เช็กก่อนใช้สิทธิ 24 ธ.ค.นี้ รายชื่อ-หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน

เช็กรายชื่อ-หมายเลขผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคม ใครได้หมายเลขใดบ้าง

 

2 ธ.ค. 2566 เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่วันนี้ (1 ธ.ค.) ประกาศรายชื่อ-หมายเลขผู้รับสมัครตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตน ให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม มีจำนวน 247 รายชื่อ 

ทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หมายเลขตั้งแต่ 27-32 เพียง 6 หมายเลข จากทั้งหมด 8 คน เนื่องจากธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และบุญยืน สุขใหม่ สมาชิกสมัชชาคนจน เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) นำโดย ลาเร่ อยู่เป็นสุข เลขาธิการสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย อยู่หมายเลข 4, 6, 10, 11, 19 ,22 และ 23 

ทีม 3 ขอ นำโดย บูรณ์ อารยพล ได้เบอร์ 8 21 57 58 95 และ 177

ทีมเครือข่ายประกันสังคม ได้เบอร์ 2, 5, 7, 9, 43 45 และ 60 ทีมกรรมการสภาแรงงานยานยนต์ฯ นำโดย ธนัสถา คำมาวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า และประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เบอร์ 83-89

หมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตน บอร์ดประกันสังคม

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 ปรารถนา โพธิ์ดี  
2 ศุภกฤต ชูความดี  
3 พนัส ไทยล้วน  
4 จตุรงค์ ไพรสิงห์   
5 ธนพัต ธนัสเจริญ  
6 ลาเร่ อยู่เป็นสุข  
7 อุบล ร่มโพธิ์ทอง  
8 บูรณ์ อารยพล  
9 วาฑิต พุทธปวน  
10 สุนทรี เซ่งกิ่ง  
11 เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์  
12 ชินโชติ แสงสันข์  
13 ณรงค์ บุญเจริญ  
14 มานะ คุ้มกระโทก  
15 มานะ จุลรัตน์  
16 สมชาย มูฮัมหมัด  
17 มณฑล พรมเนตร  
18 ศรายุทธ ขวัญเมือง  
19 ศาสลักษณ์ ศาสตร์บัญชา  
20 ปรานอมวัน สมสกุล  
21 พิทักษ์ชัย จันทร์สมวงษ์  
22 โอสถ ศุวรรณเศวต  
23 อรอนงค์ นิธิภาคย์  
24 โกมินทร์ เมืองจันทร์   
25 ผศ.ดร.โสภณ เจริญ  
26 วารี อนุวรรณ์  
27 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี  
28 ศิววงศ์ สุขทวี  
29 ชลิต รัษฐปานะ  
30 ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน  
31 นลัทพร ไกรฤกษ์  
32 ลักษมี สุวรรณภักดี   
  ธนพร วิจันทร์

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

  บุญยืน สุขใหม่ 

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

35 ชาญชิต เจนภูมิใจ  
36 ทวีป แก้วสุพรรณ์  
  อภิศักดิ์ แก้วหาญ ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
38 สหพงศ์ มุณีแนม  
39 นพรุจ นิลโคตร  
40 พงศ์ภีระ สุวรรณพัฒน์   
41 วรินธร ลับไพรี  
42 เสรี หนูวงศ์  
43 ธีรพงษ์ อุ่นฤดี  
44 มงคลน้อย ภักดีอุทธรณ์  
45 นิคม สองศร  
46 นิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา  
47 สายฝน ชัยมงคล  
48 วรเวศม์ สุวรรณระดา  
49 โอภาส ผลประเสริฐวานิช   
50 บรรชา ประสิทธิ์สันต์  
51 สกุลรัตน์ ยศเรืองศักดิ์  
52 นิ่ม เพร็ชน้อย  
53 การะเวก ศรีผดุง  
54 บุญเชิด เขียวขำ  
55 ดร.ปิยรัชต์ สมาทาน  
56 จำลอง ช่วยรอด  
57 บุญเรือง คุ้มคง  
58 เลิศชาย สมัย  
59 นฤนาท กาญจนคลอด  
60 ศิริศักดิ์ บัวชุม  
61 อัมภาพร ภารัตนวงศ์  
62 สุภาวดี วิจักขณ์สุรการย์  
63 วสันต์ เสนานุวัตร  
64 พิรัญญา แก้วพวง  
65 ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์  
66 ชัยรัตน์ ไชยชนะ  
67 ณัฐพล พันธุ์งาม  
68 ยุทธชัย สุนทรรัตนเวช  
69 วิรัช ฉันเจริญโชค  
70 ศิริกุล กิติวงศ์ไพศาล  
71 วีศิลป์ สินทวี   
72 จิรเดช บำรุงสาลี  
73 ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา  
74 สุนชัย เฑียรบุญเลิศรัตน์  
75 วิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ  
76 ฉัตรชนก สินธนธำรง  
77 สุรัตน์ แสงเมือง

