Skip to main content
sharethis

เช็กรายชื่อ-หมายเลขผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคม ใครได้หมายเลขใดบ้าง

 

2 ธ.ค. 2566 เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่วันนี้ (1 ธ.ค.) ประกาศรายชื่อ-หมายเลขผู้รับสมัครตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตน ให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม มีจำนวน 247 รายชื่อ 

ทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หมายเลขตั้งแต่ 27-32 เพียง 6 หมายเลข จากทั้งหมด 8 คน เนื่องจากธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และบุญยืน สุขใหม่ สมาชิกสมัชชาคนจน เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) นำโดย ลาเร่ อยู่เป็นสุข เลขาธิการสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย อยู่หมายเลข 4, 6, 10, 11, 19 ,22 และ 23 

ทีม 3 ขอ นำโดย บูรณ์ อารยพล ได้เบอร์ 8 21 57 58 95 และ 177

ทีมเครือข่ายประกันสังคม ได้เบอร์ 2, 5, 7, 9, 43 45 และ 60 ทีมกรรมการสภาแรงงานยานยนต์ฯ นำโดย ธนัสถา คำมาวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า และประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เบอร์ 83-89

หมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตน บอร์ดประกันสังคม

หมายเลขชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1ปรารถนา โพธิ์ดี 
2ศุภกฤต ชูความดี 
3พนัส ไทยล้วน 
4จตุรงค์ ไพรสิงห์  
5ธนพัต ธนัสเจริญ 
6ลาเร่ อยู่เป็นสุข 
7อุบล ร่มโพธิ์ทอง 
8บูรณ์ อารยพล 
9วาฑิต พุทธปวน 
10สุนทรี เซ่งกิ่ง 
11เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ 
12ชินโชติ แสงสันข์ 
13ณรงค์ บุญเจริญ 
14มานะ คุ้มกระโทก 
15มานะ จุลรัตน์ 
16สมชาย มูฮัมหมัด 
17มณฑล พรมเนตร 
18ศรายุทธ ขวัญเมือง 
19ศาสลักษณ์ ศาสตร์บัญชา 
20ปรานอมวัน สมสกุล 
21พิทักษ์ชัย จันทร์สมวงษ์ 
22โอสถ ศุวรรณเศวต 
23อรอนงค์ นิธิภาคย์ 
24โกมินทร์ เมืองจันทร์  
25ผศ.ดร.โสภณ เจริญ 
26วารี อนุวรรณ์ 
27ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 
28ศิววงศ์ สุขทวี 
29ชลิต รัษฐปานะ 
30ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน 
31นลัทพร ไกรฤกษ์ 
32ลักษมี สุวรรณภักดี  
 ธนพร วิจันทร์

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

 บุญยืน สุขใหม่ 

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

35ชาญชิต เจนภูมิใจ 
36ทวีป แก้วสุพรรณ์ 
 อภิศักดิ์ แก้วหาญไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
38สหพงศ์ มุณีแนม 
39นพรุจ นิลโคตร 
40พงศ์ภีระ สุวรรณพัฒน์  
41วรินธร ลับไพรี 
42เสรี หนูวงศ์ 
43ธีรพงษ์ อุ่นฤดี 
44มงคลน้อย ภักดีอุทธรณ์ 
45นิคม สองศร 
46นิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา 
47สายฝน ชัยมงคล 
48วรเวศม์ สุวรรณระดา 
49โอภาส ผลประเสริฐวานิช  
50บรรชา ประสิทธิ์สันต์ 
51สกุลรัตน์ ยศเรืองศักดิ์ 
52นิ่ม เพร็ชน้อย 
53การะเวก ศรีผดุง 
54บุญเชิด เขียวขำ 
55ดร.ปิยรัชต์ สมาทาน 
56จำลอง ช่วยรอด 
57บุญเรือง คุ้มคง 
58เลิศชาย สมัย 
59นฤนาท กาญจนคลอด 
60ศิริศักดิ์ บัวชุม 
61อัมภาพร ภารัตนวงศ์ 
62สุภาวดี วิจักขณ์สุรการย์ 
63วสันต์ เสนานุวัตร 
64พิรัญญา แก้วพวง 
65ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 
66ชัยรัตน์ ไชยชนะ 
67ณัฐพล พันธุ์งาม 
68ยุทธชัย สุนทรรัตนเวช 
69วิรัช ฉันเจริญโชค 
70ศิริกุล กิติวงศ์ไพศาล 
71วีศิลป์ สินทวี  
72จิรเดช บำรุงสาลี 
73ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา 
74สุนชัย เฑียรบุญเลิศรัตน์ 
75วิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ 
76ฉัตรชนก สินธนธำรง 
77สุรัตน์ แสงเมือง

 

