลกด้วย ของอาเซียนด้วย เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้น จะต้องเดินการไปตามนี้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน และก็ปรับเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นต้องประกอบกับแผนงานโครงการ งบประมาณ ในการดำเนินการในทุกมิติ ทุกยุทธศาสตร์ให้ต่อเนื่อง มีการกำหนดแผนระยะสั้น ระยะยาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 11 และแผนต่อๆ ไป ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

เรื่องความคืบหน้าการปฏิบัติงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ที่ประชุม คสช. ให้ความสำคัญมาก เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินล่วงหน้าที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สั่งการให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยที่ทันสมัย จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ชุดป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกและดูแลเจ้าหน้าที่ด้วย ถ้าติดไปที่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่อยากจะรักษา ไม่อยากจะรับคนไข้ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วง ได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนไปร้อยกว่าล้าน ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวนั้น ซึ่งต่อไปคงจะขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพราะเรามีหลายภาคด้วยกัน อันนี้ก็บางส่วนที่เร่งด่วนก็ทำไปก่อน และให้มีการชี้แจงให้ความรู้บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถป้องกันโรคระบาดได้อย่างถูกต้องถูกวิธี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในทุกๆ ช่องทาง ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ด่านตรวจต่างๆ จะต้องเฝ้าระวังและเข้มงวดในการตรวจตรา และต้องทราบว่าอาการของผู้ติดเชื้ออีโบล่า หรือเชื้อไวรัสที่รุนแรงหรือเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเป็นอย่างไร ฉะนั้นผมอยากให้กระทรวงสาธารณสุขส่งรายละเอียดไปทุกด่านตรวจ ทุกจุดสกัดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทุกหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย ไม่ใช่เฉพาะอีโบล่าอย่างเดียว ก็ขอขอบคุณและชื่นชมผู้ป่วยต้องสงสัยเพศหญิงที่กลับมาจากต่างประเทศ ทำงานในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งตระหนักถึงหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความร่วมมืออย่างดีในการควบคุมเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนได้รับคำยืนยันแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อแต่ประการใด จึงเดินทางกลับบ้าน ขอขอบคุณนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ไม่เป็นปัญหากับคนอื่นๆ ก็รู้ตัวก็ไปพบหมอและก็แจ้งให้เขาทราบ เขาก็ได้มีการเฝ้าระวัง ขอขอบคุณเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่ง

เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ที่ประชุม คสช. เห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตามที่เสนอมา แต่คงต้องไปดูกัน ไปแก้ไขกันใน สนช. อีกครั้งหนึ่ง ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย เนื่องจากมีผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์การแก้ปัญหา เจ้าหนี้เดิมไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่มีคนกลางในการช่วยกันเจรจาประนอมหนี้ ลูกหนี้ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาผ่านองค์กรการเงินชุมชน เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเหล่านี้ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนเมือง และชุมชนในเขตชนบทด้วย

เรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

ที่ประชุม คสช. เห็นชอบหลักการกรอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557-2560 ภายใต้แผนพลิกฟื้นองค์กรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557 รวม 38 โครงการ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เมื่อ 3 ตุลาคม 2556 ส่วนงบประมาณให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำรายละเอียดและขอทำการตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ การค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าว ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามกฎหมาย ตามระเบียบข้อบังคับ และมติ ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้คำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบทุกมิติ เช่น พื้นที่ทำมาหากิน ตลาด เพื่อได้ค้าขาย รวมทั้งระบบขนส่งคมนาคม รถเมล์ รถไฟฟ้า ต่าง ๆ ให้สามารถที่จะเดินทางมาค้าขายได้เป็นปกติ คงใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

เรื่องการปรับโครงสร้างของบริษัท การบินไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คสช. ได้มีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงการดำเนินการและแผนธุรกิจของบริษัทการบินไทย ถึงแม้ว่าการบินไทยจะประสบปัญหาขาดทุน แต่ยังมีพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่ ซึ่งหากได้รับการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเหมาะสมจะมีศักยภาพสูงในการดำเนินงานภายในระยะเวลาอันใกล้ และต่อไปในอนาคต ที่ประชุมมีความมั่นใจว่าฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย ยังไม่เลวร้ายเหมือนที่ปรากฏเป็นข่าว เพราะยังมีระดับเงินสดอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 46,000 ล้านบาท อีกทั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการได้ปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ สถาบันการเงินต่างๆ ก็ให้ความสนใจที่จะให้การสนับสนุนในด้านสภาพคล่อง และในกรณีจำเป็นหากเกิดปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะดูแลในเรื่องนี้