 

  โชติ ฟางลอย

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

79 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  
80 ศิริพงษ์ คำมะลิด  
81 นคเรศ การศักดิ์  
82 สุภางค์ โสภณ  
83 ธนัสถา คำมาวงศ์  
84 ธีรสุวัฒน์ สิงหนิยม  
85 กิตติศักดิ์ อธิสกุลทรัพย์  
86 อำนาจ มงคลชัย  
87 วสันต์ มหิงษา  
88 วัชรพงษ์ ศิริวัฒน์  
89 ว่าที่ ร.ต.อรรถพร อ่อนนิ่ม  
90 จักรวาล เสียงหาญ  
  กัญญ์ณัฏฐ์ ศรีสมัย ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
92 ศิริสมปอง วิมลสุขศิริกูล

 

93 อภิรักษ์ เครืออินทร์  
94 สุชาติ ผลเจริญ  
95 ประสิทธิ์ เพชรแทน  
96 พรทิพย์ เกิดภักดี  
97 สรวิศ สุวรรณรงค์  
98 ธรรมนูญ สาลีมิน  
99 สุรเชษฐ์ ชูบำรุง  
100 พิพัฒน์ อัคขรวงค์ษกุล   
101 ทินกร สิริปิยถาวร  
101 ประสิทธิ์ ตาลทรัพย์  
102 กฤษฎา ด้วงหิรัญ  
103 ศิริวรรณ เงินเต็ม  
104 ร.ต.ดร.ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ  
105 สมเกียรติ ผลส่ง  
106 ขวัญใจ สามารถ  
107 ขวัญใจ เจริญคง  
108 ณฐศร วงษ์จินดา  
110 น.อ.ดร.เสน่ห์ ฎีกาวงค์  
111 สุรชัย ขาวเหลือง  
112 สุพัด ไชยทอง  
113 กีรติ โกสีย์เจริญ  
114 แก้วตา ทองดาษ  
115 ชุมพร สุขประสงค์ผล   
116 ธนพล ชารี  
117 สมคิด จิตราวงศ์  
118 เมธี จิตรสว่าง  
119 ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล  
120 อาลี นิมะ   
  ชนิด เกาะกลาง

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

122 ปองธรรม อินทร์ไทร  
123 รุ่ง ภู่ยางโทน  
  คมฐิพัฒน์ ราชมณี ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
125 ทรงรัก นิตยาชิต  
126 นิโรธ ศรีมันตะ  
127 ปณต จิตดี  
128 ศักดิ์ดา หวานแก้ว  
129

เชษฐา พงศ์ประพิณ

 
130 ธีรวัจน์ หลวงศรีสงคราม  
131 ณัฐพล พลพงษ์   
132 ปริญญา สร้อยทอง  
133 พฤทธานันท์ ศรีวงศ์เลียง  
134 ณัฐวุฒิ มะลิแย้ม  
135 ธนกฤต กกศรี  
136 มงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ  
137 บุญชอบ หนองตรุด  
138 สรวีค์ รัฐพิทักษ์ถิรดา  
139 วิชิด ประภาษา  
140 วิไล ดวงศรี  
141 แสงทิตย์ ม่วงศรี  
142 ศุภชัย สุมโนทยาน  
143 พงศ์ธร ธาราไชย  
144 บุญธรรม เกษมศักดิ์ธนโชค  
145 ณัฐชานันท์ ทัตติ  
  ศศิพิมล ลือวิพันธ์ ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
147 เนรมิตร จิตรรักษา   
148 สมศักดิ์ ประเสริฐพรศักดิ์  
149 บูรพา ปัญญาโรจนกิจ  
150 บุษบา เสนามนตรี  
  ศศกร สุทธิกุลพิทักษ์

ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

152 เจษฎา เพ็งเลิศ  
153 ภิญญดา ขาวชู  
154 นนทิภาส คงแก้ว  
155 ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร  
156 สิราวิชญ์ กีรติอุไร   
157 พสิษฐ์ ธรรมรังสี  
158 ว่าที่ ร.ต.บวรภพ ชาวแปดริ้ว  
159 กรกนก ศิริวงษ์  
160 ไลลา วี  
161 ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  
162 จันทะจร เอกสถาพร  
163 ฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา  
164 วิทวัส ชมศิริ  
165 ชิตพล ทวีผ่อง  
166 ประดิษฐ์ ชัยมี  
167 พิทักษ์ คงสิบ  
168 ปริศนา ลำภา  
169 พีรพล แก้วดวงดี  
  ศรีสุดา จรุงจิตจรรยา ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
171 ธัชพงศ์ วามะลุน  
172 จ่าเอกเพชรดณัย สัตนาโค  
173 เปรมณฎา วริศภัทรชัย  
174 สิทธิพงศ์ เพ็งจันทรา  
175 นภัทร เดชศักดิพล   
176 มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์  
177 เลปกร โก้เครือ  
178 ฉวีวรรณ แย้มเจริญ  
179 สุธีรา ธัชธำรงชัย  
180 ธนวุฒิ ปานะโปย  
181 อับดลรอนี ยีกับจี  
  จารุวรรณ สีเงิน  
183 ว่าที่ ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้าบุญสง่าศุภฤกษ์  
184 สมศักดิ์ ลินลา  
185 กรุงศรี สีพิมสาร  
  สิทธิพงศ์ มาเอียด  ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
187 มนตรี ฉันท์ชาญเดช  
  ปุณยธิษณ์ อาจหาญ ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
189 รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์  
190 ยุวธิดา เดชครอบ  
191 ปฏิญาณ ประเสริฐผล  
192 อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช  
193 ศิริพงศ์ อินทวดี  
194 ประมวล ขำสุวรรณ  
195 ไชยแสง กิระชัยวนิช  
196 สมัย โกกเจริญพงศ์  
197 ฐปนวัชร ถิระโคตร  
198 ไข่มุกข์ ศรีโสภา  
199 ธราพงษ์ เดชอักษร   
200 อิสรภาพ อุไรกุล  
201 วัฒนชัย อัครยาสกุล  
202 ผศ.จ.ส.อ.ดร.จุฬา เจริญวงค์  
  ธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์ ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
204 สมพร ภูไหมพรหม  
205 วิชญ์พล คล้ายปาน   
206 ภูษิต พลภัทรหิรัญ  
207 สุระศักดิ์ ฉิมมา  
208 ณาตยา เชยชื่น  
209 มูฮัมมัดรุสดี นาคอ  
210 ชายแดน ทับเสือ  
211 สุรพล วงศ์พัชรชัย  
212 ตรัย พนากร เตโชสถิตยกุล  
213 ณัฐพัชร์ หลวงพล  
214 ชูชาติ พิมพ์กา  
215 จักริน คำบุดดี  
216 สำนึก พงษ์พิชิต  
217 เอกภัทร เชษฐาภิรมย์  
218 ไพฑูรย์ กาสีชา  
219 อนุสรณ์ อินทเชตุ  
220 ธนิศร เชาวพันธุ์  
221 เกษสุดา คงศรี  
222 นราธิป มังคละสินธุ์  
223 ธนวัฒน์ โทวัฒนพันธ์  
224 คนึง เพชรพรม  
225 หนึ่ง ตรีบุตร  
226 ธเนศ สอนสิทธิ์  
227 สุรพล มณีประวัติ  
228 สวัสดิ์ ธูปแก้ว  
229 ศิลปากร พงศ์พิพัฒน์  
230 วิศิษฎ์ จันทรมณี  
231 ณัฐณิชาช์ เนตรเจริญ  
232 นันทปรีชา บวรศร  
233 ณัฐพัชร์ พาณิชย์  
234 สิทธิโชค วงษ์สมบัติ  
235 ปพน อินทรชัย  
236 ณัฎฐกรณ์ วิโรจน์ธรรมกุล  
237 วิมลรัตน์ สถาวรวงค์   
238 ยงยุทธ อิ่มอุไร  
239 อนุพงษ์ เทียบทัน  
240 ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล  
241 วรปรัชญ์ สิงหาบุตร  
  วไลลักษณ์ ทาเงิน ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ
243 วนิตยา พุฒฟัก  
244 สุจิตรา ผาระนัด  
245 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ สิลาโส  
246 พิมพ์ชยา สุรสาระพันธุ์  
247 ประมวล โภคสวัสดิ์  

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม สามารถเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่หย่อนบัตร ได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://sbe.sso.go.th/sbe/

โดยวันเลือกตั้งคือวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เปิดคูหาตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ผู้ใช้สิทธิสามารถเช็กชื่อ-สถานที่หย่อนบัตร ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ณ คูหาเลือกตั้ง

สำหรับหลักฐานที่ต้องนำติดตัวไปยื่น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำคัญที่สุดคือวิธีการลงคะแนนให้ ผู้ใช้สิทธิต้องจำเลขที่ต้องการลงคะแนนทั้งหมด 7 หมายเลข และเข้าไปเขียนใส่เป็น "เลขอารบิค" เขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข

หมายเหตุ : ห้ามนำเอกสารติดตัวเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง และห้ามเขียนลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะ หมายเลขเดียวกัน 7 ครั้ง เช่น 23 23 23 23 23 23 23 หรือเขียนเป็นเลขไทยก็ไม่ได้

พับบัตร และหย่อนลงหีบ

การกระทำใดบ้างที่ทำให้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับ

1. บัตรเลือกตั้งปลอม หรือบัตรที่ไม่ได้มาจาก กปต. 

2. บัตรที่ทำเครื่องหมาย

3. ที่เขียนหมายเลขเกินจำนวน

4. บัตรที่ กปต.วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ 

5. บัตรที่มีลักษณะเป็นบัตรเสียบางส่วนตามระเบียบข้อที่ 48 ทั้ง 7 ช่อง 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท