มูลนิธิเพื่อสิทธิฯ ส่ง จม.เปิดผนึกถึง ผู้ว่าฯ และ สธ.เชียงใหม่ แก้ปัญหาค่าตรวจโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิเพื่อสิทธิฯ ร่อน จม.เปิดผนึกถึงผู้ว่าฯ และ สธ.เชียงใหม่ เพื่อทวงถามความชัดเจนจากภาครัฐ ถึงประเด็นการแก้ปัญหาการเก็บค่าตรวจโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมเรียกร้องให้รัฐหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเร็ว 

21 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (21 ม.ค.64) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำเนาถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

เนื้อความย่อหน้าแรก เพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นปัญหา สืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่วีซ่าของแรงงานข้ามชาติตามมติ ครม. 20 ส.ค.62 และ 4 ส.ค.63 กำลังหมดอายุ ทำให้พวกเขาต้องตรวจโรคต้องห้าม เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปต่ออายุวีซ่าภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 

แต่เมื่อแรงงานข้ามชาติไปตรวจกับโรงพยาบาลภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่ กลับมีการเรียกเก็บค่าตรวจโควิด-19 ราคา 3,000 บาทในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ก่อนกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ม.ค. 2564 

ขณะที่อีกกรณีคือแม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่มีการเก็บค่าตรวจโรคโควิด-19 ก่อนวันที่ 25 ม.ค. 2564 แล้วก็ตาม แต่เมื่อแรงงานข้ามชาติไปขอตรวจสุขภาพ ทางโรงพยาบาลกลับมีการบ่ายเบี่ยง โดยขอนัดตรวจแรงงานข้ามชาติหลังจากวันที่ 25 ม.ค. 2564 

ย่อหน้าสอง เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับราคาค่าตรวจโควิด-19 ซึ่งสูงถึง 3,000 บาท ซึ่งกำลังสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่แรงงานข้ามชาติ และอาจทำให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือกลับเข้าระบบตามมติ 29 ธ.ค. 2563 ได้ ดังนั้น มูลนิธิเพื่อสิทธิฯ เชียงใหม่ จึงเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนและหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค่าตรวจโควิด-19 

นอกจากนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ถูกกำหนดเป็นโรคต้องห้าม ดังนั้น หน่วยงานสาธารณสุขจึงไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าตรวจโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และมาตรการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ซึ่งได้มีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพไว้แล้ว 

ย่อหน้าสาม สืบเนื่องจากขณะนี้เกิดความสับสนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าตรวจโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิฯ เชียงใหม่ จึงมีข้อทวงถามภาครัฐสองคำถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน คือ 1) มาตรการการตรวจโรคโควิด 19 ของแรงงานข้ามชาติทุกประเภท/กลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ รวมค่าตรวจโควิด-19 สำหรับแรงงานข้ามชาติคือจำนวนเท่าใด หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และการกำหนดดังกล่าวอ้างอิงขึ้นตามหลักกฎหมายใด 

ทาง มูลนิธิเพื่อสิทธิฯ ขอให้ผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน และสำคัญกับแรงงานข้ามชาติที่กำลังต้องต่ออายุหนังสือเดินทาง และขึ้นทะเบียนต่อบัตรชมพู 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 มูลนิธิเพื่อสิทธิฯ เคยยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าตรวจโควิด-19 จำนวนกว่า 3,000 บาท อาจเป็นอุปสรรคสำคัญแก่แรงงานข้ามชาติไม่สามารถต่ออายุวีซ่า และกลับเข้าระบบตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 2563

รายละเอียดจดหมายเปิดผนึก 

เรื่อง การดำเนินการตรวจสุขภาพ และออกผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ให้กับแรงงานข้ามชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563

เรียน 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถึง 1)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา พร้อมทั้งเครือข่ายได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นว่า การจัดเก็บค่าบริการตรวจโควิดมิได้เป็นคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ มิได้เป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีประกาศคำสั่งใดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการตรวจโรคจากโควิด 19 จากแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ดี ในทางข้อเท็จจริงแล้ว แรงงานข้ามชาติหลายคน ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจทางปกครองของโรงพยาบาลในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานข้ามชาติไปแล้ว (โปรดดูใบเสร็จค่าตรวจคัดกรองฯ ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้) จากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นส่งผลให้เป็นข้อจำกัด อุปสรรคสำคัญสำหรับแรงงานข้ามชาติในการเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ  ทั้งนี้ หลังจากพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิฯ พบว่า แม้ว่าโรงพยาบาลรัฐจะไม่เก็บเงินค่าตรวจโควิดก่อนวันที่ 25 มกราคมแล้วนั้น หลายโรงพยาบาลของรัฐมีการนัดตรวจสุขภาพหลังจากวันที่ 25 มกราคม และพบว่าหากแจ้งว่านำไปใช้กรณีอื่นนอกจากเพื่อลงตราวีซ่า โรงพยาบาลดังกล่าวสามารถตรวจได้ภายในวันนั้นที่มาแจ้งความประสงค์ขอตรวจได้เลย

ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยและขอโต้แย้งการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการตรวจโควิด 19 ของแรงงานข้ามชาติทุกกรณี โดยมูลนิธิฯ  เห็นว่าการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจโควิด 19 จำนวน 3,000 บาทเป็นการเพิ่มภาระที่สูงเกินกว่าแรงงานจะแบกรับได้ นอกจากนี้การตรวจโรคโควิด 19 ยังมีวิธีการอื่น เช่น การนำเงินกองทุนบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว, การเลือกวิธีตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า หรือการใช้วิธีการตรวจเชิงรุกซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข ประการสำคัญ การตรวจคัดกรองโควิด 19 ถูกกำหนดให้เป็นโรคต้องห้าม หน่วยงานสาธารณะสุขจึงไม่ควรกำหนดค่าใช้จ่ายที่แยกจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกับการตรวจโรคต้องห้ามที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ฉบับที่ 1 ฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2563 และมาตรการ ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ซึ่งได้มีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพไว้แล้ว 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดทางปฏิบัติของสถานพยาบาลต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของความตระหนักถึงภาวะที่ไม่ปกติจากสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่มีอยู่หลากหลายแบบและหลากหลายต้นทุนภาระค่าใช้จ่าย มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จึงเรียนมาเพื่อหารือ และขอให้ท่านชี้แจง ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. มาตรการการตรวจโรคโควิด 19 ของแรงงานข้ามชาติทุกประเภท/กลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติรวมถึงค่าตรวจโควิด 19 สำหรับแรงงานข้ามชาติคือจำนวนกี่บาท เป็นการกำหนดโดยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด หรือจังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานใด และเป็นการกำหนดขึ้นโดยอาศัยกฎหมายใดเป็นที่มาในการออกประกาศ/คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติของสถานพยาบาล รวมถึงสอดคล้องและได้สัดส่วนตามหลักการในทางปกครองหรือไม่ อย่างไร

ทางมูลนิธิฯ ขอความกรุณาท่านตอบข้อหารือ/ชี้แจงดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร และเนื่องจากประเด็นนี้เป็นประเด็นเร่งด่วน มีผลต่อสถานะทางกฎหมายและสิทธิของแรงงานข้ามชาติจึงขอให้ท่านตอบ ภายใน 7 วัน เพื่อจะได้เป็นฐานการใช้สิทธิทางปกครองต่อไป

 

ฆ่า? ตรวจ COVID-19 ของแรงงานข้ามชาติ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์