Skip to main content
sharethis

สปสช. รณรงค์ '7 เม.ย. วันอนามัยโลก' ร่วมสร้าง 'สุขภาพดีถ้วนหน้า' (Health for All) ผ่านกลไก 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' พร้อมสร้างความตระหนักให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสุขภาพ

7 เม.ย. 2567 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันที่ 7 เม.ย. ของทุกปี ตรงกับ “วันอนามัยโลก” เป็นวันที่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นโอกาสในการรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ภายใต้คำขวัญ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” หรือ “Health for All” เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) เป็นต้น

ในความหมายของสุขภาพดีถ้วนหน้า หมายถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม ครบทุกด้าน ซึ่งการมีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยปี 2561 ที่เป็นวาระครบรอบ 70 ปี ขององค์การอนามัยโลก ยังได้มีการกำหนดคำขวัญในหัวข้อว่า “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง” (Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere) ที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปสู่ “สุขภาพดีถ้วนหน้า”

ทั้งนี้ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการให้สิทธิประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นพื้นฐาน โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน จึงเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนไปตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

สำหรับประเทศไทยนั้น นพ.จเด็จ กล่าวว่า ได้มีการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล พร้อมจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการทำหน้าที่แทนประชาชนในฐานะผู้ซื้อบริการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้กำกับโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เพื่อดูแลให้คนไทยประมาณ 47 ล้านคน ได้มีหลักประกันสุขภาพรองรับ ทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงโรคค่าใช้จ่ายสูง ยาราคาแพง หรือโรคที่ต้องมีการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เกิดการเข้าถึง 

จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 21 ปี ด้วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ รวมถึงในเวทีโลก โดยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของประเทศที่ดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อันนำไปสู่มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมือวันที่ 12 ธ.ค. 2560 กำหนดให้วันที่ 12 ธ.ค. ของทุกปีเป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” หรือ International Universal Health Coverage Day (UHC Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้นานาประเทศร่วมกันผลักดันให้ประชากรโลกเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

“ในวันที่ 7 เมษายนนี้ สปสช. ขอร่วมรณรงค์ “วันอนามัยโลก” ในการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและทุกๆ ภาคส่วนในสังคมทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ผ่านกลไกหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชากรทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีโดยทั่วกัน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net