Skip to main content
sharethis

รองประธานสภาผู้ราษฎร รับยื่นหนังสือขอริเริ่มรวบรวมรายชื่อและเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง แห่งชาติ พ.ศ. .... จากสมาคมสร้างสรรค์เกษตรกรไทย

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566 ว่านายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธาน สภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับยื่น ริเริ่มรวบรวมรายชื่อและเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง แห่งชาติ พ.ศ. .... จากนายวิเชียร ศรีสุด นายกสมาคมสร้างสรรค์เกษตรกรไทย (สสกท.) ในฐานะประธานร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชงแห่งชาติ พ.ศ. ....และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 60 คน ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วย 13 หมวด 99 มาตรา 

โดยมีหลักการว่าประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 บัญญัติให้กัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป แต่ยังขาดพระราชบัญญัติว่าด้วยกัญชา กัญชงเพื่อควบคุม จัดระบบ ระเบียบการปลูก การนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมป้องกันการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัดไปใช้ในทางที่ผิด จึงมีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น โดยมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ให้นำกัญชา กัญชง และสารสกัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางด้านการแพทย์ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ การเลี้ยงสัตว์ แพทย์พื้นบ้าน การท่องเที่ยว สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน วิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดถึงการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม การนำเข้า ส่งออก สกัด จำหน่าย แปรรูป และมีมาตรการทางกฎหมาย ควบคุมการนำกัญชา กัญชง และสารสกัด ไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งควบคุม ดูแล คุ้มครองสถานที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อบุคคลอื่น เช่น วัดและสถานปฏิบัติพิธีทางศาสนา หอพัก สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน สร้างองค์ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจการเกษตรในวงกว้าง สร้างความสมดุลทางระบบนิเวศน์ มีความยั่งยืนแบบครบวงจร สร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี สังคมสงบสุข ทั้งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับชาติให้สูงขึ้น 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวภายหลังการรับยื่นหนังสือว่า จะดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการตรวจสอบความถูก พร้อมแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net