Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงาน ขสมก. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กรตามแผนฟื้นฟูที่ ครม. มีมติรับหลักการไปแล้ว 12 ข้อ คัดค้านการปลดพนักงานหรือเลิกจ้าง ต้องให้พนักงานเข้าโครงการด้วยความสมัครใจและค่อยเป็นค่อยไป จัดหาสวัสดิการห้องน้ำต้นทาง ปลายทาง และน้ำดื่ม ให้กับพนักงาน


ที่มาภาพประกอบ: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่าทางสหภาพแรงงานฯ ได้ขอเข้าพบนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแสดงความยินดี และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์การและพนักงาน โดยให้เร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการแผนฟื้นฟูไปแล้ว 12 ข้อ

โดยหนังสือที่ส่งถึงผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นองค์การที่ชอบด้วยกฎหมายตาม พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 และเป็นผู้แทนของพนักงาน ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี และ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาองค์การ โดยให้เร่งรีบดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการ แผนฟื้นฟูไปแล้ว ดังต่อไปนี้

เอกสารขอความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เจาะสภาพการจ้างงานกระเป๋า-คนขับรถเมล์ ต้นตอคุณภาพการบริการ

1. ให้องค์การเร่งรีบดำเนินการจัดทำ TOR จัดการรถใหม่จำนวน 3,000 คัน เพื่อทดแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน

2. กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับพนักงานที่จะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยให้สหภาพแรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ

3. ให้กรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตให้ ขสมก. ในเส้นทางเดินรถจำนวน 87 เส้นทางที่องค์การเดินรถเพียงรายเดียว และเส้นทาง 33 เส้นทางที่องค์การได้ร่วมเจรจากับฝ่ายรถเอกชนจำนวน 25 เส้นทางที่ ขสมก. ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าวตามแผนปฏิรูปเส้นทางที่มติคณะรัฐมนตรีให้ ขสมก. เดินรถ 137 เส้นทาง

4. ให้องค์การบรรจุอัตรากำลังลงในโครงสร้างเดิมไปก่อนจนกว่าระบบต่างๆ จะเชื่อมต่อและสามารถใช้งานได้ และแก้ไขปัญหาระบบ GPS ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ให้องค์การเร่งรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องของบริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ที่ฟ้องร้องกับองค์การ

6. ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถตู้ผิดกฎหมายและให้ติดตามหนี้สินของรถร่วมที่ค้างชำระก่อนที่จะโอนรถร่วมหมวดต่างๆ ไปขึ้นกับกรมการขนส่งทางบก

7. คัดค้านการปลดพนักงานทุกตำแหน่งหรือเลิกจ้างตามแผนฟื้นฟู โดยจะต้องให้พนักงานเข้าโครงการด้วยความสมัครใจและค่อยเป็นค่อยไป

8. ให้พนักงานขับรถ, พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงานซึ่งสภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ให้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อจะได้นำเงินก้อนสุดท้ายไปรักษาตนเอง

9. ให้องค์การฯ จัดหาสวัสดิการห้องน้ำต้นทาง ปลายทาง และน้ำดื่ม ให้กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำของรัฐวิสาหกิจ

10. ให้องค์การตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง เพื่อมิให้องค์การเกิดความเสียหาย

11. ให้องค์การถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อ 4 ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานเกินเวลาปกติและค่าทำงานในวันหยุดให้กับพนักงานทุกตำแหน่งในเขตการเดินรถที่ 1-8 โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้พนักงานไปฟ้องร้องที่ศาลแรงงานฯ และเกิดความเสียหายต่อองค์การอย่างในอดีตที่ผ่านมา (เมื่อมาทำงานเกิน 8 ชม. และวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์องค์การจะต้องจ่ายตามกฎหมายกำหนด)

12. ให้สหภาพแรงงานฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมบอร์ด โดยเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมบอร์ดทุกครั้ง นโยบายใดหรือคำสั่งใดที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และการประชุมของฝ่ายบริหารแต่ละครั้งให้ สหภาพแรงงานฯ เข้าไปเป็นกรรมการ

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net