'โพลธรรมศาสตร์' เผยผลสำรวจ 3 ครั้ง ชัชชาติ ยังนำ แต่ % ลดลง สุชัชวีร์ ตามมาอันดับ 2

โพลธรรมศาสตร์' เผยผลสำรวจ 3 ครั้ง ชัชชาติ แม้จะลดจากครั้งแรกต้นเดือนกุมภา 33.8% ต้นเดือน เมษาเหลือ 25.7% แต่ก็ยังนำ ส่วน สุชัชวีร์ ตามมาอันดับ 2 อยู่ที่ 20.3% คนที่ยังไม่ตัดสินใจเริ่มน้อยลงจาก 20.2% เหลือ 17.5% สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวม 31 คน ส่วน ส.ก.382 คน 

 

4 เม.ย.2565 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาลและ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3  โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต สำรวจระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด โดยมีผลการสำรวจ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งนี้คือใคร ดังนี้

ผู้สมัครที่ได้คะแนนสำรวจสูงเกินร้อยละ 20 จากการสำรวจทั้ง 3 ครั้ง ยังคงเป็น 2 ผู้สมัคร ได้แก่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ขณะเดียวกันในกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร มีสัดส่วนที่ลดลงจากการสำรวจในครั้งที่ 1 และ 2 ในครั้ง 3 ผู้ยังไม่ตัดสินใจ อยู่ที่ร้อยละ 17.5 โดยในครั้งที่ 1 นั้น อยู่ที่ร้อยละ 20.2 และครั้งที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 21.7 ขณะที่ผู้ไม่ใช้สิทธิ (No Vote) / ไม่เลือก (Vote No) ลดลงจากร้อยละ 0.2 เหลือร้อยละ 0.1

ทั้งนี้การสำรวจครั้งที่ 1 คือระหว่างวันที่  3 – 7 ก.พ.65 ส่วนครั้งที่ 2 ระหว่าง 8 - 12 มี.ค.65

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวม 31 คน ส่วน ส.ก.382 คน 

ขณะที่สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (4 เม.ย.65) ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยมี สมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร วันชัย ใจกุศล กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร อภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง 

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2565 – 4 เม.ย. 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นั้น ผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเมื่อครบกำหนดเวลาการรับสมัคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 31 คน 
แบ่งเป็น ผู้สมัครชาย 25 คน ผู้สมัครหญิง 6 คน โดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 • หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
 • หมายเลข 2 พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล
 • หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล
 • หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ
 • หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล
 • หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี
 • หมายเลข 10 นายศุภชัย ตันติคมน์
 • หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี
 • หมายเลข 12 นายประยูร ครองยศ
 • หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
 • หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา
 • หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
 • หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
 • หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ
 • หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์
 • หมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค
 • หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ
 • หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ
 • หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ
 • หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์
 • หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต
 • หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ
 • หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ
 • หมายเลข 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์
 • หมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล
 • หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม
 • หมายเลข 30 นายพงศา ชูแนม
 • หมายเลข 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา

ผู้สมัครที่อายุมากที่สุด 75 ปี และอายุน้อยที่สุด 43 ปี  ส่วนผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมจำนวน 382 คน โดยสำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต และเขตสวนหลวง จำนวน 10 คน สำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยที่สุด จำนวน 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว โดยมีผู้สมัคร จำนวน 6 คน ผู้สมัคร ส.ก.อายุน้อยที่สุด ได้แก่ เขตลาดกระบัง อายุ 25 ปี และอายุมากที่สุด ได้แก่ เขตราชเทวี อายุ 82 ปี 

หลังจากปิดรับการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 เม.ย. 2565 ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 97 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากผู้สมัครไม่มีรายชื่อสามารถยื่นคัดค้านได้ ภายใน 3 วัน คือวันที่ 14 เม.ย. 2565 

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถจัดทำได้ 2 ดังนี้ 1.ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 10 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง 2.ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง โดยขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งในเรื่องการปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร ฯลฯ พร้อมทั้งได้แนบประกาศฉบับดังกล่าว หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของการไฟฟ้านครหลวงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันรับสมัครเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ได้จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือเวลา 18.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

ในส่วนของการดำเนินการเลือกตั้งภายหลังการปิคการรับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะเริ่มเข้ามามีบทบาท ในการกำกับ ดูแล ให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรา 27 ได้แก่ 1. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบ การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.หน่วยละ 9 คน) รวมทั้งการอบรม 2. การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่นายทะเบียนเสนอ 3. กำกับ ดูแล และอำนวยการ การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนของที่เลือกตั้ง 4. การกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และการรวบรวมผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนนต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และ 5. ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ระดับชาติ) มอบหมายในการปฏิบัติงานดังกล่าว คณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล ช่วยปฏิบัติงานได้ตามสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่มีประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง และสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง แต่หากมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง การเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนใหม่ การยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการชุดหลังสุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องมีการสรรหาใหม่ 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์