จากนโยบาย คสช. ที่ต้องการให้เกษตรกรแต่ละพื้นที่มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร อำเภอละ 1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 882 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น จะมีความแตกต่างกันทั้งด้านดิน น้ำ ภูมิอากาศ ทำให้แต่ละศูนย์สามารถจะสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืชต่างชนิดกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ก็จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าว ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ ต.ช้างใหญ่ ซึ่งเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาจนประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นได้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ นั้น จะเริ่มจากการปรับกระบวนทัศน์ให้เกิดจิตสำนึกในการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ปฏิบัติจริง ในการลดต้นทุนการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวและอื่นๆ ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริงและเหมาะสมกับพื้นที่ อันนี้ก็ให้ตรงกับการที่เราจะโซนนิ่งปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชไร่ พืชเกษตรกรรมต่างๆ นั้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำ ไม่มีน้ำ แล้งซ้ำซากจะทำอย่างไรก็ไปปรับให้ตรงกับพื้นที่ด้วย ฝากกระทรวงเกษตรฯ ฝากประชาชนไปหาความรู้จัดตัวแทนไป ถ้าจำเป็นก็ขอวิทยากรไปแนะนำในพื้นที่ก็ได้ อันนี้ก็เพิ่มเติม

เรื่องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณรัฐให้มีความคุ้มค้าโปร่งใส

โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และฝ่ายต่างๆ ของ คสช. นั้น ทำให้ในหลายโครงการสามารถลดงบประมาณลงได้จำนวนหนึ่ง โดยยังคงเนื้องานและคุณภาพงานเช่นเดิม อันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญประการหนึ่ง ถ้าทุกคนช่วยกัน รัฐช่วยกันดูแล ไม่ทุจริต ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรก็แล้วแต่ ประชาชนก็ร่วมมือเฝ้าระวัง หน่วยตรวจสอบก็เข้าไปตรวจสอบ การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การทำ TOR ก็ลดราคาลงได้หมด เพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไปแล้ว เราเคยมีนโยบายเรื่องนี้ไปแล้ว

เรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ต้องขออภัยนะครับอยากให้มีการปรับปรุง พัฒนาทุกอย่าง ตอนนี้อย่าโกรธกันไปมาเลยนะครับ เราต้องการให้ได้รับการยอมรับ ไม่ได้มุ่งหมายจะไปทำลายชื่อเสียง เกียรติยศหรือองค์กรของท่าน โดยอาจจะมีส่วนน้อยที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง เราคงต้องช่วยกันกำกับดูแล เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด ประชาชนจะได้ประโยชน์โดยเร็วหรือเป็นผลสัมฤทธิ์อะไรต่างๆ ในพื้นที่ จะได้จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนทั้งสิ้น เพราะใกล้ตัวท่าน งบประมาณจำนวนไม่มากนัก ต้องขอบคุณทุกท่านใน อปท. ที่ให้ความร่วมมือให้เวลา คสช. เพื่อเดินหน้าสู่การปฏิรูป คสช. ไม่เคยนิ่งนอนใจต่อความต้องการของท่าน กำลังพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อทางแก้ไข เช่น ในเรื่องของการคัดสรรข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง วันนี้ก็เตรียมการให้เข้าดำเนินการแก้ไข เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อจะทำให้เกิดความเป็นธรรม พอใจของพี่น้องทุกฝักทุกฝ่าย อะไรที่ทำไปแล้ว แล้วไม่เรียบร้อย มีปัญหาก็แก้ไขได้ ใจเย็นๆ ก็ขอให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็แล้วกัน โดยในส่วนที่เรื่องใดก็ตามที่ คสช. สั่งการไปแล้วเป็นการเร่งด่วน ถ้าไม่เหมาะสม ถ้ามีปัญหาก็นำเข้าแก้ใน คสช. ได้ ถึงแม้จะเป็นกฎหมายแล้วก็ตาม เราถึงมี สนช. ไว้

ในส่วนที่จะต้องแก้ไขส่วนใหญ่นั้น ต้องไปแก้ในเรื่องของสภาปฏิรูปและมีประชาชนมาให้ความคิดเห็น เสนอเข้ามาในสภาปฏิรูปเพิ่มเติม อันนี้ผมถือว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการปฏิรูปนั้นเป็นส่วนสำคัญไม่ใช่ คสช. จะไปผลักดันในทุกเรื่องได้

เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรม

ระหว่างตำรวจ อัยการ ฝ่ายปกครอง ซึ่งเราได้แก้ไขไปในชั้นต้น เพื่อความสงบเรียบร้อยในช่วงนี้ ในระดับต่อไป จะได้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

การเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น พลังงาน ยางหรืออื่นๆ ขอให้นำการแก้ไขทั้งระบบ เช่น การปรับโครงสร้าง ราคายาง ราคาพลังงานซึ่งมีความเกี่ยวพันมากมาย ไปแก้ในภาพใหญ่ที่สภาปฏิรูป

ในส่วนของการแก้ไขเร่งด่วน ขณะนี้ คสช. แก้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องข้าว เรื่องยาง เรื่องต่างๆ ไม่ได้หยุดนะครับ พูดกันทุกวันคุยกันทุกวัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คสช. ไม่เคยนิ่งนอนใจสักเรื่องหนึ่ง ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ผมบอกแล้วว่าเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนานไปอีก เพราะฉะนั้นวันนี้ขอร้อง อย่าเพิ่งประท้วงต่อต้านเลย เมื่อวานก็ได้ให้มีการพูดคุยไปแล้วกับสมาคมต่างๆ 5 - 6 สมาคมก็เข้าใจดี สำคัญอยู่ที่ว่า เวลาไปถ่ายทอดกันอะไรกันขอให้ถ่ายทอดให้ครบ และขอประเด็นเดียวเท่านั้นเอง ถ้าช่วยกันมันก็แก้ได้ ถ้าไม่ช่วยกันมันก็จะกลับไปแบบเดิมอีก เพราะถ้าเราแก้แบบเดิม แก้ที่ปลายเหตุก็จะแก้ที่ปลายเหตุตลอดไป เราก็แก้แบบนี้มาเกือบทั้งชีวิตแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ทั้งต้นเหตุ กลางเหตุ และปลายเหตุ ติดขัดด้วยข้อกฎหมายหลายอย่าง กฎอัยการศึกวันนี้ที่มีไว้ นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปปิดกั้นท่านผมไม่เคยใช้กฎอัยการศึกไปปิดกั้นใครเลย เพียงแต่ว่า ทำอย่างไร บ้านเมืองจะสงบเท่านั้นเอง ถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรที่มันเกิดปัญหากับความสงบเรียบร้อย ท่านเสนอความคิดเห็นใดๆ ก็ตามมา ไม่ได้เป็นการปลุกระดมคนขึ้นมา มาเดินขบวน มาขัดแย้งกัน มันก็ไม่จบสักทีนะขอร้อง ขอสักระยะหนึ่ง ก็วันนี้พูดไปสิครับว่าเรามีกฎอัยการศึกทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่ใช่กฎอัยการศึกที่มีอยู่ทำให้บ้านเมืองไม่เรียบร้อย แต่โอเค อาจจะรู้สึกว่าถูกปิดกั้นบ้างอะไรบ้าง ใครจะมาเที่ยวก็มาสิครับเชิญเขามา เรามีกฎหมาย เขาปลอดภัยกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เดิมไม่มีกฎหมายนี้ปลอดภัยไหมหละครับ ฝากด้วยบ้างด้วย คิดไปอีกมุมหนึ่งบ้าง ว่าบ้านเมืองเราอยู่ใน ระยะเวลาอะไรเราควรจะมีกฎหมายอะไรไว้บ้าง ไม่อย่างนั้นก็วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปปิดกั้น อยากเสนออะไรไปเสนอมา เป็นที่เป็นทาง จะจัดสถานที่ให้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปถกแถลงกันด้วยความสงบ บางอย่างแก้ไขทันทีไม่ได้ เรื่องนี้เราให้กรณีพิเศษ

เรื่องพลังงาน

อยากให้ทุกฝ่ายไปใคร่ควรไว้ว่า เราจะพูดคุยกันได้อย่างไรทั้งสองฝักสองฝ่ายหรือสามฝ่ายก็ไม่รู้ ถ้านำต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มาพูดกันโดยไม่ได้จัดระเบียบกัน ไม่รับฟังซึ่งกันและกันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องแน่นอน เพราะฉะนั้นต้นทางนี้ คือข้อกฎหมาย ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่ นั้นคือต้นทาง เป็นตัวกำหนด จากนั้นมาก็ไปสู่กลางทางคือผู้ประกอบการซึ่งเรามีทั้งของรัฐบ้าง ของเอกชนบ้างและก็มีทั้งการลงทุนร่วมกับรัฐ บางอันก็เป็นการลงทุนของเอกชน บางอันรัฐก็ร่วมกับเอกชนซึ่งมีปัญหามากมาย เพราะผิดเพี้ยนมาตลอด อยากจะพูดอย่างนั้นถ้าไม่พูดก็ไม่รู้กัน

เพราะฉะนั้น พอปลายทางมาก็คือประชาชนผู้บริโภค คราวนี้ถ้าทุกคนนำทั้ง 3 เรื่องมาพูดพร้อมกันมันไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ถ้าจะฟังได้ผมว่าจะจัดระเบียบอย่างนี้นะครับ มีเรื่องของต้นทางก่อน มาอย่างไรอะไรอย่างไร ความเป็นมาจบก่อน พอจบคำว่าต้นทาง ถามเฉพาะเรื่องต้นทางจะเอากันอย่างไร อันไหนตกลงกันได้ อันไหนเข้าใจ อันไหนไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อน อย่าเพิ่งทะเลาะกัน ต้องมีทั้งเข้าใจไม่เข้าละครับ ผมยอมรับ พอมาถึงที่สองตรงกลาง เอาผู้ประกอบการ สงสัยตรงไหนเขาไม่โปร่งใสตรงไหนก็บันทึกกันไว้ เสร็จแล้วก็ไปตรงท้าย แล้วจะทำอย่างไรกันให้การบริการประชาชนจะเอาอย่างไร ราคาควรจะเป็นเท่าไร ทำไมถึงสูง ถึงต่ำ ก็พูดกันทีละตอน ๆ แบบนี้ พอพูดเรื่องแรกไปถามเรื่องที่สาม พูดเรื่องที่สองถามเรื่องที่สี่ อย่างนี้ไม่มีทางจบหรอกครับและก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย เป็นการปลุกระดมคนที่ฟังข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลัก ใครก็ไม่อยากมาจัด จัดแล้วก็เป็นปัญหาทำให้พระ เจ้าต้องเดือดร้อนไปด้วย ฝากไว้ด้วย ขอบพระคุณ ครับท่านที่กรุณาเป็นผู้ดำเนินรายการให้ ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือความไม่เข้าใจนั้นไม่บานปลายออกไป ผมจะจัดให้บ่อยๆ นะครับกลับไปเรียบเรียงกรุณาเรียบเรียงเถอะ วันนี้เรื่องพลังงาน คราวหน้าอาจจะเรื่องผลิตผลการเกษตร ต่อไปเรื่องน้ำ เรื่องอะไรก็แล้วแต่ เรื่องที่ดินทำกิน เปิดเวที ให้แล้วมาคุยกันว่า ตั้งหลักมาให้ถูก รัฐพูดก่อนและก็ประชาชนถามและก็ตอบ บันทึก ตรงกันไม่ตรงกัน จบไปอีกเรื่อง อีกเรื่อง ถ้าอย่างนี้ลักษณะการปฏิรูปต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คุยเรื่องหนึ่งถามเรื่องสาม ตีกันไม่จบและไม่สุภาพ ใช้คำพูดไม่สุภาพด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ไม่ได้ เราเป็นคนไทยที่เจริญแล้ว ขอร้องอย่าไปชี้นำกันแบบนี้ รุนแรงพูดจาหยาบคาย โห่ฮาป่าอย่างนี้ผมว่าไม่เหมาะ ไม่ใช่การปฏิรูป อย่างนี้คือการทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไป ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก นั่นแหละครับเป็นปัญหาที่ต้องมีวันนี้ ถ้าปล่อยก็ทะเลาะกันแบบนี้อีก ไม่ได้ ท่านต้องหยุดของท่านให้ได้ก่อนอย่าเรียกร้องแต่จากเราอย่างเดียว เพราะฉะนั้นต้องดูการพัฒนาการของแต่ละอย่างด้วย ผมเข้าใจนะครับและกรุณามองกัน แต่ละฝ่ายก็ฝ่ายหนึ่งต้องมองอีกฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกัน เขาไม่ใช่จำเลยเราไม่ใช่โจทก์ ประชาชนก็ไม่ใช่จำเลยไม่ใช่โจทก์อีก ทุกคนคือคนไทยต้องพูดกันให้รู้เรื่อง

เรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส

อะไรก็แล้วแต่ มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ในขณะนี้มีแนวโน้มลดลงถึงแม้จะมีสงครามอยู่บ้างก็ตาม ก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทางเรา คสช. ก็ได้พิจารณาว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ำมันและให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและไม่ต้องการจะบิดเบือนราคาตลาดต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่า ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวท่านลองดูแล้วกันนะครับก็อย่าเพิ่งเรียกร้อง อย่าเพิ่งโวยวายกำลังดำเนินการอยู่แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าออกมาอย่างไร และที่เหลือต่อไปก็ไปว่ากันในเมื่อมีรัฐบาลเป็นระยะยาวหรือยั่งยืนหรืออะไรก็แล้วที่ท่านต้องการ แต่ต้องปรับให้ตรงกันก่อนเราจะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไปก่อน ให้เห็นว่าทำอย่างนี้อย่างที่ท่านต้องการแล้วมันจะเกิดอะไร ถ้าไม่ทำมันจะเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องการให้ท่านเรียนรู้ครับ เพราะฉะนั้นอย่างเพิ่งทะเลาะกัน รับฟังข้อมูลให้ได้และตรวจสอบเป็นประเด็นๆ ไป

โซเซียลมีเดีย

ข้อมูลในโซเซียลมีเดียต้องระมัดระวัง มีทั้งถูกไม่ถูก มีทั้งคนละฝ่าย บางคนผมก็ไม่ทราบว่านำมาจากไหน บางอย่างก็จริงบางอย่างก็ดูฟังแล้วก็ฟังได้ แต่พอพูดนำมารวมกันแล้วไม่เข้าใจ แสดงว่าไม่เข้าใจขั้นตอน ผมไม่ได้หมายความว่าฝ่ายนี้ฝ่ายรัฐจะถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด ท่านต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะเร่งรัดในสภาปฏิรูปให้ดำเนินการ ช่วงนี้อยากให้ทำความเข้าใจกันก่อนนำปัญหาที่มีอยู่มาตั้งไว้ และไปถามกันต่อ อันไหนที่ตกลงได้แล้ว หรือเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามกันอีก เสียเวลา เวลามีน้อยอยู่แล้วด้วย

เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ก็ยังไม่จบอีกสักที่มีปัญหาทับซ้อนอยู่มากมาย เรียนไปหลายครั้งแล้วว่า คสช. ไม่ต้องการผลประโยชน์ ไม่ต้องการเอื้อประโยชน์ให้ใคร มันติดขัดข้อปัญหาบางประการ วันนี้เราพยายามใช้กฎ ใช้อำนาจ คสช. ถ้าใช้เรื่องนี้เข้าไปอีกทุกเรื่องไม่ได้ วันนี้ก็ที่ผ่านมาเห็นว่าช้าหน่อยเพราะต้องตั้งคณะกรรมการใหม่ ต้องตั้งผู้บริหารใหม่ ต้องเข้าที่ประชุมของเขา ผมพยายามอะไรที่มีผลประโยชน์ ผมต้องการให้เข้าในระบบให้มากที่สุด ใช้อำนาจไปแล้วผิดขึ้นมาก็เดือดร้อนอีก วันนี้ก็ค่อยๆ แก้ไขไปทีละปัญหา วันนี้ก็เพิ่มโควต้าให้ ทำสีให้แยกแยะให้ชัดเจน ต้องมีคนเดือดร้อนแน่นอนเพราะเคยตัวกันมานานแล้ว อะไรก็ได้เรียกร้องกันไปตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้ เราต้องมีกติกากันบ้าง ท่านอดทนวันนี้เดี๋ยววันหน้าต้องดีแน่นอน แต่วันนี้ถ้าเรากำลังปรับแค่นี้ท่านบอกไม่ได้แล้ว ไม่จบ แล้วใครจะแก้ได้ ไม่มีใครแก้ได้หรอกนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอร้องกันร่วมมือกันทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ให้เช่าสถานที่ขายสลาก มี 2 อย่าง อันหนึ่งขายได้ 80 บาท อันหนึ่งจำเป็นต้องขายเกิน 80 อะไรแถวๆ นี้ ผมไม่อยากระบุราคาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีก เขามีกติกาออกมาแล้ว ท่านไปดูกันเอง

เรื่องราคายาง

วันนี้เราพยายามแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ต้น พร้อมกับผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ แต่เรื่องสำคัญเกี่ยวข้องหลายอย่าง วันนี้อยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยไม่ใช่มองในพื้นที่อย่างเดียว ราคายางต้องเท่านี้ เท่านั้นเป็นไปได้ยากในจำนวนนั้น ท่านต้องไปลดต้นทุนของท่านให้ได้จะทำอย่างไร เมื่อลดต้นทุนได้ถึงจะสอดคล้องกับราคาภายในปัจจุบัน วันนี้การรับซื้อจากต่างประเทศราคาที่รับซื้อเนื่องจากปริมาณยางมีมากในหลายประเทศในโลกด้วย การผลิตเพิ่มเติมในพื้นที่แถบลาตินอเมริกาบ้างอะไรบ้าง ทำให้มีตลาดและมีการแข่งขันมากขึ้น มีตัวเลือกมากขึ้นพูดง่ายๆ การรับซื้อของพ่อค้ายางในพื้นที่ของเราเองก็กดราคา ต่างประเทศก็รอเก็บสต๊อกไว้และเพื่อจะรอเมื่อไรที่ราคาตกต่ำ เราต้องแก้ปัญหาด้วยการลดต้นทุนการผลิต ลดพื้นที่การผลิต ให้ปริมาณยางลดลง เราผลิตได้มากที่สุดในโลกนะครับวันนี้ ขยายพื้นที่ไปสิบกว่าล้านไร่ ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเกินความจำเป็นและขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นราคาตลาดขึ้นกับปริมาณยางที่มีอยู่ทั้งโลก ใครทำมากที่สุดผลิตมากที่สุด ทุกประเทศรู้อยู่แล้วเรามียางมากเดี๋ยวก็ต้องราคาตก เราก็ประท้วงกันเองอีกแล้วจะไปแก้กันตรงไหน เพราะฉะนั้นทำอย่างไรราคาไม่ตก หรือทำอย่างไรต้นทุนจะลดลง ผมว่าต้องไปดูกันตรงนั้นและหาทางว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอย่างยั่งยืนลดพื้นที่ไหม พื้นที่จะไปปลูกอะไร ทำอะไร กินแทน วันนี้ผมว่าเรื่องจ้างคนกรีดก็เหมือนกัน ก็มีคนไปรับจ้างกรีดคนนี้ก็ขึ้นราคา เดิม 50/50 อาจจะเป็น 60/40 ไม่อย่างนั้นไม่มีคนกรีด ก็มีทุกเรื่องเราก็รู้ปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้น ช่วยกันคิดในภาพใหญ่และมาตัวเองบ้างเราจะได้แก้ปัญหาได้

วันนี้เรื่องการจำหน่ายยาง คณะกรรมการกำลังพิจารณาดูอยู่ ไม่ใช่ไม่ขายหรือขายอะไรทำนองนี้ เป็นเรื่องของ เราต้องดูตลาดโลก ดูตลาดในอาเซียนด้วยกันและเราต้องแสดงความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยกับเพื่อนบ้านด้วย จะทำอย่างไรเพราะทุกประเทศมียางหมดมียางแข่งขันกันหมด ถ้าเราสามารถยกระดับราคาได้ทั้งหมดก็ดี ถ้าเขาตกลงกับเรา ถ้าเขาไม่ตกลงเขาแข่งกับเราต่อไป ราคาเราก็ตกไปอย่างนี้ ท่านต้องช่วยเราตรงนี้อย่างเพิ่งมาเดินขบวนอะไรกันเลยและเราต้องอุดหนุนราคาไปอีกและปีหน้าก็เอาอีกก็เป็นแบบนี้ทุกปีและอย่างอื่นก็ไปไม่ได้ ขยับไม่ได้หมด ประเทศชาติเดินหน้าไปไม่ได้ ไม่ได้โทษท่าน ปัญหานี้สะสมมาหลายปี แก้ภายใน 3 เดือนแก้ไม่ได้ ภายใน 1 ปียังแก้ไม่ได้เลยภาพรวมใหญ่ เพียงแต่จะแก้มีมาตรการเร่งด่วนมา เงินกู้ เงินดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย อะไรต่างๆ เหล่านี้เราพยายามจะปล่อยมาตรการเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ เป็นระยะยาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ท่านก็ต้องช่วยเราอย่าเร่งรัดรามากนักเลย ขอร้อง ราคาผลิตผลการเกษตรมันยาก เราควบคุมไม่ได้ทั้งหมด เป็นเรื่องการแข่งขันเสรี ปริมาณความต้องการตลาดทั้งในประเทศนอกประเทศ พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรก็ต้องช่วยกันและปรับตัวเองเข้าสถานการณ์ด้วย

เรื่องการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คสช. รัฐบาลต่อไปให้ความสำคัญ ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เรียนอีกครั้งหนึ่ง ได้ปรับการพูดคุยเปลี่ยนแปลงไปให้เป็นรูปแบบ เป็นมาตรฐานมากขึ้น คราวนี้ให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (เลขาฯ สมช.) และคณะไปหารือเตรียมการในการจะเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุด ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยพุทธและไทยมุสลิม ผมอยู่ในสถานการณ์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง มีทั้งบางส่วนพัฒนาการดีขึ้น บางส่วนก็แย่ลงเพราะความไม่เข้าใจ

วันนี้ก็มีการตอบโต้กันในโซเซียลเน็ตเวิร์คมากมาย อันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเรามาก ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นทั้งฝ่ายเรา ฝ่ายเขา ทุกคนหวังดี ฝ่ายเขาก็คงไม่หวังดี แต่ทำให้เสี้ยมให้ทั้งสองฝ่ายนั้นตีกันมาโดยตลอดและสิ่งที่เขาทำวันนี้ไม่มี ผมไม่เคยเห็น ไม่เคยสั่งลูกน้องหรือใครไปทำร้ายประชาชน ผมยืนยันถ้ามีก็นำหลักฐานมา ให้มันชัดเจนจะได้ลงโทษ

เรื่องปัญหาภาคใต้คงเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมที่เขาบอกมานะครับ เรื่องการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ วันนี้ผมก็ยังไม่ได้สั่งให้ใครไปทำอะไรแบบนั้น มีแต่เพียงบอกให้ใช้กฎหมายบางครั้งก็อาจจะพูดจาไม่เข้าหูกันบ้าง บางทีก็ถูกต่อว่าอะไรแถวนี้มันไม่ได้ ทุกคนมีหัวใจ เจ้าหน้าที่มีหัวใจที่จะดูแลท่านอยู่แล้ว ถ้าพูดไปพูดมาก็มีอารมณ์เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ก็ต้องอดทน ทำให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันเราคงไม่คิดจะทำร้ายเด็ก ผู้หญิง ประชาชน ไม่ว่าจะไทยพุทธ ไทยมุสลิม ตำรวจ ทหารไม่ใช่คนใจร้ายพอที่จะไปฆ่า ไประเบิด ผู้บริสุทธิ์โดยตั้งใจ วันก่อนผมเห็นผู้นำศาสนาเข้ามาพูดในทำนองนี้ว่า เราใช้ความรุนแรง ผมก็อยากจะกราบท่านว่าเราไม่เคยมีจิตใจร้ายอย่างนั้นเลย ถ้ามีอย่างนั้นผมก็ปล่อยให้ท่านรบกันไป ทหารก็ไม่ต้องไปอยู่นะครับ ไม่ได้ วันนี้เป็นกติกาของโลกเขา ถ้าไม่สงบก็ต้องมีทหาร ถ้าท่านไม่ให้มีทหารท่านก็สงบสิครับ ทหารก็ได้กลับบ้าน ถ้าสงบไม่ฆ่ากัน ไม่ระเบิดกัน ไม่มีความวุ่นวาย เราก็พัฒนาได้แล้วจะมีทหารไปทำไม ไม่มีใครอยากจะลงมาอยู่ อยู่แล้ว ถ้าไม่หวังว่าเพียงดูแลประชาชนที่บริสุทธิ์ ก็ขอให้ใคร่ครวญให้ดี การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทำได้ยากในภาคใต้ บางคนบอกทำไมเก็บหลักฐานไม่ได้เลยก็พื้นที่ที่มีกองกำลัง มีฝ่ายสนับสนุนอยู่ในพื้นที่มากพอสมควร เราใช้เวลาเหมือนปกติก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นหลักฐานบางอย่างก็อ่อน บางอย่างก็เก็บไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา ใช้เทคโนโลยีบ้าง ใช้เครื่องไม้เครื่องมือ สารเคมีมันใช้เวลาหมด สถานการณ์เป็นอย่างนั้น เมื่อเข้าไปก็มีเวลาไม่มากนัก ต้องเก็บรวบรวมให้เร็วที่สุด บางครั้งก็พลาด พลาดตรงไหนมันไม่สมบูรณ์ ทำให้คนเหล่านี้ก็หลุดออกไปเหมือนกัน แทนที่หลุดไปแล้วจะดีใจว่าเราไม่ได้ไปไล่ล่า กลายเป็นว่าจับคนผิดคนถูก บางคนถูกทั้งนั้นแต่หลักฐานดำเนินคดีไม่ได้หรือไม่ก็เรื่องการใช้กฎหมายปกติ การสอบสวนต่างๆ การพิจารณาคดีปกติหมด ล่าช้าเสียเวลาและคั่งกันเป็นจำนวนมาก อาจจะต้องใช้การพิจารณาความพิเศษ การสนับสนุนพิเศษ มีคณะลงไปเพิ่ม มีศาลเพิ่ม ศาลทหารใช้ได้หรือไม่ เราให้ความเป็นธรรม ศาลทหารก็เหมือนศาลปกติ เพียงแต่รวดเร็วขึ้นเพราะเรามีความพร้อมอยู่มากกว่า

ในปัจจุบันได้รองรับการรองรับสถานการณ์ เราสามารถจะรวมได้อะไรได้ในทำนองนี้ แต่ยืนยันว่าไม่ต้องการใช้กฎหมายจริงๆ แล้วไม่ต้องการใช้ ถ้าท่านเลิกใช้ความรุนแรงเราก็ใช้กฎหมายปกติ ต้องรีบดำเนินการให้ได้โดยเร็ว การพูดคุยต้องไปคุยกันมาในทุกมิติทุกกลุ่มด้วย ไม่ใช่คุยกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่เลิกอย่างนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาปัจจุบันมียุทธศาสตร์ชัดเจน ดำเนินการต่อเนื่องจะเปลี่ยนใคร การเปลี่ยนผู้น้อย เปลี่ยนผู้พัน ผู้การ เปลี่ยน ผบ.นายพล แม่ทัพไม่มีผล เพราะการทำงานของกองทัพหรือตำรวจเขาทำงานโดยนโยบายหรือแผนงานโครงการทั้งสิ้น ไม่ใช่เปลี่ยนคน 2 ปีก็เปลี่ยนทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่ใช่ เขาทำงานด้วยระบบ อย่างกองทัพบกผู้บัญชาการทหารบกมามี 36 คนแล้วผมเป็นคนที่ 37 ผมก็ทำตามที่ 36 ทำมา 35 ทำมา อันนี้เป็นหลัก ต่อมาผมก็พัฒนาในส่วนของ 37 ทำ ก็เป็นอย่างนี้ทุกที่ ระดับแม่ทัพภาค 4 ก็เหมือนกัน เหมือนกันทุกอย่าง

การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทุกคนก็เป็นกังวลช่วงนี้ก็ผ่านจาก คสช. มา เบาลง กลับมาเรื่องคณะรัฐมนตรีเอาอีกแล้ว มีปัญหา มีทหารมาก ทหารน้อย ผมว่าไม่ใช่ปัญหาดูว่าปัญหาเกิดที่ไหนแล้วเราจะแก้อะไร วันนี้เราต้องการให้มีประชาธิปไตย และตรารัฐธรรมนูญชั่วคราว เพราะฉะนั้นผมว่าอย่ามาดูตรงนี้ทหารมาก ทหารน้อย ผมใคร่ครวญดูกันแล้วถ้าไม่มีทหารเลยก็ไม่ได้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าความมั่นคงก็มีปัญหา ความสงบเรียบร้อยก็มีปัญหา บางคนบอกว่า เดี๋ยวต้องเอารุ่นพี่ไม่มี รุ่นน้องไม่มี แล้วถ้าผมไม่มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนที่ไว้ใจเข้ามาทำงานก็ไม่ได้อีก ผมพยายามที่จะเกลี่ยสัดส่วนต่างๆ ให้ดีอย่าระแวงกันจนเกินไปนักและเถียงกันไปจนหาคนดีไม่ได้เลยในวันนี้ ผมไม่เข้าใจ ไม่จริงทุกอย่างผมเป็นคนตัดสินใจทั้งสิ้นใครจะว่า ใครจะเสนอ ใครจะพูดกับใคร เดี๋ยวดูกันต่อไป ถ้าเขาทำงานไม่ดีก็ปรับใหม่ได้หมด รัฐบาลปรับได้ไม่รู้กี่ครั้ง ใครไม่ดีก็ออกไป ใครทำทุจริตก็ติดคุกไปก็มีแค่นั้นจะกลัวอะไร ใช้กระบวนการประชาธิปไตยให้ถูกต้อง ไม่ใช่ไปไล่ล่าฆ่าฟัน วันนี้ผมไม่ใช่พรรคไหนเลย เป็นพรรคของคนไทยเดินหน้าประเทศไทย เพราะฉะนั้นไม่มีฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ไม่มี ผมต้องการให้ทุกคนมองชาติเป็นหลัก อย่าสนใจตัวบุคคลให้มากนัก เพราะฉะนั้นเราคงไม่ปล่อยให้ใครมาขัดขวางการทำหน้าที่มีแต่อยากให้มาสนับสนุนเราให้มากขึ้น ทุกคนมาแสดงความคิดเห็น ผมรับฟังความคิดเห็นทุกคนที่ทำงานวันนี้ได้ผมฟังทุกคนมา บางครั้งก็ปวดหัวเหลือเกินเพราะข้อเสนอมาก เป็นร้อยเป็นพันเรื่อง ผมก็รับทุกเรื่อง นำมาใคร่ครวญ นำมาไตร่ตรอง นำมาสั่งการ นำมาไปหารือ ที่ปรึกษามีไม่รู้กี่คณะไม่ใช่คณะเดียว มีทั้งในระบบ นอกระบบ Out Source ต่างๆ มากมายไปหมดนักวิชาการมีมากมาย ผมก็ต้องดูทั้งหมดแล้ว มาย่อยให้ตรงกัน แล้วอะไรทำได้ก็ทำนั่นคือการทำงานของผม วันหน้าก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปกังวลกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ เพราะทั้งหมดต้องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่แล้ว และนายกรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติหลักการจะนำเข้าหรือไม่ ถ้าไม่ดีก็ยังไม่นำเข้า ใครจะยัดไส้อะไรมาก็แล้วแต่ ผมต้องใช้การตรวจสอบที่ดี ผมต้องวางแผนตรงนี้ไว้แล้ว ผมคงไม่ให้มีการอนุมัติโดยการที่เรียกว่ายัดไส้อะไรทำนองนี้ ไม่ได้หรอก ผมไม่ยอมอยู่แล้ว ตัวผมเองตั้งมั่นว่าเราไม่ทุจริต แต่ใครก็ทุจริตไม่ได้ แต่สำคัญเราจะรู้ได้อย่างไร นั่นไปหาทางช่วยผมโน้น

การที่วันนี้เกิดปัญหาอะไรก็ตาม ข้าราชการ บางพวกบางฝ่าย ผลประโยชน์สมยอม ประชาชนก็ไม่ปฏิเสธ เพราะฉะนั้นคงต้องสร้างทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังเด็กตั้งแต่ประถมขึ้นไป ให้เกลียดชังการทุจริต ไม่สมยอม เอื้อประโยชน์ อะไรเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ต้องเริ่มให้หมด เริ่มปลูกฝั่งตั้งแต่วันนี้ ก็ต้องหลายชั่วคนเหมือนกันถึงจะแก้เรื่องนี้ได้ เพราะเป็นเรื่องของการเพาะบ่มมาตั้งแต่เด็ก

สรุป ประเทศไทยดูจะมีปัญหาไปมากมายเหมือนกัน ทุกเรื่องผมพูดมา 11 ครั้งไปแล้ว ครั้งที่ 12 ก็ยังพูดเรื่องปัญหาอีก เพราะผมรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ได้ ณ ท่ามกลางความขัดแย้ง ท่ามกลางความปัจจัยจากภายใน ภายนอก เพราะฉะนั้นประเด็นหลัก คือ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐ การบริการของหน่วยงาน แผนงานด้านเศรษฐกิจต้องชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกษตรกรรมแก้ปลายเหตุมาตลอด ต้องกลับไปแก้กลางเหตุและต้นเหตุ ผมใช้คำง่ายๆ และสาเหตุถ้าเราแก้ปลายเหตุอย่างเดิมก็แก้เหมือนเดิม ปัญหาก็กลับมาทับใหม่ ปัญหาใหม่ก็เกิด ปัญหาเก่าก็ทับซ้อนอยู่มันจะไปแก้อะไร ต้องสร้างระบบ ใช้เวลา ถ้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนทุกอย่าง ทุกอย่างเดือดร้อนไปหมดถ้าไม่ช่วยกัน

ผมฝากความหวัง อนาคตของประเทศชาติอย่างยั่งยืน กับ สปช. และคณะที่ทำการร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องช่วยกันทำ วางรากฐานบ้านเมืองในอนาคต ในทุกประเด็นที่เราเป็นปัญหาอยู่ ทั้งลดความขัดแย้ง ทั้งการพัฒนาประเทศชาติ สร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ เหล่านี้ อะไรที่อยู่ในสภาปฏิรูปก็ถกแถลงกันไป ตั้งหัวข้อให้ดี เรียงลำดับให้ได้ อะไรจะทำก่อนทำหลัง และที่เหลือก็เสนอเข้ามาตามลำดับ ตามห้วงเวลาที่มีอยู่ ระหว่างนี้เราจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเต็มที่ พยายามลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุด ขอบคุณนะครับ รบกวนเวลามาพอสมควร ขอบคุณและสวัสดีครับ ขอบคุณครับ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net