กกต. ส่ง กรธ. ขออำนาจเพิ่ม พร้อมไฟเขียวร่างกม.คุมประชามติ ปัด 'รด.จิตอาสา' ชี้นำประชาชน

กกต. เสนอ กรธ. แก้ร่าง รธน.เพิ่มอำนาจกกต. คุมสั่งการข้าราชการ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่มีปัญหาได้ ฯลฯ ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ ปัด 'รด. จิตอาสา' ชี้นำ ประชาชน จ่อขออำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิหน้าหน่วยด้วย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา สำนักข่าวไทย ได้รายงานการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย นายธนิศร์ ศรีประเทศ ผู้ทรงวุฒิ กกต. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของ กกต. เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีประเด็นหลักๆ  คือ 1. บทบัญญัติตามมาตรา 99 บัญญัติว่าหากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ให้ กกต. มีอำนาจประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่มีปัญหาได้  ซึ่ง กกต.เห็นว่าการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการรองรับ จึงควรเพิ่มข้อความว่าให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550

นายธนิศร์ กล่าวว่า 2.ขอให้เพิ่มอำนาจ กกต. ในการควบคุม สั่งการข้าราชการในกรณีที่ข้าราชการได้กระทำการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต หรือการที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยพรรคการเมืองหาเสียงนั้น ให้กกต.มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการเหล่านั้นหยุดพฤติกรรมดังกล่าว  รวมทั้งสามารถสั่งให้ข้าราชการออกนอกพื้นที่เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตได้

ผู้ทรงวุฒิ กกต. กล่าวว่า 3.ขอให้บัญญัติข้อความกรณีการวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของ กกต. ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  เคยกำหนดไว้ 4.ขอให้กรรมการร่างฯ เพิ่มข้อความในมาตรา 80 เพื่อเปิดช่องให้มีการเลือกตั้งรูปแบบอื่นในอนาคตด้วย โดยควรเพิ่มข้อความว่า ให้มีการเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งและรูปแบบอื่น ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เคยกำหนดไว้ 5.การจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง  ควรกำหนดระยะเวลาว่าสภาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 180 วัน  จึงให้มีการจัดเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพราะหากไม่มีการกำหนด  หากมีตำแหน่งว่าง และสภามีอายุเหลือเพียง 1 เดือน กกต.ก็จะต้องดำเนินการจัดเลือกตั้งแทน   ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ  และ 6.ขอให้ กกต.มีอำนาจในการสั่งเลือกตั้งใหม่  และสั่งระงับสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง จนถึงหลังการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปี

นายธนิศร์  กล่าวว่า ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ กกต.เตรียมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กรธ. เช่น การให้อำนาจ กกต.ในการเรียกบุคคลมาให้ข้อมูล  การเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ และสามารถบันทึกภาพ  และภาพเคลื่อนไหวในขึ้นตอนการไต่สวนของ กกต.ได้   รวมทั้งการดำเนินคดีเลือกตั้งขอให้ยึดสำนวนการไต่สวนของ กกต.เป็นหลัก  และให้ กกต.มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่ยังคงค้างชำระค่าเสียหายการจัดเลือกตั้ง  จากกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบแดง)  แม้คดีจะยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ กกต.จะทำการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดเสนอต่อ กรธ.ภายในสัปดาห์หน้า

ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต. กล่าวว่า กกต.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ  ซึ่งจะเป็น ร่าง พ.ร.บ.ที่ใช้ควบคุมการออกเสียงประชามติและกำหนดบทลงโทษในการทำประชามติ โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีเนื้อหา มาจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 พ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 และมีการพิจารณาเพิ่มเติมกำหนดความผิดและบทลงโทษที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ยังไม่มีการระบุไว้ด้วย  โดยจะนำเสนอรัฐบาลในการหารือร่วมกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วัน 10 ก.พ. นี้ ด้วย

ปัด รด. จิตอาสา ชี้นำ ปชช. ทำประชามติ
 
วันเดียวกัน ไทยรัฐออนไลน์ รายงานด้วยว่า นายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลหรือ คสช.ให้นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาช่วยรณรงค์การออกเสียงประชามติ ซึ่งเกรงว่าจะเป็นการชี้นำหรือกดดันประชาชน ผู้ที่จะไปออกเสียงประชามตินั้น กกต. พิจารณาเห็นว่า การที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (2557) ได้กำหนดให้ กกต. มีหน้าที่ต้องเผยแพร่สาระสำคัญ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการออกเสียงประชามติที่ถูกต้อง
 
ด้วยเหตุนี้ กกต. จึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยบัญชาการอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีโครงการ รด. จิตอาสา มาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อประชาชนเข้าใจจะตัดสินใจ อย่างไรก็เป็นไปโดยอิสระ สาระสำคัญก็เป็นกลาง จะว่าไปชี้นำได้อย่างไร เราเองเสียอีกต้องขอขอบคุณ รด. ด้วยซ้ำที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ที่ยอมเสียสละออกมาช่วยรณรงค์การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ในวันออกเสียงประชามติ กกต. ยังจะขอให้น้องๆ รด. จิตอาสาเหล่านี้ ยังจะไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิบริเวณหน้าหน่วย เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ คุณตา คุณยาย ผู้สูงอายุ เหมือนกับที่ลูกเสืออาสา กกต. ทำมาแล้ว ไม่เห็นจะมีอะไรที่เสียหายเลย ไม่ใช่ไม่เคยทำ.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท