สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ล่าชื่อเสนอ 5 ข้อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเรียนและสอนออนไลน์

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสนอ ลดค่าเล่าเรียน 50% เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าหอพักเดือนกุมภา ช่วยเจรจาด้านสัญญากับหอพักภายนอก และ ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ขณะที่ มธ.ล่าชื่อ เรียกคืนค่าเทอม 

 

21 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ' เผยแพร่ 5 ข้อเรียกร้องของสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเรียนและสอนออนไลน์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมลงชื่อสนับสนุน ที่ https://smopolscichula.com/petition-proposal-to-chula/

สำหรับ 5 ข้อเรียกร้องประกอบด้วย 1. ลดค่าเล่าเรียน 50% ของทุกคณะ สำนักวิชา ทุกหลักสูตร 2. เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดในมหาวิทยาลัย 3. ยกเว้นค่าหอพักนิสิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 4. ช่วยเจรจาด้านสัญญากับหอพักภายนอก และ 5. ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ

ผู้จัดกิจกรรมแจ้งด้วยว่า คาดว่าจะส่งเรื่องให้สโมสรนิสิตจุฬาฯ และยื่นเรื่องต่ออธิการบดีประมาณสัปดาห์หน้า

โดยมีรายละเอียดแถลงดังนี้

5 ข้อเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเรียนการสอนออนไลน์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 มาตรการบรรเทาผลกระทบสืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าวนั้นยังขาดซึ่งความครอบคลุมและความได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับความเดือดร้อนที่นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วยข้อเสนอ 5 ประการ ดังนี้

1. ลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 50 ทุกหลักสูตรของคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา
เมื่อเทียบความรุนแรงและผลกระทบรอบด้านที่นิสิตต้องเผชิญ การลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเพียง 10% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดขาดซึ่งความได้สัดส่วนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มอัตราส่วนของการลดค่าเล่าเรียนเป็นร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดในทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา

2. เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย
เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานออนไลน์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุด ควบคู่กับมาตรการคัดกรองและบริการด้านสุขอนามัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และสาธารณชน อนึ่ง การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้ไม่ขัดกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับล่าสุด ณ ปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) แต่อย่างใด

3. ยกเว้นค่าหอพักนิสิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สืบเนื่องจากการประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ระบุถึงการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้นิสิตที่ไม่อาจดำเนินการเก็บสัมภาระภายในกรอบเวลาเดิม หรือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายกักตัว 14 วันในกรณีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่อาจดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่ยังต้องชำระค่าหอพักในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานหอพักภายใต้กำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตหอพักที่ประสงค์ย้ายออก

4. ช่วยเจรจาด้านสัญญาเช่ากับหอพักภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือกับนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาพักอาศัยกับหอพักนอกกำกับมหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาและ/หรือ ช่วยต่อรองลดค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาเข้าพักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน

5. ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่การดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยลดลงเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยลดค่าเช่าพื้นที่กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน และผ่อนปรนหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการรับสิทธิ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ ได้ที่
https://smopolscichula.com/petition-proposal-to-chula/
เพื่อเป็นแรงผลักดันข้อเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 มกราคม 2564 

มธ.ล่าชื่อ เรียกคืนค่าเทอม 

นอกจากนี้ นักศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมล่ารายชื่อเพื่อขอคืนค่าเทอมที่เท่าเทียมและเพียงพอจากมหาวิทยาลัย โดยชวนนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกระดับปริญญาร่วมลงชื่อเรียกร้องการคืนค่าเทอมจากมหาวิทยาลัย พร้อมให้เหตุผลว่า เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์และสวัสดิการเหมือนปกติ อีกทั้งมาตรการชดเชยเบื้องต้นของทางมหาวิทยาลัย ที่คืนค่าเทอมนักศึกษาเพียง 1,500 บาทต่อคน และยังจำกัดเพียงกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีนั้นไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม

ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับการศึกษาร่วมลงชื่อเรียกคืนค่าเทอมนักศึกษาเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของค่าเทอมที่นักศึกษาได้ทำการชำระไป

ซึ่งเปิดให้ลงชื่อที่ https://forms.gle/jxHGHWUojvP6jBHJA

 

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท