'พรรคก้าวไกล' เปิด 7 นโยบายเพื่อคนชาติพันธุ์ ได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียม

พรรคก้าวไกล เปิดตัว 7 นโยบาย เพื่อคนชาติพันธุ์ ประกอบด้วย นโยบายสวัสดิการถ้วนหน้า ปลดล็อกที่ดิน ปลดล็อกสัญชาติ และสถานะบุคคล เพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณะ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และอื่นๆ ย้ำหลักการคนเท่ากัน-ได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเท่าเทียม

 

9 ส.ค. 2565 สื่อ The Active รายงานวันนี้ (9 ส.ค.) เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล พรรคก้าวไกล นำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ห้วหน้าพรรค เปิดตัว 7 นโยบาย เพื่อชาติพันธุ์ในไทย ประกอบด้วย 

พิธา รับหนังสือจากชาวชาติพันธุ์

1. นโยบายสวัสดิการถ้วนหน้า 

เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตสำหรับทุกครอบครัว ตามช่วงอายุ ตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนี้

 • เด็กเล็ก 0-6 ปี เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือน 
 • เด็กโตและเยาวชน 7-22 ปี เงินสนับสนุน 800 บาทต่อเดือน
 • ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป บำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,000 บาทต่อเดือน
 • การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านต่อติดเตียงอย่างถ้วนหน้า ภายใต้กรองงบประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนต่อผู้ป่วยหนึ่งคน

2. นโยบายปลดล็อกที่ดิน 

ด้วยการ รับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว พร้อมกับออกเอกสารรับรองสิทธิที่ในดินที่มีความมั่นคง ประกอบด้วย

 • จัดตั้งกองทุนตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน 10,000 ล้านบาท เพื่อพิสูจน์สิทธิและออกเอกสารสิทธิ์ให้ครบถ้วนทั้งหมด ภายใน 5 ปี 
 • ในการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน ต้องใช้ทั้งหลักฐานของทางราชการ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางเทคโนโลยี รวมทั้งหลักฐานทางวิชาการอย่างรอบด้าน    
 • ดำเนินการออกเอกสารรับรองสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับพื้นที่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรับรองระบบการบริหารจัดการที่ดินของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดิน และสามารถเปลี่ยนการถือครองที่ดินได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายหรือนโยบายกำหนด
 • เอกสารรับรองสิทธิในพื้นที่อนุรักษ์ จะมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เหมาะสมกับสภาพและภูมินิเวศแห่งท้องถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสมดุลย์ของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของพื้นที่ 

3. นโยบายปลดล็อกสัญชาติและสถานะบุคคล รวมถึงการเข้าถึงสิทธิและบริการสาธารณะ

 • เร่งรัดพิจารณาคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย ที่มีอยู่จำนวน 450,000 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้มีสัญชาติไทยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี โดยมีกรอบงบประมาณการดำเนินการที่ชัดเจนและเพียงพอ 
 • เร่งรัดกระบวนการกำหนดสถานะบุคคลให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 
 • รับรองรับสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะสำหรับคนทุกคนในแผ่นดินไทย โดยเฉพาะสิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา และสิทธิที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอื่นๆ

4. นโยบายการพัฒนา “เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษ” ด้านชาติพันธุ์

เพื่อทำหน้าที่และบทบาทสำคัญ 5 ด้าน คือ

 • สร้างงานและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ผ่านระบบเศรษฐกิจ 2 ด้านคือ (ก) เศรษฐกิจสีเขียว จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (ข) เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 
 • จัดการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างสมดุล ยั่งยืน และสร้างสรรค์ 
 • คุ้มครองและส่งเสริมพื้นที่เกษตรนิเวศน์วัฒนธรรม พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ไร่หมุนเวียน ป่าชุมชน
 • ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบอย่างเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และสภาพทางธรรมชาติ
 • คุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

5. นโยบายด้านการศึกษาและยกระดับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ให้กลายเป็น soft power 

โดยจะเน้นมิติที่สำคัญ 3 ด้านคือ

 • ยึดมั่นและสนับสนุน หลักการ “คนเท่ากัน” และ “การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม” ของผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์
 • สนับสนุนการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างจริงจัง ในพื้นที่การเรียนรู้ของสังคม โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่นๆ แพลตฟอร์มการศึกษาในระบบออนไลน์ รูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ (เช่น เกม) และการวิจัยระดับนานาชาติ 
 • ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบจากอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

6. นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

พรรคก้าวไกลจะสนับสนุนบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะบทบาทสำคัญใน 5 ด้าน

 • สนับสนุนงบประมาณสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับ(ก) การพัฒนาระบบประปา และน้ำใช้เพื่อการเกษตร (ข) การพัฒนาพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานชุมชนแบบต่างๆ (ค) การสร้างถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
 • สร้างความมั่นคงทางอาหาร และการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่
 • พัฒนาระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (ตามแนวนโยบายในข้อ 5) 
 • ร่วมเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน สร้างหลักประกันความมั่นคงในที่ดิน และการพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคลในพื้นที่
 • เพิ่มอำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นสามารถการร่วมออกแบบดำเนินการพัฒนาในพื้นที่เขตนิเวศวัฒนธรรมพิเศษทางชาติพันธุ์

7. นโยบายการสร้างบทบาทนำในเวทีนานาชาติ

พรรคก้าวไกลยึดมั่นและมุ่งมั่น ในการรักษาและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศและคำประกาศต่างๆ ในเวทีโลก รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศอื่นๆ และสามารถมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีนานาชาติได้อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ The Active รายงานด้วยว่า พิธา พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนชาติพันธุ์ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ตัวแทนชาติพันธุ์ เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ถือเป็นการความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองครั้งแรก ในห้วงของการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

"พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นในหลักการคนเท่ากัน ประชาชนไม่ว่าเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดย่อมมีศักดิ์ศรีและต้องได้รับการคุ้มครองดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และนี่คือเหตุผลที่นับตั้งแต่วันแรกที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ เรามีปีกชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของพรรค เพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องชาติพันธุ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งผู้แทนเข้าสภา ต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา…" พิธา เผย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท