Skip to main content
sharethis

นักวิชาการ ม.เชียงใหม่และประชาชน ลงชื่อในแถลงการณ์แสดงความกังวล หลังเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเรียกร้องให้ปล่อยตัว 14 นักกิจกรรม โดยเรียกร้องต่อทหาร-ตำรวจให้ยุติการจับกุม คุมขัง คุกคาม ปรับทัศนคติ รวมทั้งเรียกร้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยปกป้อง คุ้มครอง เอาใจใส่สวัสดิภาพนักศึกษาไม่ว่าจะคิดเห็นแตกต่างเช่นไร

ภาพกิจกรรม "โพสต์อิสรภาพฯ" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา (ที่มา:  เพจสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย/แฟ้มภาพ)

หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา นักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชน ได้ลงชื่อท้ายแถลงการณ์ "คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความกังวลต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาที่แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ" เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งทหารและตำรวจ ยุติการจับกุม คุมขัง ดำเนินคดี คุกคาม หรือเรียกตัวเพื่อ "ปรับทัศนคติ" นักศึกษาและผู้แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติทั้งหมดในทันที เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังเรียกร้องต่อผู้บริหารให้ปกป้องคุ้มครองและเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะแตกต่างหลากหลายเช่นไร โดยรายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้

000

แถลงการณ์คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามรายชื่อด้านล่าง)
ด้วยความกังวลต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาที่แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ

เนื่องด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมอย่างสันติเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 14 เพื่อนนักศึกษากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยใหม่ที่ถูกคุมขังที่กรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้ รวมทั้งล่าสุด กิจกรรมจุดเทียนและเขียนอิสรภาพในวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และที่อื่นๆ ถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐในสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องหลายกรณี พวกเรา คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังรายชื่อที่ลงนามด้านล่างนี้ ไม่สามารถนิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและที่อื่นถูกคุมคามได้เนื่องจาก

(1) เราเชื่อว่าเสรีภาพในการแสดงออกเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างหลากหลายอย่างไร เสรีภาพนี้จะเป็นหลักประกันให้เราทั้งหมดอยู่ด้วยกันได้แม้จะมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาได้ปฏิบัติซึ่งสิทธิเสรีภาพพื้นฐานนี้โดยสันติ

(2) เจ้าหน้าที่รัฐคือผู้มีรายได้จากภาษีของประชาชน มีหน้าที่รับใช้และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของประชาชน มิใช่คุกคามและละเมิดประชาชน

ด้วยหลักการพื้นฐานนี้ พวกเรามีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งทหาร ตำรวจ ฯลฯ ให้ยุติการจับกุม คุมขัง ดำเนินคดี คุกคาม หรือเรียกตัวเพื่อ “ปรับทัศนคติ” นักศึกษาและผู้แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติทั้งหมดในทันที เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง

(2) ข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ปกป้องคุ้มครองและเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะแตกต่างหลากหลายเช่นไร เราเชื่อมั่นและหวงแหนในเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกอันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรบ่มเพาะและปกป้อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีภูมิหลังจากการเรียกร้องของชุมชนในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคและเติบโตขึ้นจากภาษีประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงความคิดเห็นอันหลากหลายของประชาชนและทำหน้าที่อันควรจะเป็นอย่างแท้จริง ได้แก่การสร้างพื้นที่อิสระแห่งความรู้ความคิด ซึ่งนับวันจะค่อยๆ หดหายไปจากสังคมไทย

หากสังคมไทยจะดำเนินไปในครรลองของสันติ กลไกสำคัญของสังคมอย่างเจ้าหน้าที่รัฐและมหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ของตน และหันกลับมาสู่ครรลองของการเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของประชาชนในทันที

ผู้ลงนาม

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (อดีตอาจารย์)
ชัชวาล ปุญปัน (อดีตอาจารย์)
กรรณิกา วิทย์สุภากร (อดีตอาจารย์)
อานันท์ กาญจนพันธุ์
ยศ สันตสัมบัติ
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
สายชล สัตยานุรักษ์
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ทัศนัย เศรษฐเสรี
ขวัญชีวัน บัวแดง
อรัญญา ศิริผล
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
นัทมน คงเจริญ
กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
ยุพา มหามาตร
วิเชียร อันประเสริฐ
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
จณิษฐ์ เฟื่องฟู
อรภัคค รัฐผาไท
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
วราภรณ์ เรืองศรี
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
สิงห์ สุวรรณกิจ
เอกณพ สุวรรณโกสุม
อนุสรณ์ ติปยานนท์
อานนท์ นงค์เยาว์

ร่วมด้วย
สุริยา สมุทคุปติ์ (นักวิชาการอิสระ)
ธีรมล บัวงาม (สื่อมวลชน)
ชัยพงษ์ สำเนียง
ยุคล พิทักษา
พิสิษฏ์ นาสี
ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
ธนยศ รูปขจร
อุษามาศ เสียมภักดี
สุจารวี โคตพันธุ์
เกียรติพงศ์ แสนวงศ์วรรณ
ฉันทพิชญา สุธรรม
ณัฐยา สมวะเวียง
อิสราภรณ์ พิศสะอาด
ธนทร ปิยารากิจ
ฐานัตถ์ กุมาร
อัคร ปัจจักขะภัติ
พุธิตา ชัยอนันต์
ปิยณัฐ ประถมวงษ์
ปิยธิดา ชัยหัง
วรท เตชะวณิช
ศราวุฒิ เรือนคง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net