Skip to main content
sharethis

กระทรวงแรงงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว

15 ก.พ. 2567 เดอะรีพอร์ตเตอร์ รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนสำนักงบประมาณเป็นกรรมการกับกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน ที่มาจากการเลือกตั้งตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด และให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน ฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ดังนี้

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

1.นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ

2.นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ กรรมการ

3.นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง กรรมการ

4.นายสมพงศ์ นครศรี กรรมการ

5.นายสุวิทย์ ศรีเพียร กรรมการ

6.นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กรรมการ

7.นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

1.รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการ

2.นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน กรรมการ

3.นายศิววงศ์ สุขทวี กรรมการ

4.นายชลิต รัษฐปานะ กรรมการ

5.นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ กรรมการ

6.นางลักษมี สุวรรณภักดี กรรมการ

7.นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ กรรมการ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net