 โชติ ฟางลอย

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

79วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 
80ศิริพงษ์ คำมะลิด 
81นคเรศ การศักดิ์ 
82สุภางค์ โสภณ 
83ธนัสถา คำมาวงศ์ 
84ธีรสุวัฒน์ สิงหนิยม 
85กิตติศักดิ์ อธิสกุลทรัพย์ 
86อำนาจ มงคลชัย 
87วสันต์ มหิงษา 
88วัชรพงษ์ ศิริวัฒน์ 
89ว่าที่ ร.ต.อรรถพร อ่อนนิ่ม 
90จักรวาล เสียงหาญ 
 กัญญ์ณัฏฐ์ ศรีสมัยไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
92ศิริสมปอง วิมลสุขศิริกูล

 

93อภิรักษ์ เครืออินทร์ 
94สุชาติ ผลเจริญ 
95ประสิทธิ์ เพชรแทน 
96พรทิพย์ เกิดภักดี 
97สรวิศ สุวรรณรงค์ 
98ธรรมนูญ สาลีมิน 
99สุรเชษฐ์ ชูบำรุง 
100พิพัฒน์ อัคขรวงค์ษกุล  
101ทินกร สิริปิยถาวร 
101ประสิทธิ์ ตาลทรัพย์ 
102กฤษฎา ด้วงหิรัญ 
103ศิริวรรณ เงินเต็ม 
104ร.ต.ดร.ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ 
105สมเกียรติ ผลส่ง 
106ขวัญใจ สามารถ 
107ขวัญใจ เจริญคง 
108ณฐศร วงษ์จินดา 
110น.อ.ดร.เสน่ห์ ฎีกาวงค์ 
111สุรชัย ขาวเหลือง 
112สุพัด ไชยทอง 
113กีรติ โกสีย์เจริญ 
114แก้วตา ทองดาษ 
115ชุมพร สุขประสงค์ผล  
116ธนพล ชารี 
117สมคิด จิตราวงศ์ 
118เมธี จิตรสว่าง 
119ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล 
120อาลี นิมะ  
 ชนิด เกาะกลาง

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

122ปองธรรม อินทร์ไทร 
123รุ่ง ภู่ยางโทน 
 คมฐิพัฒน์ ราชมณีไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
125ทรงรัก นิตยาชิต 
126นิโรธ ศรีมันตะ 
127ปณต จิตดี 
128ศักดิ์ดา หวานแก้ว 
129

เชษฐา พงศ์ประพิณ

 
130ธีรวัจน์ หลวงศรีสงคราม 
131ณัฐพล พลพงษ์  
132ปริญญา สร้อยทอง 
133พฤทธานันท์ ศรีวงศ์เลียง 
134ณัฐวุฒิ มะลิแย้ม 
135ธนกฤต กกศรี 
136มงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ 
137บุญชอบ หนองตรุด 
138สรวีค์ รัฐพิทักษ์ถิรดา 
139วิชิด ประภาษา 
140วิไล ดวงศรี 
141แสงทิตย์ ม่วงศรี 
142ศุภชัย สุมโนทยาน 
143พงศ์ธร ธาราไชย 
144บุญธรรม เกษมศักดิ์ธนโชค 
145ณัฐชานันท์ ทัตติ 
 ศศิพิมล ลือวิพันธ์ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
147เนรมิตร จิตรรักษา  
148สมศักดิ์ ประเสริฐพรศักดิ์ 
149บูรพา ปัญญาโรจนกิจ 
150บุษบา เสนามนตรี 
 ศศกร สุทธิกุลพิทักษ์

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

152เจษฎา เพ็งเลิศ 
153ภิญญดา ขาวชู 
154นนทิภาส คงแก้ว 
155ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร 
156สิราวิชญ์ กีรติอุไร  
157พสิษฐ์ ธรรมรังสี 
158ว่าที่ ร.ต.บวรภพ ชาวแปดริ้ว 
159กรกนก ศิริวงษ์ 
160ไลลา วี 
161ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ 
162จันทะจร เอกสถาพร 
163ฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา 
164วิทวัส ชมศิริ 
165ชิตพล ทวีผ่อง 
166ประดิษฐ์ ชัยมี 
167พิทักษ์ คงสิบ 
168ปริศนา ลำภา 
169พีรพล แก้วดวงดี 
 ศรีสุดา จรุงจิตจรรยาไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
171ธัชพงศ์ วามะลุน 
172จ่าเอกเพชรดณัย สัตนาโค 
173เปรมณฎา วริศภัทรชัย 
174สิทธิพงศ์ เพ็งจันทรา 
175นภัทร เดชศักดิพล  
176มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์ 
177เลปกร โก้เครือ 
178ฉวีวรรณ แย้มเจริญ 
179สุธีรา ธัชธำรงชัย 
180ธนวุฒิ ปานะโปย 
181อับดลรอนี ยีกับจี 
 จารุวรรณ สีเงิน 
183ว่าที่ ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้าบุญสง่าศุภฤกษ์ 
184สมศักดิ์ ลินลา 
185กรุงศรี สีพิมสาร 
 สิทธิพงศ์ มาเอียด ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
187มนตรี ฉันท์ชาญเดช 
 ปุณยธิษณ์ อาจหาญไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
189รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ 
190ยุวธิดา เดชครอบ 
191ปฏิญาณ ประเสริฐผล 
192อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช 
193ศิริพงศ์ อินทวดี 
194ประมวล ขำสุวรรณ 
195ไชยแสง กิระชัยวนิช 
196สมัย โกกเจริญพงศ์ 
197ฐปนวัชร ถิระโคตร 
198ไข่มุกข์ ศรีโสภา 
199ธราพงษ์ เดชอักษร  
200อิสรภาพ อุไรกุล 
201วัฒนชัย อัครยาสกุล 
202ผศ.จ.ส.อ.ดร.จุฬา เจริญวงค์ 
 ธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
204สมพร ภูไหมพรหม 
205วิชญ์พล คล้ายปาน  
206ภูษิต พลภัทรหิรัญ 
207สุระศักดิ์ ฉิมมา 
208ณาตยา เชยชื่น 
209มูฮัมมัดรุสดี นาคอ 
210ชายแดน ทับเสือ 
211สุรพล วงศ์พัชรชัย 
212ตรัย พนากร เตโชสถิตยกุล 
213ณัฐพัชร์ หลวงพล 
214ชูชาติ พิมพ์กา 
215จักริน คำบุดดี 
216สำนึก พงษ์พิชิต 
217เอกภัทร เชษฐาภิรมย์ 
218ไพฑูรย์ กาสีชา 
219อนุสรณ์ อินทเชตุ 
220ธนิศร เชาวพันธุ์ 
221เกษสุดา คงศรี 
222นราธิป มังคละสินธุ์ 
223ธนวัฒน์ โทวัฒนพันธ์ 
224คนึง เพชรพรม 
225หนึ่ง ตรีบุตร 
226ธเนศ สอนสิทธิ์ 
227สุรพล มณีประวัติ 
228สวัสดิ์ ธูปแก้ว 
229ศิลปากร พงศ์พิพัฒน์ 
230วิศิษฎ์ จันทรมณี 
231ณัฐณิชาช์ เนตรเจริญ 
232นันทปรีชา บวรศร 
233ณัฐพัชร์ พาณิชย์ 
234สิทธิโชค วงษ์สมบัติ 
235ปพน อินทรชัย 
236ณัฎฐกรณ์ วิโรจน์ธรรมกุล 
237วิมลรัตน์ สถาวรวงค์  
238ยงยุทธ อิ่มอุไร 
239อนุพงษ์ เทียบทัน 
240ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล 
241วรปรัชญ์ สิงหาบุตร 
 วไลลักษณ์ ทาเงินไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ
243วนิตยา พุฒฟัก 
244สุจิตรา ผาระนัด 
245ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ สิลาโส 
246พิมพ์ชยา สุรสาระพันธุ์ 
247ประมวล โภคสวัสดิ์ 

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม สามารถเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่หย่อนบัตร ได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://sbe.sso.go.th/sbe/

โดยวันเลือกตั้งคือวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เปิดคูหาตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ผู้ใช้สิทธิสามารถเช็กชื่อ-สถานที่หย่อนบัตร ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ณ คูหาเลือกตั้ง

สำหรับหลักฐานที่ต้องนำติดตัวไปยื่น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำคัญที่สุดคือวิธีการลงคะแนนให้ ผู้ใช้สิทธิต้องจำเลขที่ต้องการลงคะแนนทั้งหมด 7 หมายเลข และเข้าไปเขียนใส่เป็น "เลขอารบิค" เขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข

หมายเหตุ : ห้ามนำเอกสารติดตัวเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง และห้ามเขียนลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะ หมายเลขเดียวกัน 7 ครั้ง เช่น 23 23 23 23 23 23 23 หรือเขียนเป็นเลขไทยก็ไม่ได้

พับบัตร และหย่อนลงหีบ

การกระทำใดบ้างที่ทำให้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับ

1. บัตรเลือกตั้งปลอม หรือบัตรที่ไม่ได้มาจาก กปต. 

2. บัตรที่ทำเครื่องหมาย

3. ที่เขียนหมายเลขเกินจำนวน

4. บัตรที่ กปต.วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ 

5. บัตรที่มีลักษณะเป็นบัตรเสียบางส่วนตามระเบียบข้อที่ 48 ทั้ง 7 ช่อง 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net