Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 โดยที่ดินซึ่งปัจจุบันคือกรมทหารราบ 11 เขตบางเขน กินพื้นที่ราว 1,340 ไร่ ส่วนที่ดินบริเวณท่าพายัพ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กินพื้นที่ 2 งาน 84 ตารางวา

13 ก.ค. 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนและแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

(1) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 190 โฉนดที่ดินเลขที่ 252 เลขที่ 253 เลขที่ 254 เลขที่ 255 เลขที่ 256 เลขที่ 257 เลขที่ 262 เลขที่ 263 เลขที่ 275 เลขที่ 276 เลขที่ 280 เลขที่ 282 เลขที่ 283 เลขที่ 284 เลขที่ 303 เลขที่ 304 เลขที่ 305 เลขที่ 306 เลขที่ 307 เลขที่ 801 เลขที่ 846 เลขที่ 947 เลขที่ 951 เลขที่ 954 เลขที่ 955 เลขที่ 956 เลขที่ 957 เลขที่ 958 เลขที่ 959 เลขที่ 960 เลขที่ 961 เลขที่ 962 เลขที่ 965 เลขที่ 966 เลขที่ 967 เลขที่ 968 เลขที่ 969 เลขที่ 970 เลขที่ 971 เลขที่ 972 เลขที่ 973 เลขที่ 974 เลขที่ 1005 เลขที่ 1021 เลขที่ 1307 เลขที่ 1376 เลขที่ 1438 เลขที่ 1633 เลขที่ 1808 เลขที่ 1810 เลขที่ 1822 เลขที่ 1834 เลขที่ 1835 เลขที่ 1836 เลขที่ 1838 เลขที่ 1840 เลขที่ 1841 เลขที่ 1842 เลขที่ 1844 เลขที่ 1845 เลขที่ 1852 เลขที่ 1853 เลขที่ 1863 เลขที่ 1916 เลขที่ 1917 เลขที่ 1987 เลขที่ 1990 เลขที่ 1991 เลขที่ 1992 เลขที่ 2154 เลขที่ 2155 เลขที่ 2248 เลขที่ 2249 เลขที่ 2250 เลขที่ 2256 เลขที่ 2257 เลขที่ 2259 เลขที่ 2275 เลขที่ 2375 เลขที่ 2386 เลขที่ 2518 เลขที่ 2519 เลขที่ 2520 เลขที่ 2528 เลขที่ 2582 เลขที่ 2583 เลขที่ 6635 เลขที่ 6636 เลขที่ 6637 เลขที่ 6638 เลขที่ 226285 เลขที่ 226286 เลขที่ 226287 เลขที่ 226288 เลขที่ 226289 เลขที่ 226290 เลขที่ 226291 เลขที่ 226316 เลขที่ 226317 เลขที่ 226319 และเลขที่ 226320 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,301 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226286 เลขที่ 226288 เลขที่ 226289 เลขที่ 226291 เลขที่ 226319 และเลขที่ 226320 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 539 ไร่ 1 งาน 90 3/10 ตารางวา

(2) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 258 โฉนดที่ดินเลขที่ 1468 เลขที่ 1700 เลขที่ 1714 เลขที่ 1715 เลขที่ 1716 เลขที่ 1900 เลขที่ 2523 เลขที่ 2717 เลขที่ 7907 เลขที่ 7908 เลขที่ 226280 เลขที่ 226281 เลขที่ 226282 เลขที่ 226308 เลขที่ 226310 และเลขที่ 226312 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 367 ไร่ 54 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226282 และเลขที่ 226312 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 231 ไร่ 2 งาน 33 8/10 ตารางวา

(3) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1380 โฉนดที่ดินเลขที่ 234 เลขที่ 749 เลขที่ 1565 และเลขที่ 226283 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ 14 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226283 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 61 ตารางวา

(4) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1387 โฉนดที่ดินเลขที่ 226293 เลขที่ 226294 และเลขที่ 226295 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 244 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226295 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ 2 งาน 37 8/10 ตารางวา

(5) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1416 โฉนดที่ดินเลขที่ 226314 และเลขที่ 226315 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 140 ไร่ 76 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226315 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ 17 ตารางวา

(6) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1417 โฉนดที่ดินเลขที่ 226296 และเลขที่ 226297 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 108 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226297 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 2 งาน 4 4/10 ตารางวา

(7) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1422 โฉนดที่ดินเลขที่ 1009 และเลขที่ 226284 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 114 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226284 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 114 ไร่ 70 7/10 ตารางวา และ

(8) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1428 โฉนดที่ดินเลขที่ 1486 เลขที่ 1487 เลขที่ 1598 เลขที่ 1599 เลขที่ 226278 และเลขที่ 226279 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226279 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 46 6/10 ตารางวา

ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 1/2

มาตรา 4 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1531 โฉนดที่ดินเลขที่ 19835 และเลขที่ 19836 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 60 3/10 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 19836 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 งาน 84 ตารางวา ในท้องที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 2/2

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net