Skip to main content
sharethis

กกต.แจ้ง อสม.ที่ลงสมัคร อบต.ทั่วประเทศ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วย COVID-19 ด้านประธานชมรม อสม. เรียกร้องทบทวนคำสั่ง ชี้จำกัดสิทธิ มีผลเสียต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดไปถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง “ให้งดปฎิบัติหน้าที่”

โดยอ้างถึงมติ ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลและ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์ดารบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. นี้ปรากฏได้มีอาสาสมัคร อสม.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือนายกหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ขณะที่ อสม.เองก็มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ 2554

ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.มีความ “ใกล้ชิด” กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้

ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ขอให้ อสม.ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้ “งดปฏิบัติหน้าที่” จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ประธานชมรม อสม. เรียกร้องทบทวนคำสั่ง ชี้จำกัดสิทธิ มีผลเสียต่อประชาชน

ต่อมา มติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 ว่านายจํารัส คํารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือคําสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)งดปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีเนื้อหา

ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน แห่งประเทศไทย

มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจํากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และจะมีผลเสียกับประชาชนที่ อส ม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือนต่อ อสม.1 คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความลําบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางราย อสม.ต้องทําแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ

พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ ได้โดยไม่นําองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ทําดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของพวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และทําคุณงามความดี สุดท้ายประชาชนก็จะได้คนที่ดีที่สุด ให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา

คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกคําสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net