อัพเดทล่าสุดเมื่อ 27 นาที 24 วินาที ที่ผ่านมา

สันติภาพปางโหลง : เมียนมา 2018 ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา [คลิป]

เสวนา SEAS Talk  3.18 หัวข้อ "สันติภาพปางโหลง เมียนมา 2018 : ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ห้อง LA206-7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อภิปรายโดย สมฤทธิ์ ลือชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมอุษาคเนย์, ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วงเสวนาในช่วงที่พม่ากำลังจัดการประชุมปางโหลงแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 จับตากระบวนการเจรจาสันติภาพในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่าในยุครัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีว่ามีความคืบหน้าหรือถดถอยประการใดบ้าง เป้าหมายที่ไม่ตรงกันตั้งแต่กองทัพพม่าที่ต้องการมีบทบาทอย่างสูงในทางการเมืองรวมทั้งเล่นบทเป็นผู้พิทักษ์รัฐ ส่วนฝ่ายการเมืองพม่าก็ไม่ต้องการให้อิสระแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในระดับเข้มข้น ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าก็มีเป้าหมายที่หลากหลายตั้งแต่การร่วมสร้างสหพันธ์รัฐ เขตปกครองตนเอง ไปจนถึงการมีรัฐเอกราช