บอร์ด สปสช. ตั้งอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อน 'หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น'

บอร์ด สปสช. เห็นชอบแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุฯ ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมีมติเห็นชอบ “ข้อเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. 

สำหรับ “หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน โดยเป็นไปตามมาตรา 47 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

คณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน โดยมีรองหรือผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. เป็นเลขานุการ และรองอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ขณะที่อนุกรรมการจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ฯลฯ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ศ.บรรเจิด สิงคเนติ เป็นต้น 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่จัดทำหรือทบทวนกฎว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกําไรเป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545  

นอกจากนี้จะจัดทำข้อเสนอด้านสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  

“หลังจากที่ บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไป บอร์ด สปสช. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาร่างคำสั่งและเสนอให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท