Skip to main content
sharethis

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ถอนถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ที่ราชพัสดุบางส่วนในลพบุรี ใกล้ค่ายพหลโยธิน เหตุกองทัพบกได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและกระทรวงการคลัง ไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป 

17 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พระราชกฤษฎีการะบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บางส่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ. 465 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 45/2474 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86,413 ไร่ 33 ตารางวา บางส่วน โดยมีเนื้อที่ที่ถอนสภาพประมาณ 45 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

นอกจากนี้ยังระบุแนบท้าย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ลบ. 465 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 45/2475 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86,413 ไร่ 33 ตารางวา เดิมอยู่ในท้องที่ตำบลธรณี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี และตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และอยู่ในความครอบครอง ดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก ปัจจุบันที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา กองทัพบกได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและกระทรวงการคลัง ไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป สมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว บางส่วน ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 เพื่อมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net