สนช.ผ่าน 3 วาระรวด แก้ไข รธน.ชั่วคราว 57 ประเด็นพระราชอำนาจ

สนช. พิจารณาสามวาระรวด ก่อนมีมติเห็นชอบ 228 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง แก้ไข รธน.ชั่วคราว 57 ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชอำนาจ ซึ่ง ครม.เสนอเฉพาะประเด็นที่สำนักราชเลขาธิการส่งหนังสือตั้งข้อสังเกต 'วิษณุ' ชี้หากปล่อยให้มีการประกาศใช้ร่างรธน.ฉบับที่ผ่านประชามติ เป็นกฎหมาย จะยิ่งเกิดความยุ่งยากในการแก้ไขบางมาตรา 

 
13 ม.ค. 2560 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)โดย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม ใช้วิธีพิจารณา 3 วาระรวด ก่อนมีมติเห็นชอบในวาระ 3 ให้มีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีและ คสช.เป็นผู้เสนอ ด้วยเสียง 228 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
 
สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุว่า จากที่นายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ผ่านประชามติ) ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 เพื่อทรงพิจารณา ต่อมาสำนักราชเลขาธิการแจ้งข้อสังเกตที่รัฐบาลควรนำไปดำเนินการ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการในขณะนี้ เพราะหากปล่อยให้มีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายแล้ว จะยิ่งเกิดความยุ่งยากในการแก้ไขบางมาตรา ดังนั้น การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว มาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะตามประเด็นตามที่สำนักราชเลขาธิการแจ้งมาเท่านั้น แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายใหม่ภายในเวลาที่กำหนด
 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดมาตรา 3 เมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง และเมื่อกรณีเป็นไปตามมาตรานี้แล้ว มิให้นำความในมาตรา 18 และมาตรา 19 และมาตรา20 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับ ส่วนในมาตรา 4 กำหนด เมื่อนายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายใน 90 วัน ให้นายกฯ ขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น และประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง และแก้ไขเพิ่มเติมคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ เมื่อนายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพ้น 90 วัน ที่นายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์