กสม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหากลุ่มชาติพันธุ์มานิจังหวัดสตูล

'ปรีดา คงแป้น' กสม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหากลุ่มชาติพันธุ์มานิจังหวัดสตูล สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคุ้มครองสิทธิฯ

14 พ.ค. 2565 เพจสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงตามคำร้องเรื่อง สิทธิและสถานะบุคคลและสิทธิชุมชน กรณีขอให้แก้ไขปัญหาการจัดการและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง และอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพี่น้องชาวมานิ และภาคประชาชนที่ดูแลหรือทำงานกับชาติพันธุ์กลุ่มดังกล่าว  โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

การประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และหยิบยกปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไข การเสนอทางออก ร่วมถึงข้อห่วงกังวลต่อรูปแบบวิธีการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่จะต้องไม่สร้างปัญหาใหม่และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ตามความต้องการที่สอดคล้องเหมาะสมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยมีข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ระยะยาว จะมีการนำแนวทางที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเสนอ คือการสร้างพื้นที่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม ที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจหรือวิธีคิดต่อกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันใหม่ โดยต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้  และสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิตของคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงการจัดสรรที่ดินที่ทำกินให้อย่างไร้ระบบ แต่ต้องคำนึงถึงความสมดุลของคนและธรรมชาติร่วมด้วย และที่สำคัญคือการเคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์และความเป็นชนเผ่าดั้งเดิม(ชุมชน)ที่จะต้องอยู่ร่วมกันในฐานพลเมือง

2. ระยะสั้น จะมีการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มมานิในจังหวัดสตูล ที่จะต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง และจะต้องสร้างพื้นที่การสื่อสารที่จะต้องฟังความต้องการของกลุ่มมานิเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้นำแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด (กลไกการขับเคลื่อน)ต่อไป

3. ควรมีกลไกเฉพาะระดับจังหวัด เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะจัดทำรายงานและนำผลของการประชุมดังกล่าวเสนอให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน(สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์) ในส่วนของจังหวัดจะดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาและวางแผนการพัฒนาในพื้นที่ให้สอดรับกับข้อเสนอที่กล่าวมา โดยให้มีการจัดทำเป็นแผนแม่บทเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

จากนั้น ในวันที่ 12 พ.ค. 2565 กรรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและดูสภาพปัญหาของพี่น้องชาวมานิในพื้นที่ อำเภอละงูและอำเภอทุ่งหว้า ทำให้ทราบว่า ชาวมานิมีปัญหาเกี่ยวที่อยู่อาศัย และที่ดินการประกอบอาชีพ ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ กสม. ให้พิจารณาต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท