Skip to main content
sharethis

“เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น” ยื่นหนังสือถึงนายกรับมนจรีขอให้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะต่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ ชาวบ้านไม่ต้องออกไปหางานต่างถิ่นทำ ระบุเคยเชิญ "เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น" ร่วมประชุมแล้วไม่ได้รับความร่วมมือ

14 ธ.ค.2564 นอกจากความเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะของกลุ่ม “จะนะรักษ์ถิ่น” แล้ว ในวันเดียวกันนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น” จากอ.จะนะ จ.สงขลา อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝ่ายสนับสนุนโครงการได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินโครงการต่อไปตามขั้นตอนที่มีอยู่แล้ว

เพจ Patani note ได้ลงรายละเอียดของหนังสือที่ทางกลุ่มยื่นถึงนายกฯ โดยระบุถึงเหตุผลที่สนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ต่อโดยสรุปว่า เนื่องจากหวังว่าพื้นที่จะนะได้รับการพัฒนาและจะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องออกไปหางานต่างจังหวัดและต้องไปทำงานในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย เพราะในเวลานี้ชาวบ้านขาดงานขาดอาชีพ

แถลงการณ์ของกลุ่มยังระบุอีกว่าเคยมีการเชิญชาวบ้านฝ่ายที่คัดค้านโครงการมาร่วมประชุมแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ

ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ให้ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นผู้รับหนังสือที่ประตูทำเนียบรัฐบาล

วันเดียวกันนี้ไทยรัฐรายงานอีกว่าทางเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่นยังได้ไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย โดยมณี อนันทบริพงค์ ตัวแทนเครือข่ายได้กล่าวว่าหวังให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆ เพื่อให้คในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ได้มีงานทำกินดีอยู่ดี ลดความรุนแรงในพื้นที่ 

แถลงการณ์ของเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น

เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่นได้รับทราบประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ในนามของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวและแสดงการคัดค้านการดำเนินการเมืองต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานของรัฐอยู่ในระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งการจัดทำ ความเหมาะสมของผังเมือง และดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน

พวกเราในนามของกลุ่มเครือข่ายประชาชนอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ขอความเห็นใจจากท่านในการรับฟังเสียงของกลุ่มเครือข่ายของพวกเราบ้าง เนื่องจากพวกเราต้องการให้พื้นที่อาศัยของพวกเราเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราได้ดียิ่งขึ้น

ขอเรียนท่านอย่างตรงไปตรงมาว่า พวกเราไม่สามารถอดทนต่อความลำบากยากแค้นจากการขาดงาน ขาดอาชีพ ที่เป็นปัญหาสำคัญของคนในพื้นที่ ปัจจุบันลูกหลานของเราหลายครอบครัวต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่สมุทรปราการบ้าง อยุธยาบ้าง ชลบุรีบ้าง และกรุงเทพมหานครอีกจำนวนมาก ซึ่งไม่นับรวมที่หนีไปประเทศมาเลเซีย ทำงานอย่างผิดกฎหมายบ้าง แต่ค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้มกับการขายแรงงานเลย จนวันนี้แทบจะไม่มีวัยแรงงานในพื้นที่อีกต่อไปแล้ว คงมีแต่เด็ก สตรี และคนชราเท่านั้น เป็นความเดือดร้อนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ความเดือดร้อนตรงนี้กำลังทำให้กลุ่มเข้าใจผิดจากสี่อสารของสื่อบางประเภทที่ไม่เข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ อย่างที่เป็นอยู่จริง รวมทั้งผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองบางคนที่ต้องการเสียงหรือการสนับสนุนของประชาชน

เราอยากบอกสังคมไทยให้เข้าใจตรงกัน พวกเราต่างมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนพวกท่านเลย เราขาดงาน เราขาดอาชีพ เราควรจะทำได้ และเรากำลังจะอยู่ไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาอะไรเลยในรอบสิบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลความจริงที่เราต้องการสื่อสารไปยังประชาชนทุกคน เราเป็นกลุ่มคนที่เห็นด้วยและมีมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งศาสนาพุทธ และอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ ที่ล้วนรักกันดีแต่ไม่มีอะไรจะกิน ด้วยเพราะเราอยู่กันเงียบ ๆ ตามประสามว่าการพัฒนาเมื่อเกิดย่อมส่งผลดี แต่เพราะมีความพยายามบิดเบือนข้อมูลความจริงจากคนในพื้นที่ของเราไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ทำให้เราไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยต่อไปได้

เนื่องจากที่ผ่านมาเครือข่ายเครือข่ายประชาชนอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น เชิญกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นมาประชุมด้วยกันหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ มีการต่อต้านการจัดเวทีสัมมนา และจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม และใช้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ผสมโรงด้วยสื่อและนักการเมืองสร้างปัญหาและจะยุติการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ทั้งนี้เครือข่ายประชาชนอาสาเพื่อพัฒนาถิ่นมีข้อมูลจากการทำงานผ่านเวทีต่าง ๆ หลายเวที การรับฟังความคิดเห็นอีกหลายกระบวนการ และเชื่อมั่นว่าข้อมูลจากความจริงใจของพวกเราจะไม่เสียเปล่า และจะเป็นฐานสำคัญในการทำงานของรัฐบาลและราชการต่อไป ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ประกาศผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของพวกเราไปแล้ว

ดังนั้นเครือข่ายประชาชนอาสาเพื่อพัฒนาถิ่นเห็นว่ามีผู้สนับสนุนโครงการและคนในพื้นที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ จึงขอยื่นแถลงการณ์แสดงจุดยืนทางความคิดในฐานะประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโครงการเมืองต้นแบบจะนะ และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพื่อให้ท่านได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปโดยเร็ว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net