Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.สภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ เสนอโดยภาคประชาชน มุ่งหวังนำคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพลังแนวรุกขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการแก้ปัญหาทางสังคม

26 พ.ค. 2567 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอโดยภาคประชาชน นายคฑาวุธ ทองไทย กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,632 คน โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้มีสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีกองทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการส่งเสริมการสานพลัง ยกระดับทุน ทางวัฒนธรรม และบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน นักวิชาการ เอกชนและองค์กรภาครัฐ ให้เกิดดุลยภาพการจัดการและพัฒนานโยบายสาธารณะทางวัฒนธรรมและเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... เห็นว่าศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมของไทยมีส่วนสำคัญต่อการทำให้เกิดความภาคภูมิใจในทุน ทางวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ ตลอดจนสามารถนำคุณค่าทางศิลปะ และวัฒนธรรมมาเป็นพลังในการพัฒนานโยบายและพลังแนวรุกในการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การแก้ปัญหาทางสังคม การขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ จากการยกระดับทุนทางวัฒนธรรม นำไปสู่สังคมและประเทศชาติที่มีความมั่นคง เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าภาครัฐไม่มีฐานข้อมูลในการเยียวยาช่วยเหลือศิลปินแขนงต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยให้ศิลปินลงทะเบียนขอความช่วยเหลือภาครัฐในกลุ่มเกษตรกรหรืออาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งที่ศิลปินเป็นส่วนสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาล

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้จนถึง 19 มิ.ย. 2567 ได้ทางลิงค์นี้ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=389

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net