Skip to main content
sharethis

28 ก.ค. 2564 กสม. ขอบคุณ ครม. ตอบรับข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ติงท่าทีและแนวทางการจัดการข่าวปลอมของรัฐบาลอาจจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

กสม. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยินดีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 ตอบรับข้อเสนอแนะ เรื่อง ‘มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน’ ซึ่ง กสม. ชุดที่ผ่านมา (ชุดที่ 3) เสนอไปเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 สรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้

1. การเคารพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ว่า ‘การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น’ อย่างเคร่งครัด และการใช้กำลังจัดการการชุมนุมต้องทำเท่าที่จำเป็นและจำกัด

2. ควรบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นหลักแทนการใช้กฎหมายอื่น ๆ   และทบทวนกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุมควรจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและไม่ล่าช้า

4. ควรมีการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นและความได้สัดส่วนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการชุมนุม และขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อประกันว่า ข้อเรียกร้องจากทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาและนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

ทั้งนี้ กสม. ขอบคุณที่ ครม. ตอบรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี

อย่างไรก็ดี กสม. ยังมีความกังวลต่อท่าทีและแนวทางการจัดการข่าวปลอม หรือ Fake news ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ที่ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข่าวปลอมและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รวมทั้งให้นำข้อกำหนดข้อที่ 11 จากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ว่าด้วยเรื่องการห้ามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่ง กสม. เคยเสนอให้ทบทวนข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

กสม. ขอย้ำให้รัฐบาลทบทวนในเรื่องนี้ และให้ระมัดระวังการใช้กฎหมายอันอาจเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net