Skip to main content
sharethis

สุเทพ โพสต์ตอบ 4 คำถาม พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำนักการเมืองที่มีพฤติกรรมชั่วร้าย ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่เคารพกฎหมาย  ต้องไม่ได้รับโอกาส ใด ๆ ให้เข้ามามีอำนาจหน้าที่ในทางการเมืองอีกต่อไป

ที่มาภาพ เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ)

13 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายสมัย รวมทั้งอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการ กปปส. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ)' ตอบ 4 คำถาม ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ดังนี้

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

ตอบ ประชาชนชาวไทย คาดหวังที่จะเห็น การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ สุจริต เที่ยงธรรมและต้องไม่มีการทุจริตในการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์- ขายเสียง หรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงคาดหวังได้ว่าภายหลังการเลือกตั้ง จะได้รัฐบาลที่ดี มีธรรมาภิบาลมาทำหน้าที่ปกครอง บริหารประเทศ

2. หากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร

ตอบ หากไม่สามารถสร้างกลไกในการกำกับควบคุมการเลือกตั้ง ที่ประกันได้ว่า การเลือกตั้งทั่วไปจะบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม เป็นไปโดยสุจริต และถ้าหากการเลือกตั้งจะทำให้ได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาล ก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องช่วยกันคิดแก้ไขดำเนินการปฏิรูปการเมือง สร้างระบบการเมือง และกลไกการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบให้จงได้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป

ประชาชนชาวไทย ต้องไม่ยินยอมให้การเลือกตั้งเป็นเพียงแบบพิธีการ เพื่อให้นักการเมืองเข้ายึดครองอำนาจในการปกครองประเทศไทย โดยไม่เคารพยำเกรง กฎหมายบ้านเมืองอีกต่อไปโดยเด็ดขาด

3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงอนาคต ของประเทศ และเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการ ปฏิรูป ถูกต้องหรือไม่

ตอบ การเลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่เป็นโอกาสของประชาชนในการร่วมกันใช้สิทธิแสดงเจตจำนงในการมอบหมายอำนาจให้ผู้ที่ประชาชนไว้วางใจ เข้าทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งในด้านการใช้อำนาจในการปกครองบริหารประเทศ และการตรากฎหมาย เพื่อบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม การเลือกตั้งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงจึงต้องคำนึงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งชาติประชาชน เห็นพ้องกันทั่วไปแล้ว ที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่ของ คสช. และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน

การปฏิรูปด้านใดที่จำเป็นต้องใช้เวลานานให้กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ

เจตนารมณ์ ของประชาชนชาวไทยในเรื่องนี้ ได้แสดงชัดแจ้งโดยการร่วมกันลงประชามติ รับรองเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ อันได้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ทุกฝ่าย ทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเคร่งครัด หลีกเลี่ยง บิดพลิ้วไม่ได้

4. ท่านคิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การ เลือกตั้งอีกหรือไม่ หากคนเหล่านี้เข้ามา และเกิดปัญหาจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธี อย่างไร

ตอบ นักการเมืองที่มีพฤติกรรมชั่วร้าย เช่น ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่เคารพกฎหมาย บริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ต้องไม่ได้รับโอกาส ใด ๆ ให้เข้ามามีอำนาจหน้าที่ในทางการเมืองอีกต่อไป เพราะคนเหล่านี้ ไม่สามารถสร้างสรรค์ จรรโลง ระบอบประชาธิปไตย ได้ ในช่วงเวลาขณะนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่ไม่สุจริต เข้ามามีอำนาจในทางการเมือง สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอีกต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง อันได้แก่ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงต้องตราขึ้นโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่ตรากฎหมายตามความต้องการของนักการเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมจัดการเลือกตั้งด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม โปร่งใส และบริสุทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ทั้งแผ่นดิน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net