Skip to main content
sharethis

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 36 สถาบัน/วิทยาเขต แถลงจุดยืน 6 ข้อ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นไปอย่างสมัครใจ เรียกเก็บเงินต้องโปร่งใส คำนึงความปลอดภัย เปิดเผยตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

9 ก.ค. 2560 ใน เพจสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ "ประกาศจุดยืนที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง กิจกรรมต้อนรับและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาใหม่" โดยมีข้อเสนอว่ากิจกรรมต้อนรับและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาใหม่ จะต้องดำเนินไป 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศจุดยืนที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กิจกรรมต้อนรับและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาใหม่

โดยเห็นสมควรว่าควรดำเนินไปโดยพึงระลึกถึง 6 ข้อต่อไปนี

1. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่ได้รับการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

2. การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาใหม่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

3. หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง ตั้งอยู่บนหลักของความประหยัดและคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้

4. การจัดกิจกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัย

5. การจัดกิจกรรมต้องสามารถเปิดเผยต่อผู้มีสิทธิตรวจสอบและเกี่ยวข้องตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันได้

6. กิจกรรมต้องดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการขู่เข็นวาจาก้าวร้าว หยาบคาย ขู่เข็ญ หรือเข้าข่ายลามกอนาจาร

ทั้งนี้ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย 36 มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต  ประกอบไปด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net