Skip to main content
sharethis

ครม.เห็นชอบให้แก้ พ.ร.บ.ประชามติฯ ตัดเงื่อนไขเรื่องผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติต้องเกินครึ่งของผู้มีสิทธิออก ให้ใช้แค่เสียงข้างมากเท่านั้น และการทำประชามติให้มีพร้อมเลือกตั้ง สส.หรือสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้

28 พ.ค.2567 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลและจากการแถลงของคารมณ์ พลพรกลาง กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ในประเด็นเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ 2564 โดย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ…. ตามที่ ภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะประธานกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 เสนอ และยังได้รับทราบแผนงานในการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่จะออกมาตาม พ.ร.บ.ประชามติ ฉบับแก้ไข

สาระสำคัญที่จะมีการแก้ไขตามที่ปรากกในรายงาน

  1. การกำหนดวันออกเสียงประชามติ อาจกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติพร้อมกับกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
  2. วิธีการออกเสียงประชามติ ให้สามารถกระทำโดยการออกเสียงทางไปรษณีย์ การออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโดยวิธีอื่นได้
  3. ประเด็นคะแนนเสียงประชามติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ โดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงประชามติและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามติ โดยตัดเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติออก
  4. กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการแสดงความคิดเห็น โดยหลังจาก กกต.ประกาศวันออกเสียงประชามติแล้ว ให้ กกต.จัดให้มีความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมกันทั้งผู้ที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จัดทำประชามติ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและประหยัดค่าเดินทางและยังประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
  5. เขตการออกเสียง มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีทั้งเขตหมู่บ้าน เขตเทศบาล เขตตำบล เขตอำเภอ เขตจังหวัด เพื่อเป็นการขยายเขตการออกเสียงออกไป จากเดิมตามฉบับ 2564 ใช้เขตจังหวัดเป็นการออกเสียงเท่านั้น

นอกจากนั้น กกต.ยังได้ทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกอรบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่จะออกตามร่าง พ.ร.บ.ประชามติแล้ว 1 ฉบับ

คารมกล่าวด้วยว่าร่างกฎหมายฉบับที่ ครม.มีมติอนุมัตินี้ไม่ต้องส่งให้กฤษฎีกาตรวจแล้วเพราะมาอยู่ในกรรมการแล้วด้วย และจะมีการเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net