สื่อหลักตั้ง "ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" จี้เคารพสิทธิงานสร้างสรรค์

(24 ก.ย.) สื่อกระแสหลัก ได้แก่ เครือผู้จัดการ ไทยรัฐ เดลินิวส์ เครือมติชน เครือบางกอกโพสต์ เครือเนชั่น สยามสปอร์ต ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็นเอ็น สยามรัฐ ดาราเดลี่ แนวหน้าและไทยโพสต์ ร่วมกันก่อตั้ง "ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" ระบุจุดยืนส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใดๆ เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง

นอกจากนี้ ยังเสนอว่า กรณีที่มีการนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่นำข่าวสารไปผลิตซ้ำต้องเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการนำข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อ โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย

 

คำประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง การจัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ด้วยในปัจจุบัน การขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการเผย แพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชน กำลังได้รับความสนใจจากทั้งผู้ผลิตข่าวสารในสื่อดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และในหมู่ผู้บริโภคข่าวสาร ที่หันมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อดิจิตอลผ่านเครื่องรับ (Devices) ที่มีมากมายหลายช่องทาง

อย่างไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ทำให้การนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ สามารถทำได้รวดเร็ว และหลากหลายรูปแบบ หรือสื่อผสม (Multimedia) ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ผู้เข้าชมบางส่วนที่มีลักษณะ เป็นเชิงพาณิชย์ ได้นำข่าวสารและภาพข่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้อย่างไม่เหมาะ สมและปราศจากการเคารพในลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการนำเสนอข่าวสารใหม่ๆ เหล่านี้ ยังไม่เป็นที่เข้าใจของสาธารณชนบางส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณา ดังนั้น บรรดาผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ซึ่งมีชื่อท้ายประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขึ้น และกำหนดให้มีข้อบังคับขึ้นเพื่อเป็นกติกาในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตข่าวสารและสาธารณชนทั่วไป

เพื่อให้การ ดำเนินการของชมรมและสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง จึงขอประกาศมายังสาธารณชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๑) สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใดๆ

๒) สมาชิกชมรม เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตระหนักในคุณ ค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละราย โดยตรง

๓) ในกรณีที่มีการนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่อง ทางเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่นำข่าวสารนั้น ไปผลิตซ้ำต้องเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์ สมาชิก

๔) ชมรมส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ ที่ต้องการนำข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อ โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและ จริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย

ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

สำหรับผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด www.manager.co.th
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด www.thairath.co.th
บริษัท เดลินิวส์เว็บ จำกัด www.dailynews.co.th
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) www.matichon.co.th,www.khaosod.co.th
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)www.bangkokpost.co.th, www.posttoday.com,www.gurubangkok.com, www.student-weekly.com
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)www.nationmultimedia.com, www.komchadluek.com, www.bangkokbiznews.com
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)www.siamsport.co.th, www.siamdara.com, www.siamsporttv.com, www.sbt.co.th, www.fhm.in.th
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ www.thannews.th.com
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น www.innnews.co.th
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ www.siamrath.co.th
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ www.daradaily.com
หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ www.thaipost.net

หมายเหตุ: รายชื่อ URL ของเว็บไซต์ที่ปรากฏข้างต้นเป็นเพียงรายชื่อบางส่วนของเว็บไซต์ที่สมาชิก เป็นเจ้าของเท่านั้น การดำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้หมายรวมถึงเว็บไซต์อื่นที่องค์กร สมาชิกหรือบริษัทในเครือขององค์กรสมาชิกเป็นเจ้าของด้วย

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท